Inkubator kompetencji

Biuro Karier realizuje jedno z zadań w ramach projektu Inkubator kompetencji – Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Studentki i studenci mogą skorzystać z usług poradnictwa zawodowego i poradnictwa w zakresie przedsiębiorczości.
  • Poradnictwo zawodowe indywidualne (diagnoza potencjału i preferencji zawodowych – opcjonalnie pomiar testem Achtnicha, analiza informacji z uwzględnieniem m.in. kwalifikacji, motywacji, uzdolnień, predyspozycji zawodowych – diagnozy kompetencji zawodowych i dyspozycji charakterologicznych. Dla zainteresowanych wsparcie w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych do pracy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Wymiar: min. 3 godziny spotkań.
  • Poradnictwo dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – kwestie prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, finansowanie przedsiębiorczości, ochrona własności intelektualnej; zajęcia indywidualne i grupowe usprawniające kompetencje menedżerskie, przywódcze i przedsiębiorcze. Wymiar: min. 1 godzina spotkań Liczba osób: poradnictwo skierowane dla uczestników z predyspozycjami w zakresie przedsiębiorczości
Obowiązkiem uczestnikiem projektu jest wypełnianie ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych, testów i innych dokumentów niezbędnych do realizacji i oceny wsparcia.

Zachęcamy do uczestnictwa w badaniach ankietowych:

Jednocześnie informujemy, że w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kształcenia w PUSS w Pile uczestnik projektu zobowiązany jest udostępnić organizatorowi projektu informacje dotyczące kontynuowania kształcenia lub podjęcia zatrudnienia poprzez złożenie oświadczenia lub przekazanie kopii umowy o zatrudnieniu lub wpisu do CEiDG lub zaświadczenia o kontynuowaniu studiów.