Dział Jakości Kształcenia i Spraw Studenckich

Jest to jednostka podległa Prorektorowi ds. Jakości Kształcenia i Studentów. Do jej zadań należy m.in.:

 1. opracowywanie zasad i trybu przyjęcia na studia;
 2. przygotowywanie rekrutacji oraz koordynacja nad jej przebiegiem;
 3. opracowywanie organizacji roku akademickiego;
 4. sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości w zakresie spraw studenckich i dydaktycznych;
 5. współudział w opracowywaniu wewnętrznych aktów prawnych w zakresie spraw studenckich i dydaktycznych;
 6. nadzór i koordynacja nad zadaniami wynikającymi z organizacji procesu dydaktycznego i toku studiów;
 7. prowadzenie ewidencji studentów Uczelni;
 8. prowadzenie albumu studentów;
 9. prowadzenie księgi dyplomów;
 10. wystawianie dokumentów;
 11. wystawianie zaświadczeń studentom;
 12. administracyjna obsługa spraw związanych z pomocą materialną dla studentów we współpracy z Kwesturą;
 13. przekazywanie do archiwum akt absolwentów oraz dokumentacji w zakresie spraw studenckich i dydaktycznych;
 14. realizacja przypisanych procedur w ramach WSZJK;
 15. współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi, w zakresie obowiązków i spraw wynikających z zakresu pracy.

W Dziale tym można:

 • odebrać legitymację studencką (studenci I roku),
 • uzyskać zaświadczenie o toku studiów,
 • odebrać dyplom i suplement po skończonych studiach,
 • odebrać dyplom w języku angielskim (nieobligatoryjnie)