Działalność Naukowa Pracowników

 

 

1. Publikacje

2. Cytowania

3. Udział w polskich i zagranicznych konferencjach naukowych z wystąpieniami

4. Inna działalność naukowa

 

Szanowni Państwo, nauczyciele akademiccy,

Ośrodek Informacji Naukowej uprzejmie informuje, iż w związku z procesem zmian wynikającym z wprowadzenia Ustawy 2.0 Konstytucja dla Nauki - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. poz.1668) oraz rozporządzeń i komunikatów okołoustawowych, zgłaszane przez Państwa publikacje z 2019 r. oraz 2020 r. zostaną niebawem przepunktowane według aktualnie obowiązujących wytycznych (wykaz aktów prawnych poniżej w tabeli).
 

Ośrodek Informacji Naukowej zachęca do zapoznania się z zagadnieniami z zakresu: regulacji prawnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, żródeł danych bibliometrycznych rekomendowanych przez MNiSW, bibliometrii – odrębnej dziedziny badawczej w obszarze naukoznawstwa, zajmującej się badaniami rozwoju nauki jako procesu informacyjnego. Wykorzystanie metod bibliometrycznych w ocenie jednostek naukowych, a także poszczególnych badaczy (ewaluacja) pozwala na obserwację tendencji rozwojowych w nauce oraz zrozumienie specyfiki poszczególnych obszarów badań. Przygotowaliśmy dla Państwa słowniczek pojęć, ciekawe publikacje, jak i artykuły, poradniki, przewodniki, prezentacje, instrukcje oraz mnóstwo pomocnych linków. Zapraszamy do lektury!

Ośrodek Informacji Naukowej gromadzi i rejestruje dorobek naukowy pracowników Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w systemie Expertus, wykorzystując metody statystyczne okreslające stan ilościowy i tendencje w piśmiennictwie naukowym. Bibliometria stanowi niezwykle przydatne narzędzie przy ocenie parametrycznej badaczy i jednostek naukowych, pełniąc jednocześnie funkcję pomocniczą w procedurach związanych z ewaluacją czasopism i podmiotów nauki. Naukometria analizuje naukę poprzez badanie: ludzi, procesów, efektów badań, patentów oraz piśmiennictwa naukowego. Informetria wykorzystuje metody ilościowe do analiz związanych z oceną sprawności procesów informacyjnych.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/14 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników PWSZ, publikacyjny dorobek naukowy jest punktowany od 2012 r. Szczegółowe kwestie regulujące zasady dostarczania materiałów oraz informacji niezbędnych do sporządzenia opisu bibliograficznego reguluje Instrukcja dotycząca dokumentowania dorobku naukowego, stanowiąca załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/14 Rektora PWSZ w Pile z dn. 30 stycznia 2014 r.
Liczba punktów za publikacje w danym roku jest określana na podstawie listy czasopism punktowanych przez MNiSW, uwzględnianych przy ocenie parametrycznej.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO WRAZ Z LISTAMI CZASOPISM
PUNKTOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

     
2019 r.
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Załącznik - wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

Załącznik do komunikatu - wykaz wg dyscyplin i wykaz konferencji
2019 r.
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe
 
2019 r.
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 sierpnia 2019 r. o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów
 
2019 r.
Załącznik do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r., stanowiący wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów
 
2019 r.
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów
 
2019 r.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on
 
2019 r.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej
 
2019 r.
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe
 
2019 r.
Wykaz czasopism naukowych 2019 wg dyscyplin - plik XLSX
 
2019 r.
Przewodnik – Ewaluacja jakości działalności naukowej (punktacja za publikacje i redakcję, obowiązująca od 1 stycznia 2019 r.)
 

2018 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych  

2018 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”  

2018 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych  

2018 r.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - Konstytucja dla nauki  

2017 r.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016 Część A - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
Część B - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)
Część C - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)

2016 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych  

2016 r.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych na 2016 rok Część A - czasopisma naukowe posiadające współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR), wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach
Część B - czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor (IF), wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach
Część C - czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH), wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

2016 r.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2016 r. o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach  

2015 r.

 

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych

Część A - czasopisma naukowe posiadające współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR), wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach
Część B - czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor (IF), wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach
Część C - czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH), wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

2015 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

 

2015 r.

Komunikat MNiSW z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych

 

2015 r.

Obwieszczenie MNiSW z dnia 25 marca 2015 r. o sprostowaniu błędów w wykazie czasopism naukowych

 

2014 r.

 

Komunikat MNiSW z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych

Część A - czasopisma naukowe posiadające współczynnik wpływu Impact Factor, znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
Część B - czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor
Część C - czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)

2014 r. Obwieszczenie MNiSW z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MNiSW w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym  
2013 r. Komunikat MNiSW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych
Część A - czasopisma naukowe posiadające współczynnik wpływu Impact Factor, znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
Część B - czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor
Część C - czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)
2013 r. Komunikat MNiSW z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych  
2012 r. Komunikat MNiSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych
Część A - czasopisma naukowe posiadające współczynnik wpływu Impact Factor, znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
Część B - czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor
Część C - czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)
2012 r. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym  

Wyszukiwarka czasopism punktowanych MNiSW

Aktualności

Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Broszura informacyjna o reformie

Konstytucja dla Nauki

Nauka w Polsce - serwis PAP poświęcony polskiej nauce

 

