Regulamin udostępniania zbiorów

Regulamin udostępniania zbiorów

Biblioteki Głównej PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile

Postanowienia ogólne

Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile, zwanej dalej Uczelnią opiera się na dokumentach regulujących działalność bibliotek szkół wyższych. Są to: Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), Ustawa o Bibliotekach z dnia 27.06.1997 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 539) oraz Statut Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

§ 1

Prawo do korzystania z usług Biblioteki posiadają:

a) studenci Uczelni,

b) pracownicy Uczelni,

c) inne osoby powyżej 16 roku życia.

§ 2

Zbiory biblioteczne udostępnia się w:

a) Wypożyczalni,

b) Czytelni,

c) Mediatece,

d) Multmiedialnym Centrum Informacyjnym,

e) Ośrodku Informacji Naukowej.

§ 3

Korzystający ze zbiorów i katalogów Biblioteki mają obowiązek szanowania udostępnionych im materiałów oraz warsztatu informacyjnego i są odpowiedzialni za wszelkie straty powstałe z ich winy.

§ 4

Użytkowników Biblioteki obowiązuje pozostawienie w szatni wierzchnich okryć, teczek, plecaków, itp.

KORZYSTANIE Z WYPOŻYCZALNI

§ 5

Prawo do wypożyczania nabywają czytelnicy z chwilą uzyskania karty bibliotecznej. Karta biblioteczna jest płatna.

§ 6

Osoby niebędące studentami bądź pracownikami Uczelni, za korzystanie ze zbiorów wypożyczalni, wpłacają jednorazową kaucję zwrotną.

§ 7

W celu otrzymania karty bibliotecznej należy wypełnić deklarację zawierającą dane personalne i zobowiązanie do przestrzegania regulaminu. Ponadto należy przedłożyć:

a) pracownicy Uczelni – dowód osobisty,

b) studenci Uczelni - dowód osobisty, indeks lub legitymację studencką,

c) słuchacze studiów podyplomowych - dowód osobisty,

d) pozostali użytkownicy – dowód osobisty oraz dokonać wpłatę kaucji.

§ 8

Karta ważna jest na rok akademicki. Ważność karty może być prolongowana na następny rok akademicki, po dokonaniu rozliczenia z ubiegłego roku.

§ 9

Czytelnik obowiązany jest okazywać kartę biblioteczną na każde wezwanie pracownika Biblioteki. Karty bibliotecznej nie można odstępować osobie trzeciej. O zmianie adresu, nazwiska lub o zagubieniu karty należy niezwłocznie zawiadomić pracownika Biblioteki. Duplikat karty można otrzymać po wpłaceniu aktualnie obowiązującej kwoty.

§ 10

W razie uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonego materiału bibliotecznego czytelnik zobowiązany jest odkupić identyczny, kupić wskazany przez Bibliotekę lub pokryć jego wartość według oszacowania Dyrektora Biblioteki. W przypadku nie naprawienia szkody przez czytelnika Biblioteka występuje na drogę prawną.

§ 11

Zbiory wypożyczalni udostępniane są na zasadzie wolnego dostępu.

§ 12

Termin zwrotu książki może być prolongowany, o ile książka nie została zamówiona przez innego czytelnika. W celu uzyskania prolongaty należy zgłosić się z wypożyczonymi książkami do wypożyczalni przed upływem terminu zwrotu.

§ 13

Biblioteka zastrzega sobie prawo skrócenia okresu wypożyczenia, a także żądania wcześniejszego zwrotu materiałów bibliotecznych.

§ 14

Biblioteka stosuje następujące rygory w przypadku niedotrzymania terminu zwrotu książek:

a) indywidualne upomnienie na piśmie w przypadku nie rozliczenia się na koniec roku akademickiego,

b) karę pieniężną w wysokości określonej Zarządzeniem Rektora na dany rok akademicki,

c) do czasu oddania przetrzymywanej książki i nie uiszczenia kary pieniężnej czytelnik pozbawiony jest prawa korzystania z wypożyczalni.

§ 15

Studenci wszystkich lat studiów uzyskują zaliczenie roku w indeksie, po zwrocie książek
i potwierdzeniu rozliczenia się z Biblioteką.

§ 16

Pracownicy rozwiązujący stosunek pracy oraz studenci odchodzący z Uczelni obowiązani są do uzyskania w wypożyczalni potwierdzenia (na karcie obiegowej) uregulowania wszystkich zaległości w stosunku do Biblioteki. Czytelników obowiązuje zwrot kart bibliotecznej.

