Bazy on-line

DOSTĘP ZDALNY  DO BAZY EBSCOhost

Biblioteka Główna zaprasza do korzystania  z baz EBSCO z komputerów uczelnianych, jak i również w dostępie zdalnym, z komputerów domowych oraz urządzeń mobilnych. Bazy EBSCO dostępne są na platformie EBSCOhost pod adresem http://search.ebscohost.com/ przy wykorzystaniu poniższych danych do logowania:

Aktualne dane do logowania zdalnego:

 • Login: puss-2021-3
 • Hasło: pila2021!
Z zestawu danych do logowania jednocześnie może korzystać wielu użytkowników.
Przedstawiam również linki do dwóch krótkich filmów dot. platformy EBSCOhost oraz korzystania z baz:

Wśród 14 baz znajdziecie Państwo kilka o tematyce medycznej:

 • Health Source: Nursing/Academic Edition (baza pełnotekstowa) –zawiera około 330 czasopism pełnotekstowych, w tym około 260 czasopism recenzowanych naukowo oraz abstrakty i cytowania z około 830 czasopism z nauk medycznych, a w szczególności z zakresu pielęgniarstwa i ochrony zdrowia.
 • Health Source: Consumer Edition (baza pełnotekstowa) - zawiera pełne teksty około 280 czasopism, monografii i broszur oraz ponad 18.800 raportów Clinical Reference Systems z zakresu ochrony zdrowia, medycyny ogólnej, medycyny sportowej, żywienia, zdrowia rodzinnego, zdrowia dziecka, problemów zdrowotnych jak: rak, cukrzyca, uzależnienie od alkoholu, narkotyków, problemy okresu starzenia.
 • AHFS Consumer Medication Information (baza pełnotekstowa) - zawiera 2.200 opisów leków, które mogą przydać się nie tylko studentom medycyny, farmacji, pielęgniarstwa i innych kierunków związanych z ochroną zdrowia. Baza jest przygotowywana przez American Society of Health-System Pharmacists. 
 • MEDLINE– baza bibliograficzna z zakresu medycyny wydawana przez Narodową Bibliotekę Medycyny Stanów Zjednoczonych, zawiera indeksy i abstrakty z ponad 5.600 czasopism naukowych wydawanych w 60 językach z zakresu: medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, ochrony zdrowia i nauk biomedycznych. Archiwa w bazie sięgają 1809 roku. Baza używa tezaurusa medycznego (kartoteki haseł wzorcowych MeSH). Ponad 1.300 czasopism indeksowanych w MEDLINE jest dostępnych w pełnym tekście w bazie Academic Search Complete. W bazie są zawarte opisy bibliograficzne z Index Medicus, International Nursing Index, Index to Dental Literature, HISTLINE, SPACELINE, PREMEDLINE®, AIDSLINE®, BIOETHICSLINE® oraz HealthSTAR®.

Komunikat z 6 i 8 października 2020 o możliwym zawieszeniu programu publikowania otwartego Springer.

Zgodnie z komunikatem z 9 czerwca 2020 r. finansowanie licencji krajowych jest na razie zabezpieczone do 15 listopada 2020 r. W przypadku licencji krajowej Springer finansowanie obejmuje wyodrębnione koszty programu publikowania otwartego i zostało zabezpieczone w wysokości pokrywającej 1866 artykułów, co stanowi część proporcjonalną do okresu 10,5 miesiąca z całkowitej liczby 2133 artykułów zaplanowanych na 2020 r. Niestety nie udało się jeszcze uzyskać dodatkowego finansowania, a liczba 1866 opublikowanych artykułów została osiągnięta 8 października 2020 r. W tym momencie program publikowania Springer powinien zostać zawieszony.