Publikacja naukowa (artykuł naukowy), monografia naukowa

Definicja publikacji naukowej (artykułu naukowego)
Publikację naukową
stanowi recenzowany artykuł naukowy, w tym recenzowane opracowanie o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym, glosę lub komentarz prawniczy:
a) opublikowany w czasopiśmie naukowym, suplemencie lub zeszycie specjalnym czasopisma naukowego pod warunkiem, że suplement lub zeszyt stanowią kolejne numery czasopisma, zamieszczonego w wykazie czasopism naukowych
b) prezentujący wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym
c) przedstawiający metodykę badań naukowych lub prac rozwojowych, przebieg procesu badawczego i jego wyniki oraz wnioski - z podaniem cytowanej literatury (bibliografię)
Oryginalny artykuł naukowy prezentuje wyniki oryginalnych badań o chrakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym (do tego typu zaliczane są również: artykuły monograficzne, artykuły konferencyjne oraz eseje naukowe)
Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa) - zawiera krytyczną analizę i ocenę publikacji naukowej, dzieła literackiego lub dzieła sztuki, może być opublikowany w ramach dyskusji polemicznej
Artykuł przeglądowy stanowi podsumowanie aktualnego stanu wiedzy w danym obszarze badawczym, integruje i interpretuje dotychczasowe wyniki oryginalnych badań naukowych (wg POL-index)
Za publikację w czasopiśmie naukowym przyznaje się liczbę punktów określoną w wykazie czasopism naukowych obowiązującym na koniec roku kalendarzowego, w którym ukazała się publikacja.

Definicja monografii naukowej
Monografie naukowe, w tym: edycje naukowe tekstów źródłowych i artystycznych, atlasy i mapy, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, skrypty i podręczniki akademickie, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie oraz katalogi zabytków, zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
1) stanowią spójne tematycznie, opracowania naukowe
2) przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy
3) były poddane procedurze recenzji wydawniczych
4) są opatrzone właściwym aparatem naukowym (bibliografia lub przypisy), z wyłączeniem map
5) posiadają objętość, co najmniej 6 arkuszy wydawniczych lub są mapami odpowiadającymi tej objętości tekstu
6) są opublikowane jako książki lub odrębne tomy (z wyłączeniem map), których egzemplarze obowiązkowe zostały przekazane uprawnionym bibliotekom oraz są dostępne w bibliotekach krajowych lub zagranicznych uczelni, lub innych uznanych organizacji naukowych, lub są opublikowane w formie elektronicznej w Internecie
7) posiadają ISBN, ISMN, ISSN lub DOI (Digital Object Identifier - cyfrowy indentyfikator dokumentu elektronicznego)
Punktacji podlegają podręczniki i skrypty, jeśli spełniają warunki nakładane na monografię.

Podstawę do uznania monografii naukowej za dzieło wybitne stanowi w szczególności przyznana w okresie objętym ankietą: nagroda Prezesa Rady Ministrów, nagroda ministra kierującego działem administracji rządowej, nagroda właściwego wydziału Polskiej Akademii Nauk, nagroda komitetu naukowego Polskiej Akademii Nauk, nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prestiżowa nagroda zagranicznego towarzystwa naukowego, prestiżowa nagroda organizacji międzynarodowej lub ogólnopolskiego towarzystwa naukowego.

Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej zalicza się:
- rozdział w monografii naukowej, stanowiący opracowanie naukowe o objętości, co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego
- odpowiadające tej objętości tekstu (tzn. 0,5 arkusza wydawniczego) odrębnie opublikowane mapy
- hasła w wydawnictwach encyklopedycznych i słownikowych o objętości co najmniej 0,25 arkusza wydawniczego

Do monografii naukowych nie zalicza się: monograficznych artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników i dzienników oraz wznowień monografii naukowych.

W kompleksowej ocenie za lata 2013–2016, rozpatrywane są publikacje naukowe w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, uwzględnionych w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection.

Web of Sciences

Web of Sciences obejmuje bazy bibliograficzno-bibliometryczne tzw. indeksy cytowań. Indeksy cytowań zawierają dane bibliograficzne, abstrakty i informacje o cytowaniach publikacji. Web of Science Core Collection umożliwia przeszukiwanie rekordów bibliograficznych z najważniejszych czasopism, streszczeń konferencji i książek z dziedziny nauk ścisłych i społecznych, sztuki oraz nauk humanistycznych w celu znalezienia wysokiej jakości badań związanych z obszarem zainteresowań. Połączone cytowane pozycje bibliograficzne pozwalają odkrywać relacje tematyczne pomiędzy publikacjami, które zostały stworzone przez ekspertów z danej dziedziny.
WoS generuje poziom wskaźników bibliometrycznych: Impact Factor, Index Hirscha oraz liczbę cytowań (analiza cytowań).
Web of Sciences – wejście do Bazy
Web of Sciences – polski portal
Web of Sciences – poradnik
Wskazówki dotyczące wyszukiwania na Web of Science
Web of Sciences Core Collection – instrukcja
Jak przygotować czasopismo do ewaluacji i indeksacji na Web of Science? - prezentacja
Proces selekcji czasopism w serwisie firmy Clarivate Analytics
Polskie czasopisma w Web of Sciences


Journal Master List - Lista Filadelfijska

Master Journal List tzw. Lista Filadelfijska, to prestiżowa lista czasopism naukowych, opracowywana, selekcjonowana, zrecenzowana i aktualizowana przez dawny Institute for Scientific Information, obecnie Clarivate Analytics. Zawiera tytuły, które są uwzględniane w bazach ISI (m.in. Web of Science Core Collection, BIOSIS, Zoological Record czy Current Contents Connect). Lista Filadelfijska jest wykazem tytułów czasopism indeksowanych we wszystkich bazach firmy Clarivate Analytics z obszaru nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, społecznych, humanistycznych oraz z dziedziny sztuki. Lista ta, nie podaje wartości żadnych wskaźników.
Journal Master List
Warsztat badacza „Lista filadelfijska, czyli co?”

