Biuro Praktyk Studenckich

Kluczowym elementem kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na wszystkich kierunkach i specjalnościach studiów są praktyki zawodowe, które stanowią integralną część planu studiów i dotyczą studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Zachęcamy do lektury treści zawartych w zakładce Praktyki krok po kroku.

 

Informacje praktyczne, warte uwagi każdego studenta

 
Opiekunowie praktyk zawodowych

W ramach każdej specjalności lub kierunku powołani są opiekunowie praktyk, z którymi można skonsultować zakres praktyk, ich program, spodziewane efekty.

Termin realizacji praktyk

Wymiar godzin oraz termin odbycia praktyki zawodowej mogą się różnić zależnie od wybranego kierunku i specjalności studiów. Szczegółowe informacje o warunkach odbycia praktyki dostępne są w zakładce Harmonogram praktyk.

UWAGA: Praktyki mogą odbywać się w innym terminie niż planowany (wynikający z toku studiów). W takiej sytuacji, student powinien poinformować o tym opiekuna praktyk, a następnie skierować pismo do Dyrektora Instytutu, celem uzyskania zgody, na podstawie której pracownicy Biura praktyk studenckich wystawią skierowanie na praktykę.

Współpraca z podmiotami środowiska lokalnego

Biuro praktyk studenckich współpracuje z blisko 200 firmami i instytucjami, w ramach podpisanych porozumień w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych. W celu ułatwienia wyszukiwania miejsc odbywania praktyki każdy student ma możliwość skorzystania z bogatej bazy ofert (baza organizatorów praktyk), po uprzednim zalogowaniu się.

Ubezpieczenie NNW/OC

Studenci przed rozpoczęciem praktyki zobowiązani są do przystąpienia do ubezpieczeń w wybranej przez siebie firmie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW (obowiązkowe dla wszystkich studentów) oraz od odpowiedzialności cywilnej OC (w szczególności dla studentów kierunków Instytutu Ochrona Zdrowia).

Skierowanie do medycyny pracy

Wydawane jest w Biurze praktyk studenckich. Skierowanie to otrzymują wszyscy studenci na kierunkach prowadzonych przez Instytut Ochrony Zdrowia. Dla pozostałych studentów skierowanie do medycyny pracy wydawane jest na życzenie zakładu pracy.