Regulamin gromadzenia i udostępniania prac dyplomowych

REGULAMIN GROMADZENIA I UDOSTĘPNIANIA PRAC DYPLOMOWYCH W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

§ 1

1. Regulamin ustala zasady gromadzenia i udostępniania w Bibliotece Głównej PWSZ
im. Stanisława Staszica w Pile niepublikowanych prac dyplomowych.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o pracach dyplomowych – należy przez to
rozumieć niepublikowane prace dyplomowe absolwentów studiów stacjonarnych,
niestacjonarnych i podyplomowych, powstałe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im. Stanisława Staszica w Pile, zwanej dalej „PWSZ”.

§ 2

Prace dyplomowe gromadzone w Bibliotece Głównej PWSZ udostępniane są wyłącznie
w celach naukowych.

§ 3

1. Prace dyplomowe, o których mowa w § 1 ust. 2, Biblioteka Główna otrzymuje
z Instytutów PWSZ, na podstawie protokołów przekazania.

2. Przekazaniu do Biblioteki podlegają tylko te prace dyplomowe, których autorzy wyrazili pisemną zgodę na ich udostępnianie. Prace przekazywane są w formie drukowanej. Do oryginału pracy w formie drukowanej można dołączyć wersję oryginału pracy w formie elektronicznej. Za zgodność pracy z oryginałem i wykonanie jej w formie elektronicznej, odpowiada autor pracy dyplomowej.

§ 4

1. Prace dyplomowe absolwentów PWSZ im. St. Staszica w Pile przechowywane
w Bibliotece Głównej stanowią zbiory o ograniczonym dostępie.
2. Prace dyplomowe mogą być udostępnione:

1) autorowi pracy, za okazaniem dowodu osobistego,
2) studentom PWSZ, na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,
2) nauczycielom akademickim i pozostałym pracownikom PWSZ, za okazaniem karty
bibliotecznej, dowodu osobistego lub legitymacji służbowej.

3. Prace dyplomowe mogą być udostępnione osobom niewymienionym w ust. 2, jedynie
w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych wypadkach – na ich pisemny wniosek, po
uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Instytutu.

4. Udostępnianie prac możliwe jest tylko na miejscu w Multimedialnym Centrum
Informacyjnym.

5. Jednorazowo można skorzystać z maksymalnie 3 prac dyplomowych.

6. Warunkiem udostępnienia tych prac jest złożenie zamówienia w formie wypełnionego
rewersu oraz zarejestrowanie pobrania pracy w zeszycie udostępnień prac dyplomowych.

7. Zapis w zeszycie udostępnień prac dyplomowych dokonywany jest przez pracownika
Multimedialnego Centrum Informacyjnego zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu
i musi zawierać następujące dane:

1) datę udostępnienia pracy,
2) imię i nazwisko osoby korzystającej, nr albumu lub nr dowodu tożsamości,
3) autora, tytuł i sygnaturę udostępnianej pracy.

§ 5

Zabrania się:

1) wynoszenia prac dyplomowych poza Bibliotekę Główną,
2) kopiowania jakichkolwiek fragmentów pracy dyplomowej (dokonywania odbitek
kserograficznych, fotograficznych i innych).