Warsztat badacza „Lista filadelfijska – stanowisko Thomson Reuters i geneza niezrozumienia”


Platforma InCities

InCites gwarantuje dostęp do treści, narzędzi oraz usług dotyczących oceny badań. Platforma InCites udostępnia dane oraz globalne wyznaczniki, identyfikuje zmieniające się wartości graniczne. Oferuje obszerne mierniki dotyczące czasopism i dzienników, funkcje wizualizacji oraz możliwość dostępu do wysokiej jakości niestandardowych analiz. Narzędziami platformy InCites są Journal Evaluation oraz Highly Cited Research oferujące obszerną ocenę osób, instytucji, prac i publikacji.
Narzędzie InCites Journal Evaluation oraz Highly Cited Data składa się z Essential Science Indicators i Journal Citation Reports.
Platforma InCites Clarivate Analytics


Journal Citation Reports

Journal Citation Reports (JCR) to ranking cytowalności czasopism tworzony przez firmę Thomson Reuters na platformie Web of Sciences. Baza Journal Citation Reports zapewnia usystematyzowane, obiektywne metody pozwalające oceniać najważniejsze światowe czasopisma naukowe. Zebrano w niej i zestawiono liczbę cytowań i artykułów dotyczących prawie wszystkich dziedzin nauk ścisłych i społecznych, dzięki czemu można w unikatowy sposób oceniać i porównywać czasopisma.
Journal Citation Reports zawiera:
- czasopisma najczęściej cytowane w danej dziedzinie
- czasopisma najbardziej popularne w danej dziedzinie
- czasopisma mające największe oddziaływanie na daną dziedzinę
- czasopisma publikujące najwięcej artykułów z danej dziedziny
- dane do porównań dotyczące kategorii tematycznych
Wydawana raz do roku baza zawiera dane dotyczące publikacji z poprzedniego roku i w przejrzysty sposób pokazuje relacje między cytującymi i cytowanymi czasopismami. JCR jest dostępna we wszystkich polskich uczelniach i instytutach badawczych, które przystąpiły do programu Wirtualna Biblioteka Nauki. Aktualna edycja JCR zawiera 11 149 czasopism. W 2015 r. indeksowanych jest 136 polskich czasopism: 128 w edycji Science oraz 8 w edycji Social Science.
Journal Citation Reports – przegląd funkcji


Wskaźniki bibliometryczne
Impact Factor

Źródłem wskaźnika Impact Factor jest baza Journal Citation Reports udostępniana na platformie Web of Sciences (WoS). Impact Factor jest wskaźnikiem bibliometrycznym, a także wskaźnikiem prestiżu i siły oddziaływania czasopism naukowych, obliczanym corocznie przez Thomson Reuters na podstawie liczby cytowań odnotowanych w WoS.

IF = B / C
Wzór na Impact Factor

B – łączna lista cytowań, które nastąpiły w danym roku kalendarzowym
C – liczba cytowalnych publikacji, które ukazały się w danym czasopiśmie, w ciągu ostatnich dwóch lat
Impact Factor to liczba cytowań uzyskanych przez czasopismo w roku bieżącym dla artykułów opublikowanych w nim w ciągu dwóch poprzednich lat, podzielona przez ogólną liczbę artykułów zamieszczonych w tym czasopiśmie w tych samych dwóch latach.
Poziom Impact Factor jest interpretowany w odniesieniu do wyników innych czasopism z tzw. grupy jednorodnej (dyscyplina naukowa).
Współczynnik IF (wskaźnik cytowalności czasopisma) umożliwia porównywanie czasopism z tej samej kategorii (grupy jednorodnej), służy ocenie dorobku autora, stanowi pomoc autorom w wyborze miejsca publikowania, jest wykorzystywany w analizie dotyczącej selekcji prenumeraty.
5-Year Impact Factor = 5-letni współczynnik wpływu jest wskaźnikiem bibliometrycznym określającym miarę oddziaływania czasopisma, obliczaną corocznie przez Thomson Reuters na podstawie liczby cytowań odnotowanych w WoS z pięciu minionych lat.
Sumaryczny Impact Factor to wskaźnik bibliometryczny określajacy jakość dorobku naukowego autora i stanowi sumę wartości IF czasopism, w których autor opublikował artykuły naukowe (IF zgodnie z rokiem publikacji).

SIF = IF1 + IF2 + … + IFn
Wzór na Sumaryczny Impact Factor

SIF – Sumaryczny Impact Factor autora
IFn – Impact Factor czasopisma, w którym opublikowano artykuł (zgodny z rokiem publikacji)

Predicted Impact Factor (PIF)/ Scimago Impact Factor (SIF)