W dniu 8 października wydawca zaoferował na własne ryzyko kontynuację programu do 21 października 2020 r., aby dać dodatkowy czas na rozmowy ICM z MNiSW w sprawie uzupełnienia finansowania. Niezależnie od wyniku rozmów, artykuły mogą być publikowane do 21 października w ramach programu. W przypadku, jeśli po 21 października dojdzie do zawieszenia programu, lub program zostanie wyczerpany, system MyPublication będzie oferował polskim autorom wybór publikowania w modelu subskrypcyjnym lub w modelu otwartym na koszt autora (standardowy “open choice”). Niestety Springer z powodów technicznych nie przewiduje na razie możliwości, aby artykuły opublikowane w okresie zawieszenia programu mogły zostać włączone do niego później. Więcej informacji o programie można znaleźć w informatorze oraz na stronie wydawcy.

 

DOSTĘP TESTOWY  DO BAZY MEDLINE with Full Text

Dostęp do bazy z MEDLINE with Full Text został aktywowany i potrwa do 31 października 2020 r. Baza została dodana na platformę EBSCOhost i jest dostępna dla użytkowników w ramach sieci adresów IP Uczelni oraz w dostępnie zdalnym, z komputerów domowych i urządzeń mobilnych. Poniżej bezpośredni link do bazy:

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns143269&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=mnh

W przypadku korzystania z komputerów domowych dane do logowania zdalnego:

nazwa użytkownika: puss-2021-3

hasło: pila2021!

MEDLINE with Full Text jest pełnotekstową bazą z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemu ochrony zdrowia, nauk przedklinicznych i wielu innych. Baza używa klasyfikacji MeSH (Medical Subject Headings) i umożliwia wyszukiwania w opisach ponad 5.600 czasopism biomedycznych. Baza zawiera pełny tekst 1200 czasopism indeksowanych od okładki do okładki w bazie bibliograficznej MEDLINE, z których ponad 550 nie jest dostępnych w pełnym tekście w żadnej innej bazie EBSCO. Wśród tych tytułów znajdują się czasopisma pełnotekstowe bez okresu karencji o najwyższych statystykach użytkowania w indeksie MEDLINE. Baza MEDLINE with Full Text zawiera archiwa artykułów pełnotekstowych od 1936 roku i jest autorytatywnym narzędziem badawczym w zakresie literatury medycznej.

Biblioteka Główna posiadała dostęp testowy do bazy OnArchitecture, trwający do 30 czerwca 2020 r.

OnArchitecture - to unikalna kolekcja filmów video stworzonych, aby wspierać edukację na studiach architektonicznych, projektowych oraz pokrewnych związanych ze wzornictwem, urbanistyką i szeroko pojętą sztuką. Zawartość OnArchitecture obejmuje video-wywiady z wybitnymi architektami z całego świata, którzy opowiadają o swojej pracy, procesie tworzenia projektu oraz roli ich pracy we współczesnym społeczeństwie, oraz audiowizualne zapisy budynków i instalacji architektonicznych. Baza obejmuje: 400 pozycji (i jej zawartość stale rośnie). Kolekcja dodatkowo zawiera aktualne dane biograficzne architektów i projektantów, których prace są przedstawiane.

LINK BEZPOŚREDNI DO BAZY:
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns143269&groupid=main&site=onarchtril&return=y
 
Baza OnArchitecture została dodana na platformę EBSCOhost http://search.ebscohost.com/ i jest dostępna w ramach sieci adresów IP instytucji lub zdalnie, z komputerów domowych i urządzeń mobilnych przy wykorzystaniu poniższych danych do logowania, na takich samych zasadach jak bazy EBSCO dostępne w ramach licencji krajowej:
LOGIN:   ns143269main
HASŁO:   PWSZ#Pila19!ao
 
Biblioteka Główna zaprasza również do zapoznania się z nową stroną Wirtualnej Biblioteki Nauki o kontach użytkowników, pozwalających na dostęp zdalny do zasobów spoza sieci akademickiej do zasobów na serwerach wydawców - Elsevier (ScienceDirect i Scopus), SpringerLink, Web of Science, Wiley - i nie wymagających mechanizmów typu vpn, proxy, han lub logowania federacyjnego:
https://wbn.icm.edu.pl/konta-osobiste-uzytkownikow/
 
