Biuro Praktyk Studenckich

Kluczowym elementem kształcenia w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile na wszystkich kierunkach studiów są praktyki zawodowe, które stanowią integralną część planu studiów i dotyczą studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Zachęcamy do lektury treści zawartych w zakładce Praktyki krok po kroku.

 

Informacje praktyczne, warte uwagi każdego studenta

 
Opiekunowie praktyk zawodowych

W ramach każdego kierunku studiów powołani są kierunkowi opiekunowie praktyk, z którymi można skonsultować zakres praktyk, ich program, spodziewane efekty.

Termin realizacji praktyk

Wymiar godzin oraz termin odbycia praktyki zawodowej mogą się różnić zależnie od wybranego kierunku i specjalności studiów. Szczegółowe informacje o warunkach odbycia praktyki dostępne są w zakładce Harmonogram praktyk.

UWAGA: Praktyki mogą odbywać się w innym terminie niż planowany (wynikający z toku studiów). Decyzję w tym zakresie podejmuje kierunkowy opiekun praktyki, na wniosek studenta.

Współpraca z podmiotami środowiska lokalnego

Biuro praktyk studenckich współpracuje z blisko 200 firmami i instytucjami, w ramach podpisanych porozumień w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych. W celu ułatwienia wyszukiwania miejsc odbywania praktyki każdy student ma możliwość skorzystania z bogatej bazy ofert (baza organizatorów praktyk), po uprzednim zalogowaniu się.

Ubezpieczenie NNW/OC

Studenci przed rozpoczęciem praktyki zobowiązani są do przystąpienia do ubezpieczeń w wybranej przez siebie firmie od następstw nieszczęśliwych wypadków (obowiązkowe dla wszystkich studentów), a w uzasadnionych przypadkach także do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Skierowanie do medycyny pracy

Wydawane jest w Biurze praktyk studenckich. Skierowanie to otrzymują wszyscy studenci na kierunkach prowadzonych przez Katedry: Pielęgniarstwa, Fizjoterapii, Ratownictwa Medycznego i Kosmetologii. Dla pozostałych studentów skierowanie do medycyny pracy wydawane jest na życzenie organizatora praktyki.