Regulamin wypożyczeń międzybibliotecznych

Regulamin wypożyczeń międzybibliotecznych

§ 1.

Biblioteka Główna realizuje wypożyczenia międzybiblioteczne z zakresu specjalności, które są prowadzone na Uczelni. Każdy czytelnik ma prawo do korzystania ze zbiorów innych bibliotek za pośrednictwem wypożyczalni międzybibliotecznej.

§ 2.

Biblioteka Główna realizuje wypożyczenia międzybiblioteczne ze wszystkich typów bibliotek z kraju; nie realizuje wypożyczeń międzybibliotecznych z innych bibliotek Piły.

§ 3.

Sprowadzane mogą być dzieła oryginalne stanowiące własność danej biblioteki lub materiały przetworzone metodami reprograficznymi. Koszty sprowadzania dzieł, włącznie
z ubezpieczeniem przesyłki, ponosi osoba zamawiająca. Dokumenty wtórne nadesłane przez inne biblioteki użytkownik otrzymuje na własność po zwrocie kosztów uzyskania kopii.

§ 4.

Użytkownik może złożyć zamówienie osobiście w Ośrodku Informacji Naukowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając dokładne dane bibliograficzne zamawianych materiałów, bądź źródło informacji o nich oraz swoje dane teleadresowe.

§ 5.

1. Koszty związane ze sprowadzeniem i odesłaniem książek (materiałów) ponosi czytelnik wg cennika opłat pocztowych.

2. Opłaty, których żąda biblioteka wysyłająca oraz koszty wykonania kopii dokumentów ponosi czytelnik (zamawiający).

3. Opłaty za wykonanie kopii artykułów z baz danych uiszcza się wg faktury wystawionej przez instytucję realizującą zamówienie.

§ 6.

Czas oczekiwania na realizację zamówienia wynosi min. jeden tydzień i jest uzależniony od biblioteki udostępniającej zamówione materiały. Biblioteka zawiadamia czytelnika telefonicznie lub pocztą elektroniczną o nadejściu zamówionych książek (materiałów).

§ 7.

Korzystanie z dzieł oryginalnych odbywa się tylko na miejscu, w wyznaczonej czytelni. Czytelnik jest zobowiązany pokryć koszt wykonania kopii materiałów, jeżeli wysyłająca je biblioteka dołącza rachunek (fakturę) za usługę.

§ 8.

Z wypożyczonych materiałów można korzystać w czasie określonym przez bibliotekę wypożyczającą.

§ 9.

Biblioteka Główna każdorazowo zastrzega sobie prawo ostatecznej decyzji, co do rodzaju, rozmiaru i terminu realizowania zamówionych przez użytkownika usług.