Uprzejmie informujemy, że ze względu na panującą pandemię, specjalnie dla polskich uczelni i jednostek naukowych, Elsevier przygotował cykl szkoleń on-line w języku polskim. Harmonogram tych szkoleń został udostępniony na stronie:
https://vls.icm.edu.pl/zasady/2020/Elsevier/Elsevier_webinars_POLISH.pdf

Zapraszamy również do uczestnictwa w szkoleniach Elsevier (nie tylko w języku polskim) dostępnych na kanale Elsevier (platforma BrightTalk):
https://www.brighttalk.com/channel/10439

Polecane bazy on-line:

 • JSTOR to wielodziedzinowa biblioteka cyfrowa, utworzona w 1995 r. w celu umożliwienia bibliotekom instytucjonalnym dostarczania swym czytelnikom większej ilości zasobów, w wygodniejszy i szybszy sposób, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów.
  Platforma JSTOR zawiera obecnie ponad 2,450 czasopism wydawnictw akademickich, dostępnych od pierwszego opublikowanego numeru, jak również ponad 50,000 książek oraz 2 miliony dokumentów źródłowych.
  JSTOR systematycznie rozwija swą ofertę, zwiększając liczbę kolekcji dostępnych na platformie. Obecnie zawartość platformy liczy sobie już 50 milionów stron i jest udostępniania przez ponad 10 000 bibliotek ze 172 krajów.
 • Elsevier Elibrary (dostęp do fragmentów) - zachęcamy do korzystania z książek elektronicznych wydawnictwa Elsevier w dostępie testowym na platformie Elibrary. Serwis ten umożliwia dostęp do pozycji w dziedzinie medycyny, w języku polskim i angielskim. Na świecie i w Polsce Elsevier jest liderem wśród wydawców medycznych, a jego publikacje, cechujące się najwyższym poziomem zarówno merytorycznym, jak i edytorskim, cieszą się rosnącym uznaniem wśród czytelników. Autorami są naukowcy z wiodących ośrodków medycznych na świecie, w tym również z Polski.
 • POL-on jest zintegrowanym systemem informacji o szkolnictwie wyższym tworzącym globalną bazę danych o jednostach naukowych, wyższych uczelniach i nauce polskiej. System ten gromadzi dane o wszystkich polskich jednostkach naukowych, do których publiczny dostęp wynika z ustaw i rozporządzeń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na uwagę zasługują bazy publikacji naukowych oraz wskaźniki ewaluacji szkół wyższych.

 • Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie im. Stanisława Konopki jest instytucją biblioteczną powstałą 8 czerwca 1945 roku, podlegającą Ministerstwu Zdrowia. Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie (GBL) jest centralną biblioteką naukową z dziedziny medycyny. Biblioteka ma na celu gromadzenie całości polskiej literatury z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych oraz najważniejszych pozycji światowej literatury medycznej. W Dziale Zbiorów Specjalnych są gromadzone, przechowywane, opracowywane i udostępniane zbiory z zakresu historii nauk medycznych. Główna Biblioteka Lekarska uczestniczy w Narodowym Zasobie Bibliotecznym (w zakresie nauk biomedycznych) i archiwizuje najcenniejsze zbiory wchodzące w jego skład. Prowadzi rozległą działalność informacyjno-dokumentacyjną m.in. opracowuje i udostępnia komputerową bazę Polskiej Bibliografii Lekarskiej, bazy katalogowe zbiorów własnych. Prowadzi również opracowywaną przez kilkadziesiąt placówek bazę Centralnego Katalogu Czasopism Zagranicznych w Polskich Bibliotekach Medycznych.
 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) jest elementem Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on. Jej głównym celem jest gromadzenie i udostępnianie informacji o publikacjach polskich jednostek naukowych i afiliowanych w nich naukowców. Platforma PBN agreguje informacje rozproszone w instytucjonalnych systemach bibliograficznych, pozwalając na jednoznaczną identyfikację osób oraz jednostek. Jednocześnie system dostarcza wielu funkcjonalności m. in. jest źródłem danych o dokonaniach naukowych, a także generuje informacje niezbędne dla instytucji centralnych. Stanowi nie tylko narzędzie dla potrzeb administracyjnych, ale może być w wygodny spoób wykorzystywany przez środowisko naukowe.
 • NAUKA POLSKA - zawiera podstawowe informacje o instytucjach naukowych i badawczo-rozwojowych, instytucjach i organizacjach wspierających naukę, organach administarcji centralnej, instytucjach i organach pozarządowych odopwiadających za kształt i realizację polityki naukowej państwa, towarzystwach, stowarzyszeniach naukowych oraz fundacjach działających na rzecz nauki. Portal ten stanowi również źródło informacji o pracach naukowych, projektach badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz konferencjach naukowych, targach, wystawach i ludziach nauki.
 • Medline stanowi największą na świecie bibliograficzną bazę danych z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych oraz jest podstawowym źródłem naukowej informacji medycznej. Baza ta jest opracowywana w National Library of Medicine (Narodowa Biblioteka Medycyny) w Stanach Zjednoczonych. Rejestruje literaturę naukową o tematyce medycznej i biomedycznej od 1950 roku, jest aktualizowana co tydzień. Bibliograficzno-abstraktowa baza Medline udostępniana jest na różnych platformach np. PubMed, Medline-Ebsco, Medline-Ovid, Medline-Web of Knowledge.
 • PubMed to ogólnodostępna wersja bazy Medline. PubMed jest serwisem tworzonym oraz udostępnianym bezpłatnie w otwartym Internecie przez National Center for Biotechnology Information (NCBI) w Bibliotece Medycyny w USA. Zawiera rekordy z publikacji indeksowanych w bazie Medline, a także z innych czasopism naukowych z dziedziny: medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, opieki zdrowotnej oraz z książek online. Rekordy zawierają linki do pełnych tekstów publikacji zamieszczonych w serwisie PubMed Central, jak i również na stronach wydawców. PubMed oferuje opisy bibliograficzne artykułów, które są przygotowywane do umieszczenia ich w Medline lub nadesłane przez wydawców przed opublikowaniem.

 • INFOR PL zajmuje się dostarczaniem specjalistycznych treści z branży prawno-gospodarczej. Swoją ofertę podręczników, poradników, opracowań informacyjnych i szkoleniowych INFOR dedykuje przedsiębiorcom, menedżerom, prawnikom, księgowym oraz pracownikom HR. Funkcjonująca od 30 lat firma jest profesjonalistą w swojej dziedzinie. W ciągu swojej działalności wydała 86 tytułów prasowych, z których najbardziej znany jest „Dziennik Gazeta Prawna”. Głównymi produktami są wydania profesjonalnych czasopism m.in. „Monitor Księgowego”, „Rachunkowość Budżetowa”, „Monitor Prawa Pracy” oraz INFORLEX.PL - seria kompleksowych publikacji.

 • BazTech jest bazą danych o zawartości polskich czasopism technicznych, a jednocześnie stanowi publicznie dostępną bibliograficznie-abstraktową bazę danych rejestrującą artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz ścisłych i ochrony środowiska. BazTech rozwija się w kierunku bazy cytowań i bazy pełnotekstowej, jest jednym z zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki.

 • Wirtualna Biblioteka Nauki jest narzędziem badawczym umożliwiającym wszystkim polskim naukowcom bezpłatny dostęp do światowych zasobów wiedzy – elektronicznych baz danych oraz czasopism i publikacji naukowych w wersji elektronicznej. To ważne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, jak również istotna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.