§ 17

Czytelnicy spoza Uczelni, po uzyskaniu zaświadczenie o rozliczeniu się z Wypożyczalnią, otrzymują zwrot kaucji, w Kwesturze Uczelni.

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW W CZYTELNI

§ 18

Użytkowników czytelni obowiązuje:

a) wpisanie się czytelnie do księgi ewidencji,

b) zachowanie ciszy oraz zakaz spożywania posiłków i korzystania z telefonów komórkowych.

§ 19

Czytelnik może korzystać w czytelni z materiałów przyniesionych ze sobą po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie bibliotekarza. Przed opuszczeniem czytelni przez użytkownika bibliotekarz ma prawo żądać okazania tych materiałów.

§ 20

Czytelnia jest wyposażona w księgozbiór podręczny, z którego można korzystać wyłącznie na miejscu. Korzystanie z księgozbioru podręcznego odbywa się na zasadzie wolnego dostępu do półek. Czytelnik jest zobowiązany zgłosić zauważone defekty w materiałach, z których korzysta. Po wykorzystaniu materiałów bibliotecznych czytelnik oddaje je bibliotekarzowi.

§ 21

Nauczycielom akademickim udostępnia się czytelnię profesorską, w której można również korzystać ze stanowisk komputerowych.

KORZYSTANIE ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH I MEDIATEKI
§ 22

Komputery w pracowni przeznaczone są wyłącznie do celów edukacyjnych.

§ 23

Użytkownik przed rozpoczęciem pracy przy komputerze powinien:

a) zostawić u pracownika Biblioteki dokument tożsamości,

b) wpisać się do księgi ewidencji.

§ 24

Zabrania się:

a) wykorzystywania komputerów w celach zarobkowych,

b) naruszania praw autorskich,

c) tworzenia, wyszukiwania, prezentowania materiałów o treści obrażającej uczucia innych,

d) korzystania z gier komputerowych,

e) instalowania innych programów i dokonywania zmian w konfiguracji sprzętu
i oprogramowania.

§ 25

Przy jednym komputerze nie może znajdować się więcej niż dwie osoby.

§ 26

Limit czasu korzystania ze stanowisk komputerowych wynosi 60 min. i może być przedłużony wyłącznie za zgodą bibliotekarza.

§ 27

Podczas korzystania ze stanowisk komputerowych należy zachować ciszę. Dźwięk dochodzący podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki.

§ 28

W przypadku naruszeni powyższych zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

§ 29

Użytkownik wyszukuje materiały w sposób samodzielny – może skorzystać z pomocy bibliotekarza dyżurującego.

§ 30

Wyszukane informacje użytkownik może zapisać na zewnętrznych nośnikach pamięci.

§ 31

Bibliotekarz ma prawo monitorowania pracy użytkownika Internetu.

§ 32

Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik winien zostawić go w konfiguracji zastanej.

§ 33

Pliki stworzone przez użytkownika nie będą przechowywane na dysku udostępnionego komputera.

§ 34

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody spowodowane przez niego w systemach komputerowych.

§ 35

Wysokość rekompensaty za wynikłe uszkodzenia określa Dyrektor Biblioteki.

§ 36

Ilość wypożyczonych multimediów oraz termin ich zwrotu dla poszczególnych grup czytelników ustala na dany rok akademicki Dyrektor Biblioteki.

§ 37

Użytkownik jest zobowiązany zwrócić uwagę na stan multimediów przed wypożyczeniem,
a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

§ 38

Wnoszone przez użytkownika dokumenty na nośnikach elektronicznych, kasety VHS, taśmy magnetofonowe należy zgłosić bibliotekarzowi.

§ 39

Nie wolno przy komputerze spożywać posiłków, pić napojów oraz korzystać z telefonów komórkowych.

§ 40

Użytkownik korzystający ze stanowisk komputerowych zobowiązany jest do zapoznania się
z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

§ 41

Nie zastosowanie się do Regulaminu spowoduje zawieszenie w prawach do korzystania ze stanowisk komputerowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 42

Opłaty obowiązujące w Bibliotece ustala się na dany rok akademicki Zarządzeniem Rektora.

§ 43

Ilość wypożyczanych materiałów bibliotecznych dla poszczególnych grup czytelników oraz termin ich zwrotu określa na dany rok akademicki dyrektor Biblioteki.

§ 44

W szczególnych przypadkach ilość woluminów może być zwiększona.

§ 45

Czytelnicy nieprzestrzegający Regulaminu mogą być pozbawieni prawa korzystania
z Biblioteki.

§ 46

Uwagi i dezyderaty dotyczące udostępniania zbiorów można zgłaszać pracownikom Biblioteki oraz dyrektorowi Biblioteki.