Komunikat MNiSW w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych z dnia 2 czerwca 2015 r. wskazuje wśród kilkunastu kryteriów oceny czasopism, dla których Impact Factor nie jest wyliczony, dwa wskaźniki bibliometryczne: Predicted Impact Factor (PIF) oraz Scimago Impact Factor (SIF).
Cytowalność czasopisma oznacza wskaźnik wyznaczany na podstawie bazy Web of Science oraz bazy Scimago Journal & Country Rank i wyliczany według poniższej formuły: Predicted Impact Factor (PIF) obliczany jest jako iloraz liczby cytowań publikacji danego czasopisma naukowego w bazie Web of Science, za okres od trzech lat do roku poprzedzającego rok wypełnienia ankiety i liczby wszystkich artykułów naukowych opublikowanych w czasopiśmie w tym okresie.
Scimago Impact Factor (SIF) obliczany jako iloraz współczynnika Total Cites (3 years), publikowanego w bazie Scimago Journal & Country Rank, dostępnej na dzień 31 sierpnia roku przeprowadzania oceny czasopism naukowych i liczby wszystkich artykułów naukowych, opublikowanych w czasopiśmie w okresie od trzech lat do roku poprzedzających rok wypełnienia ankiety.
Obydwa wskaźniki dotyczą tylko polskich czasopism, które wypełnią ankietę ewaluacyjną. Predicted Impact Factor odnosi się do czasopism cytowanych w Web of Science i można go obliczyć na podstawie danych z WoS, natomiast Scimago Impact Factor dotyczy czasopism indeksowanych w Scopusie, a wartość tego współczynnika będzie znana po wypełnieniu ankiet.
Warsztat badacza "Predicted Impact Factor oraz Scimago Impact Factor"

 

Index Hirscha

Index h (Hirscha, ang. h-index) – współczynnik wprowadzony w 2005 r. przez J. E. Hirscha, określający wagę i znaczenie wszystkich prac naukowych danego autora, charakteryzujący jego całkowity dorobek, a nie tylko znaczenie jednej poszczególnej pracy. Współczynnik h jest sposobem mierzenia osiągnięć naukowych z uwzględnieniem liczby publikacji i liczby cytowań.
Index Hirscha określa zdolność do publikowania często cytowanych prac. Wskaźnik ten wynosi n, gdy n liczba publikacji została zacytowana co najmniej n razy np. współczynnik h = 10 oznacza to, że autor ma 10 publikacji cytowanych co najmniej 10 razy.
Index Hirscha - zastosowanie oraz metody obliczania
Warsztat badacza „Jak obliczyć Indeks H”

 

Cytowania

Liczba cytowań jest miernikiem wartości danej pracy i wyników badań w niej opublikowanych. Liczba cytowań może dotyczyć danej publikacji, całego dorobku autora, dorobku publikacyjnego jednostki. Za pracę cytowaną uznaje się publikację, na którą powołują się inni autorzy. Dokonując analizy cytowań dorobku naukowego danego autora, nie uwzględnia się autocytowań.
Web of Sciences: Cytowania - wejście do bazy
Edukacja Informacyjna „Liczba cytowań wg Web of Sciences”
Edukacja Informacyjna „Liczba cytowań i indeks H w „nowym” Web of Science”
Forum Akademickie „Cytowania i wskaźnik Hirscha: gdzie szukać, jak obliczać?”

 

Scopus

Scopus jest jedną z wielodziedzinowych, największych, światowych bibliograficznych baz abstraktów i cytowań recenzowanej literatury naukowej, wyposażoną w narzędzia bibliometryczne do śledzenia, analizowania i wizualizacji badań naukowych oraz analizy cytowań. Tematyka indeksowanych czasopism obejmuje nauki przyrodnicze i techniczne, medycynę, nauki społeczne, humanistyczne i sztukę. Scopus stanowi oficialne źródło wyliczania Indeksu Hirscha.
Scopus: wejście do bazy
Scopus – poradnik
Przewodnik Scopus SciVerse
Scopus Quick Reference Guide (skrócona instrukcja obsługi)
Scopus - informacje

 

Google Scholar
Publish or Perish

W Google Scholar, jednej z największych wyszukiwarek tekstów naukowych, indeksowane są różnorodne publikacje naukowe z wielu dziedzin nauki. Kluczowa rola w tej bazie jest przypisana autorom z dziedzin humanistycznych i nauk społecznych. Baza ta stanowi źródło danych dla programów bibliometrycznych Publish or Perish, Scholarometer - przy pomocy, których oblicza się np. liczbę cytowań, czy też Index Hirscha. Obecnie oficjalnym źródłem wyliczania Indeksu Hirscha (zamiast Publish or Perish) jest baza SCOPUS.
Google Scholar: wejście do bazy
Cytowania w Google Scholar
Strona internetowa programu Publish or Perish
Warsztat badacza „Jak obliczyć indeks Hirscha w Publish or Perish i znaleźć swoje cytowania”
Warsztat badacza „Publish or Perish – poradnik dla autorów. Znajdź swoje cytowania i indeks Hirscha”
Warsztat badacza „Do czego nie należy używać Google Scholar?”
Warsztat badacza „Jak dodać prace do Google Scholar i zwiększyć liczbę cytowań oraz indeks Hirscha. Poradnik dla początkujących”
Warsztat badacza „Google Scholar – narzędzie do importu danych bibliograficznych?”
Warsztat badacza „Google Scholar Citations — nowe narzędzie do obliczania indeksu H i śledzenia cytowań”
Warsztat badacza „Świetna wtyczka do Google Scholar, czyli znajdź pełną wersję tekstu”
Warsztat badacza „Biblioteka Google Scholar – bardzo przydatna nowa funkcja”

 

Index Copernicus

W bazie referencyjnej Index Copernicus (IC) indeksowane są czasopisma naukowe o charakterze interdyscyplinarnym. IC stanowi wskaźnik oceny czasopism z zakresu nauk biologicznych i medycznych biorący pod uwagę ich wartość naukową, staranność edytorską, zasięg, częstotliwość, regularność i stabilność rynkową oraz staranność techniczną. Źródłem wskaźników IC jest IC Journals Master Lists, na stronie Index Copernicus.
Index Copernicus: wejście do bazy
Wyszukiwarka czasopism punktowanych Index Copernicus

