Dokumenty do pobrania

Praktyki w czasie pandemii

 

Szanowni Państwo,
zgodnie z rekomendacjami MNiSW dotyczącymi realizacji praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia, oraz jednolitych studiach magisterskich istnieje możliwości realizacji przez Państwa studenckich praktyk zawodowych w formie zdalnej.

  • Studenci, którzy mają aktualne skierowania na praktykę, mogą kontynuować praktykę w formie zdalnej, o ile organizator umożliwi jej realizację – po uzyskaniu zgody kierunkowego opiekuna praktyki.
  • Studenci, którym minął termin realizacji praktyki (ze względu na sytuację epidemiczną), zobligowani są do przesłania nowego oświadczenia od organizatora praktyki o wyrażeniu zgody na odbycie praktyki, na podstawie którego pracownicy Działu praktyk studenckich i karier przygotują skierowanie.
Uwaga – istotne informacje dotyczące przesłania oświadczenia! NOWY WZÓR

Oświadczenie organizatora praktyki musi być uzupełnione w sposób czytelny i zawierać wszystkie wymagane dane, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktu do zakładowego opiekuna praktyki. Oświadczenie organizatora praktyki student ma obowiązek przesłać do kierunkowego opiekuna praktyki na adres poczty elektronicznej.

Kierunkowy opiekun praktyki po akceptacji wyboru przez studenta organizatora praktyki (firmy/organizacji) prześle oświadczenie na adres praktyki@puss.pila.pl. Na podstawie oświadczenia pracownicy Działu praktyk studenckich i karier prześlą na Pani/Pana adres e-mail skierowanie na praktykę.

W przypadku studentów, którzy otrzymali skierowanie na praktykę w formie tradycyjnej, przed zawieszeniem stacjonarnej działalności Uczelni, i uzyskali na nich potwierdzenie od organizatora praktyki istnieje konieczność przesłania tych dokumentów za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub ich skanów na adres praktyki@puss.pila.pl.

Praktyka studencka realizowana zdalnie podlega monitoringowi przez kierunkowego opiekuna praktyki.

W przypadku jakichkolwiek Państwa wątpliwości prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej z kierunkowym opiekunem praktyki lub z pracownikami Działu praktyk studenckich i karier praktyki@puss.pila.pl.


Wniosek o wyrażenie zgody na realizację praktyki w innym terminie (student)

Oświadczenie organizatora praktyki o wyrażeniu zgody na odbycie przez studenta/studentkę praktyki (student, organizator praktyki)

Zaświadczenie o zrealizowaniu praktyki w ramach pracy zawodowej (student, organizator praktyki)

Oświadczenie o zrealizowaniu praktyki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (student, organizator praktyki)

Zaświadczenie o zrealizowaniu praktyki w ramach wolontariatu (student, organizator praktyki)

Zaświadczenie o odbyciu praktyki. Dokument nie jest obligatoryjny (nie jest wymagany tokiem studiów), jednak może stanowić potwierdzenie doświadczenia zawodowego w dokumentach aplikacyjnych.

Dziennik praktyk w wersji elektronicznej: