Praktyki (kierunki techniczne)

 

Co warto wiedzieć o praktykach?

Pierwsza praktyka zawodowa poprzedzona jest spotkaniem informacyjnym w ramach danego kierunku. Obecni na spotkaniu przedstawiciele biura praktyk studenckich, jak również kierunkowy opiekun praktyki zapoznają studentów z organizacją praktyk zawodowych. Na spotkaniu zostaną wydane dzienniki praktyk i oświadczenia o przyjęciu na praktykę (oświadczenie nie dotyczy studentów objętych programem studiów dualnych).

Student może samodzielnie dokonać wyboru miejsca odbywania praktyki. W celu ułatwienia wyszukiwania miejsc odbywania praktyki istnieje możliwość skorzystania z bazy organizatorów praktyk oraz z pomocy kierunkowego opiekuna praktyki.
 
Student realizuje praktykę w określonym w skierowaniu czasie. Praktyki mogą odbywać się w innym terminie niż planowany (wynikający z toku studiów). Decyzję w tym zakresie podejmuje kierunkowy opiekun praktyki, na wniosek studenta.

 

Obowiązki studenta w ramach praktyki zawodowej

 1. Student ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniu informacyjnym dotyczącym organizacji praktyk zawodowych.
 2. Przed rozpoczęciem praktyki student zapoznaje się z Regulaminem praktyk zawodowych, pobiera ze strony internetowej Uczelni program praktyki oraz kartę weryfikacji efektów uczenia się.
 3. Z kierunkowym opiekunem praktyki student uzgadnia miejsce odbywania praktyki i możliwość zrealizowania programu praktyk zawodowych.
 4. Student przystępuje do ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. Student wypełnia pierwszą stronę dziennika praktyk (nazwa Uczelni, kierunek, specjalność, imię i nazwisko, numer albumu) i przekazuje go do sekretariatu celem podpisania przez kierownika katedry.
 6. Student kieruje do organizatora praktyki oświadczenie o przyjęciu na praktykę. Uzupełnione przez organizatora praktyki oświadczenie stanowi wyrażenie zgody na realizację praktyki zawodowej w danym przedsiębiorstwie/instytucji.
 7. Uzupełnione, przez organizatora praktyki, oświadczenie student przynosi do kierunkowego opiekuna praktyki do jego akceptacji.
 8. Zaakceptowane, przez kierunkowego opiekuna praktyki, oświadczenie student przynosi do biura praktyk studenckich co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem praktyki. Na tej podstawie otrzymuje dwa egzemplarze skierowania na praktykę.
 9. Jeden egzemplarz skierowania, z uzupełnionym podpisem organizatora praktyki, student przekazuje do biura praktyk studenckich najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki.
 10. Student realizuje praktykę zgodnie z programem, uzupełniając dziennik praktyk.
 11. Po zrealizowaniu praktyki, student przekazuje dziennik praktyk wraz z kartą weryfikacji efektów uczenia się kierunkowemu opiekunowi praktyki w terminie przez niego ustalonym.

 

Obowiązki studenta objętych programem studiów dualnych
w ramach praktyki zawodowej

 1. Student ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniu informacyjnym dotyczącym organizacji praktyk zawodowych.
 2. Przed rozpoczęciem praktyki student zapoznaje się z Regulaminem praktyk zawodowych, pobiera ze strony internetowej Uczelni program praktyki oraz kartę weryfikacji efektów uczenia się.
 3. Z kierunkowym opiekunem praktyki student uzgadnia miejsce odbywania praktyki i możliwość zrealizowania programu praktyk zawodowych w ramach studiów dualnych.
 4. Student ma obowiązek przystąpić do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach umowy zawartej z przedsiębiorstwem lub w ramach indywidualnych umów ubezpieczeniowych.
 5. Student wypełnia pierwszą stronę dziennika praktyk (nazwa Uczelni, kierunek, specjalność, imię i nazwisko, numer albumu) i przekazuje go do sekretariatu celem podpisania przez kierownika katedry.
 6. Student realizuje praktykę zgodnie z programem, uzupełniając dziennik praktyk.
 7. Po zrealizowaniu praktyki, student przekazuje dziennik praktyk wraz z kartą weryfikacji efektów uczenia się kierunkowemu opiekunowi praktyki w terminie przez niego ustalonym.