 

Open Access
(powszechny dostęp do wiedzy)

Narodowy Program Publikacji Naukowych w Otwartym Dostępie umożliwia pracownikom i studentom afiliowanym we wszystkich polskich instytucjach naukowych, akademickich i edukacyjnych, publikowanie w czasopismach naukowych artykułów w Otwartym Dostępie (Open Access), bez ponoszenia przez nich żadnych kosztów.
Program Springer Open Choice/ Open Access jest finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i realizowany w ramach narodowej licencji akademickiej na czasopisma Springer od roku 2010. Program został przedłużony na rok 2015. Program umożliwia publikowanie artykułów w czasopismach naukowych na zasadzie swobodnego dostępu (Open Access).
Informacja o narodowym programie publikacji naukowych w Otwartym Dostępie
Narodowy program publikacji naukowych Springer Open Choice/ Open Access w Polsce
„Otwarte czasopisma. Zakładanie czasopism naukowych oraz transformacja czasopism zamkniętych” Emanuel Kulczycki
„Modele biznesowe otwartego publikowania naukowego. Informator dla polskich wydawców uczelnianych” Bożena Bednarek-Michalska
„Open Access. Analiza zjawiska z punktu widzenia polskiego naukowca” Piotr Kozierski, Rafał Kabaciński, Marcin Lis i Piotr Kaczmarek
„Otwarta nauka, czyli dobre praktyki uczonych” Paweł Szczęsny
"Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne" / Krzysztof Siewicz
Warsztat badacza „Otwarty dostęp, czyli walka z wiatrakami”

 

Open Journal Systems

Open Journal Systems jest systemem umożliwiającym przeprowadzenie procesu wydawniczego poprzez stronę internetową. Redaktorzy, autorzy itd. posiadają osobiste konta oraz dysponują możliwością obserwacji przebiegu „drogi” swojego tekstu.
Open Journal Systems jest wyposażony w system do zarządzania procesem wydawania (ang. Journal Management Systems = JMS), jednocześnie jest przyjaznym, ważnym narzędziem, a zarazem sposobem na podniesienie widoczności czasopisma.
Warsztat badacza "Open Journal Systems po polsku"

 

European Reference Index for the Humanities (ERiH)
ERIH Plus

ERiH to lista czasopism stworzona przez European Science Foundation, indeksująca wiodące czasopisma naukowe z 15 dyscyplin humanistycznych i społecznych: antropologii, archeologii, historii sztuki i architektury, filologii klasycznej, gender studies, historii, historii i filozofii nauki, lingwistyki, literatury, muzykologii i muzyki, studiów orientalistycznych i afrykanistycznych, edukacji, filozofii, psychologii, religioznawstwa i teologii. Czasopisma naukowe zawarte w ERiH znajdują się w wykazie czasopism punktowanych MNiSW w części C (4272 tytuły) i są podzielone na 3 kategorie: INT1, INT2, NAT.
ERIH został oficjalnie przeniesiony do Norwegii (Norwegian Social Science Data Services), obecnie występuje pod nazwą ERIH Plus. ERIH Plus jest listą referencyjną czasopism publikowanych we wszystkich europejskich językach i został rozszerzony o nauki społeczne (ERIH Plus nie jest bazą indeksującą czy ewaluacyjną).
ERIH PLUS wejście do bazy
Warsztat badacza „ERIH Plus został uruchomiony”
Lista dyscyplin w ERiH PLUS

 

EndNote (program do tworzenia bibliografii)

EndNote służy do gromadzenia opisów bibliograficznych , tworzenia przypisów i bibliografii załącznikowej. Program pozwala na: przeszukiwanie baz danych i katalogów online, przenoszenie wybranych opisów bibliograficznych i tworzenie własnych baz bibliograficznych, automatyczne przenoszenie opisów poprzez import z baz danych. Menedżery bibliografii: Mendeley, Zotero, RefWorks, Citavi.
EndNote Web of Science: wejście do bazy
Skrócona instrukcja EndNote online
EndNote Clarivate Analytics
EndNote - informacje
Warsztat badacza „Citavi – menedżer bibliografii po polsku”
Warsztat badacza „Zotero czy Mendeley”

 

Afiliacja

Afiliacja – miejsce prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, których wyniki stanowią podstawę do opracowania publikacji naukowej lub monografii naukowej.
Warsztat badacza „Afiliacja i liczba N. Zmory parametryzacji jednostek naukowych”

 

Digital Object Identifier (DOI)

DOI (skrót od Digital Object Identifier) identyfikator dokumentu elektronicznego, stosowany przez uznane wydawnictwa naukowe, służy do identyfikowania obiektów własności intelektualnej w środowisku cyfrowym. DOI jest wykorzystywane przez różnego rodzaju oprogramowanie wspomagające proces pisania publikacji naukowych (menedżery bibliografii).
DOI składa się z prefiksu i sufiksu (prefiks – oznacza organizację rejestrującą dany dokument, sufiks – określa jednoznacznie dokument). System DOI gwarantuje stałość identyfikacji i lokalizacji danego dokumentu elektronicznego poprzez wskazanie i odesłanie do właściwego adresu URL. Identyfikator dokumentu elektronicznego może być nadany: książce, rozdziałom w książce, czasopismom, poszczególnym artykułom, wykresom, utworom muzycznym.
Warsztat badacza „Identyfikator DOI dla czasopisma naukowego”

 

Arkusz wydawniczy

Arkusz wydawniczy to jednostka obliczeniowa stosowana w wydawnictwie w celu określenia objętości publikacji i wynosi:
- 40 000 znaków typograficznych (ze spacjami) prozy, lub
- 800 wierszy obliczeniowych (po 50 znaków), lub
- 3000 cm2 powierzchni ilustracji (np. wzorów matematycznych, chemicznych, diagramów)
Zasadą jest obliczenie (zliczenie) liczby wszystkich znaków w dokumencie: spacji, znaków typograficznych w przypisach dolnych, bibliografii. Wg Emanuela Kulczyckiego „arkusz wydawniczy to jednostka obliczeniowa, która służy – w uproszczeniu – do obliczania nakładu pracy korektora, redaktora, składacza. W żadnym razie na podstawie arkusza wydawniczego nie oblicza się liczby stron książki”.
Warsztat badacza „Jak obliczyć liczbę arkuszy wydawniczych”

 

Pol-on

POL-on jest zintegrowanym Systemem Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym, wspierającym pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów.
Istotnym zadaniem tego systemu jest stworzenie globalnej bazy danych o jednostkach naukowych, wyższych uczelniach i nauce polskiej. POL-on dysponuje również bazą publikacji naukowych oraz generuje wskaźniki ewaluacji szkół wyższych. Pewna część systemu dostępna jest jedynie dla pracowników administracji publicznej.
POL-on: strona główna

 

Polska Bibliografia Naukowa

Polska Bibliografia Naukowa (PBN) jest elementem Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on. Jej głównym celem jest gromadzenie i szerokie udostępnianie informacji o publikacjach polskich jednostek naukowych i afiliowanych w nich naukowców. PBN stanowi własność Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a jego operatorem jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.
Platforma PBN agreguje informacje rozproszone w instytucjonalnych systemach bibliograficznych, pozwalając na jednoznaczną identyfikację osób oraz jednostek. Tym instytucjom, które nie posiadają własnego systemu bibliograficznego, PBN daje możliwość łatwego i bezkosztowego prowadzenia własnej bibligrafii. System pozwala również na deponowanie pełnych tekstów publikacji naukowych, łącząc tym samym cechy bibliografii instytucjonalnej i centralnego repozytorium. Funkcje te dostępne są też użytkownikom indywidualnym, co czyni z PBN narzędzie pozwalające na prowadzenie autorskiej, pełnotekstowej bibliografii naukowej.
Polska Bibliografia Naukowa: strona główna

 

POL-index

POL-index jest częścią Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on. Polska Baza Cytowań POL-index ma na celu zebranie informacji o artykułach publikowanych w polskich czasopismach naukowych oraz cytowań w tych artykułach. Informacje te pozwolą na dokonanie analizy cytowalności tych czasopism.
W oparciu o zgromadzone dane wyznaczony zostanie Polski Współczynnik Wpływu (PWW).
POL-index
Warsztat badacza „Polski Współczynnik Wpływu”

 

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.
Do zadań Narodowego Centrum Nauki należy finansowanie:
- badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych
- stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
- projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację ważnych dla rozwoju nauki pionierskich badań naukowych
- badań naukowych nienależących do zakresu badań finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
- nadzór nad realizacją wyżej wymienionych badań naukowych
- współpraca międzynarodowa w ramach finansowania działalności w zakresie badań podstawowych - upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych przez Centrum konkursach
- inspirowanie i monitorowanie finansowania badań podstawowych ze środków pochodzących spoza budżetu państwa.
NCN będzie wspierać młodych naukowców przeznaczając nie mniej niż 20% środków pozostających w jego dyspozycji na wsparcie rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową.
Narodowe Centrum Nauki

 

Centrum Otwartej Nauki

Idea otwartej nauki, zgodna z koncepcją otwartych zasobów edukacyjnych i otwartej edukacji stanowi istotny element nowoczesnego społeczeństwa wiedzy.
Pojęcie otwartej nauki zakłada, iż nadrzędnym celem jest swobodny dostęp do ostatecznego rezultatu prac badawczych, czyli zapewnienie otwartego dostępu do artykułów naukowych, stosowanie otwartych modeli w innych obszarach pracy naukowej.
Otwarty dostęp w odniesieniu do treści naukowych oznacza swobodny dostęp w Internecie oraz możliwość, iż każdy użytkownik może je zapisywać na dysku komputera lub innym nośniku danych, kopiować, drukować, rozpowszechniać, swobodnie wyszukiwać, linkować ich treści a także wykorzystywać je w jakikolwiek inny legalny sposób – bez finansowych, prawnych czy technicznych ograniczeń.
Centrum Otwartej Nauki
„Przewodnik po otwartej nauce” J. Hofmokl, A. Tarkowski, B. Bednarek-Michalska, K. Siewicz, J. Szprot
Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Lista Regensburska

Lista Regensburska znajduje się na serwerze Uniwersytetu w Regensburgu (Niemcy). Tworzona jest przez biblioteki z Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Oferuje dostęp do naukowych czasopism elektronicznych, darmowych i licencjonowanych, ze wszystkich dziedzin wiedzy. Kryterium wyszukiwawcze stanowią: słowa z tytułu, początek tytułu, nazwa wydawcy, hasła przedmiotowe oraz ISSN.
Baza danych Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek

 

Arianta

Baza Arianta zawiera informacje oraz linki do ok. 4000 tytułów polskich czasopism elektronicznych. Są to zarówno czasopisma z nieograniczonym dostępem do pełnych tekstów, jak również czasopisma, które udostępniają na swoich stronach WWW spisy treści lub/i abstrakty. Bazę tworzą pracownicy Uniwersytetu Śląskiego: Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski.
Arianta: wejście do bazy

 

BazEkon

BazEkon - bibliograficzno-abstraktowa (+ bibliografia załącznikowa) baza referencyjna, dziedzinowa z zakresu nauk ekonomicznych, finansowych, zarządzania, logistyki, transportu oraz rachunkowości. W bazie znajdują się opisy bibliograficzne publikacji zawartych w periodykach naukowych, gospodarczych oraz naukowych seriach wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych, wydawanych w języku polskim i angielskim. Rekordy bibliograficzne artykułów z czasopism punktowanych oraz prac wydanych w ramach serii wydawniczych zawierają wykaz literatury cytowanej przez autora. Baza jest częściowo pełnotekstowa, dostęp jest bezpłatny.
BazEkon: wejście do bazy

 

BazTech

BazTech jest bibliograficzno-abstraktową bazą danych o zawartości polskich czasopism technicznych, rejestrującą artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska. BazTech zawiera wybrane czasopisma w dostępie pełnotekstowym, znaczna część rekordów jest uzupełniona o bibliografie załącznikowe.
BazTech: wejście do bazy
BazTech: wyszukiwanie

 

BazHum

BazHum jest bazą bibliograficzną polskich, naukowych czasopism humanistycznych i społecznych, prowadzona przez Muzeum Historii Polski. W bazie znajdują się metadane bibliograficzne opisujące pełną objętość czasopism (od pierwszych numerów do bieżących). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego umieściło bazę BazHum na liście baz referencyjnych, uwzględnianych przy ocenie i ewaluacji czasopism.
BazHum: wejście do bazy

 

Arton – Polska Literatura Humanistyczna

Jest bazą zawierającą opisy bibliograficzne dokumentów z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, teorii i historii kultury oraz etnografii. Tworzenie Bazy Polskiej Literatury Humanistycznej jest uzasadnione potrzebami użytkowników - zarówno studentów, jak i pracowników naukowych – poszukujących literatury z tego zakresu. Indeksowanie w bazie pełnej literatury załącznikowej rozszerza możliwości wyszukiwawcze, gdyż wyszukanie chociaż jednej relewantnej pozycji na dany temat daje jednocześnie przegląd literatury wykorzystanej przez autora. Ponadto możliwość sprawdzenia, kto cytował daną pracę, pozwala ustalić krąg autorów zainteresowanych danym zagadnieniem.
Arton – Polska Literatura Humanistyczna: wejście do bazy
Arton – Polska Literatura Humanistyczna: wyszukiwanie

 

Bazy referencyjne

Bibliograficzne bazy danych odgrywają ogromną rolę w procesie rozwoju nauki. Nowoczesne technologie informatyczne, umożliwiające wielokierunkowe wyszukiwania, zapewniają szybkość w pozyskiwaniu informacji. Bazy stanowią gwarancję wiarygodności danych oraz są niezbędną częścią warsztatu naukowego osób prowadzących badania.
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych (zał. nr 2) wyszczególnia 35 baz referencyjnych (17 baz ma charakter otwarty, co oznacza, iż baza udostępnia swoje zasoby nieodpłatnie i bez żadnych warunków, pozostałe - to bazy zamknięte – komercyjne, dostępne po wykupieniu prenumeraty):

1. Agro
2. BazEkon
3. BazHum
4. BazTech
5. Bibliographica Cartographica
6. Biological Abstracts/ BIOSIS Preview/ BIOSIS
7. CEEOL - Central and Eastern European Online Library
8. CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
9. Chemical Abstracts (CAS)
10. Cold Regions Science and Technology Bibliography
11. Compendex
12. DBLP Computer Science Bibliography
13. DOAJ Directory of Open Access Journals
14. EMBASE
15. ERIC
16. ERIH PLUS
17. GeoArchive (Geosystems)
18. Geobase
19. GeoRef: Bibliography & Index of Geology
20. Index Copernicus
21. INSPEC
22. IREON Gateway - The International Relations and Area Studies Gateway
23. JSTOR
24. MathSciNet (Mathematical Reviews)
25. Polska Bibliografia Lekarska
26. ProQuest/ CSA
27. PubMed/ PubMed Central/ Medline
28. Referativny Zhurnal/ VINITI
29. SCOPUS
30. SPIRES
31. SPORTDiscus
32. The Philosopher's Index
33. Web of Science (Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation Index)
34. Zentralblatt MATH
35. Zoological Record

 

Academia.edu

Amerykański serwis należący do największych na świecie w swojej naukowej kategorii. Academia.edu jest platformą otwartego dostępu, skierowaną do naukowców ze wszystkich dziedzin nauki.
Academia.edu: wejście do bazy

 

ResearchGate

ResearchGate to międzynarodowy, bezpłatny serwis społecznościowy, skierowany do naukowców wszystkich dyscyplin. Siedziba firmy znajduje się w Berlinie. Użytkownicy tworzą prywatny profil, na którym mają możliwość opublikowania własnych prac naukowych, wykładów, referatów i artykułów. ResearchGate posiada możliwość wymiany wiadomości w sieci, utrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami na forach internetowych, tworzenie blogu oraz udział w wirtualnych grupach dyskusyjnych. Przy poszukiwaniu literatury naukowej, internauci mogą korzystać z takich baz danych jak: PubMed, ArXiv, IEEE, CiteSeer, czy NASA Library. ResearchGate umożliwia samodzielne archiwizowanie tekstów, korzystanie z wirtualnej biblioteki (Virtual Library) oraz tworzenie abstraktów.
ResearchGate: wejście do bazy

 

ResearcherID

ResearcherID jest unikalnym identyfikatorem umożliwiającym powiązanie publikacji w bazie Web of Science z profilem autora. Indywidualny identyfikator rozwiązuje kwestie określenia tożsamości autora. ResearcherID umożliwia z poziomu profilu autora - prezentację swoich publikacji, wskaźnika cytowań, indexu H, dodatkowych informacji o autorze. Jednocześnie portal ResearcherID pozwala gromadzić i zarządzać swoimi publikacjami oraz umożliwia dostęp do globalnej społeczności naukowców.
ResearcherID: założenie konta
ResearcherID: materiały informacyjne
ResearcherID Web of Sciences

 

PubMed/ PubMed Central/ Medline

PubMed jest bazą bibliograficzno-abstraktową, częściowo pełnotekstową opracowywaną przez National Center for Biotechnology Information (National Library of Medicine, USA). Jest uważana za najważniejsze narzędzie medycznej informacji naukowej. Zawiera publikacje indeksowane w bazie Medline oraz publikacje z czasopism naukowych i książek online.
PubMed: wejście do bazy
PubMed: wyszukiwanie
PubMed Central

 

Creative Commons

Creative Commons to międzynarodowy projekt oferujący darmowe rozwiązania prawne i inne narzędzia służące zarządzaniu przez twórców prawami autorskimi do swoich utworów. Creative Commons wspiera wolną kulturę: produkcję i wymianę utworów traktowanych jako dobro wspólne.
Creative Commons Polska

 

LinkSource

LinkSource jest narzędziem integrującym bazy bibliograficzne z bazami czasopism pełnotekstowych, umożliwiającym automatyczne przejście od wybranego rekordu bibliograficznego artykułu, do jego pełnego tekstu w wersji elektronicznej. LinkSource znalazł zastosowanie w następujących bazach: Medline (PubMed), Scopus, EBSCO, Polska Bibliografia Lekarska.

 

Scrivener

Program pisarski przeznaczony dla naukowców, pisarzy, scenarzystów, dziennikarzy, świetnie sprawdza się przy pisaniu obszernych prac. Scrivener stanowi narzędzie przeznaczone do pisania tekstów naukowych, zarówno artykułów, jak i książek.
Scrivener jest tworzony przez firmę Literature and Latte (darmowa wersja próbna - 30 dni). Jest to narzędzie, w którym możemy zawrzeć cały proces pisania, zbierania notatek, materiałów do publikacji. Istnieje możliwość eksportu tekstu do wielu formatów.
Warsztat badacza „Scrivener – najlepszy program do pisania artykułów i książek. Cz. 1”
Warsztat badacza „Scrivener i menedżery bibliografii. Cz. 2”

 

Portal Czasopism Naukowych

Portal Czasopism Naukowych jest prowadzony przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego i służy rozpowszechnianiu wysokojakościowych treści naukowych. Na portalu zamieszczone są recenzowane, a także indeksowane w światowych bazach danych oraz spełniające kryteria Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, elektroniczne wersje czasopism i innych periodyków naukowych. Portal zapewnia zarówno dostęp do artykułów płatnych, jak i bezpłatnych. Projekt jest otwarty na współpracę z właścicielami, redaktorami czasopism naukowych wydawanych przez uczelnie, towarzystwa i fundacje naukowe.
Portal Czasopism Naukowych: wejście do bazy

 

Ciekawe linki

Science Direct
Science Direct odgrywa znaczącą rolę w edukacyjnych i naukowych poszukiwaniach informacji, dokonując kompleksowej i dokładnej analizy oraz selekcji dokumentów. Science Direct zapewnia dostęp do pełnotekstowej platformy treści Elsevier.
Google Earth
Zapewnia dostęp do oglądania zdjęć satelitarnych i map w różnych powiększeniach, wyszukuje określone miejsca na kuli ziemskiej, dostarcza informacji geograficznych o całym świecie.
SciCentral
Przeszukuje światowe witryny edukacyjne z zakresu nauk ścisłych, medycznych i inżynierskich.
Live Search Academic
Pozwala przeszukiwać bazę podręczników akademickich, dot. działów: elektrotechnika, informatyka oraz fizyka.
Copyright Clearance Center
Jest interdyscyplinarną bazą czasopism, monografii.
TradePub
Zapewnia dostęp do ciekawych artykułów, e-czasopism, raportów technicznych, a także najnowszych wiadomości z dziedziny przemysłu, inżynierii, matematyki i informatyki, elektroniki, budownictwa.
Zawiera opisy bibliograficzne, streszczenia artykułów i książek, informacje branżowe, pełne teksty.
DOAJ - Directory of Open Access Journals
DOAJ jest katalogiem online, indeksującym i zapewniającym dostęp do wysokiej jakości recenzowanych czasopism.
Otwarte zasoby edukacyjne Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Europe PubMed Central - otwarte archiwum literatury biomedycznej
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych - RCIN
Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (AMUR)
Edukacja Informacyjna - Ewa Rozkosz
Warsztat badacza - Emanuel Kulczycki

Kontakt:
Ewa Fijałkowska-Jahnz
Ośrodek Informacji Naukowej PWSZ
Biblioteka Główna (pok. 111)
67 352 27 09
oin@pwsz.pila.pl