Praktyki krok po kroku

ORGANIZACJA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH 
DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

 

Pierwsza praktyka zawodowa poprzedzona jest spotkaniem informacyjnym dedykowanym dla każdej grupy w ramach danej specjalności/ kierunku. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Biura praktyk studenckich, jak również opiekun praktyk zapoznają studentów z organizacją praktyk (wymaganymi dokumentami, przebiegiem i zaliczeniem). Na spotkaniu zostaną wydane również dzienniki praktyk.

Przed rozpoczęciem praktyki student powinien:

Informacje dla studentów niepracujących/ pracujących na stanowiskach innych niż studiowany kierunek

UWAGA: Dokumenty potrzebne do realizacji i zaliczenia praktyki: oświadczenie, skierowanie, dziennik praktyk, program praktyk (sylabus), karta weryfikacji efektów kształcenia

 1. Student pobiera oświadczenie dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania lub bezpośrednio w Biurze praktyk studenckich. Na oświadczeniu wymagany jest czytelny podpis przedstawiciela zakładu pracy.
 2. Uzupełnione oświadczenie student przynosi do Biura praktyk studenckich co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem praktyki. Na tej podstawie otrzymuje dwa egzemplarze skierowania na praktykę.

UWAGA: Jeden egzemplarz skierowania po podpisaniu przez osobę upoważnioną z zakładu pracy należy oddać do Biura praktyk studenckich.

 1. W dzienniku praktyk należy uzupełnić pierwszą stronę (nazwa Uczelni, kierunek, specjalność, imię i nazwisko, numer albumu). Po wypełnieniu pierwszej strony wszystkie dzienniczki powinny zostać zebrane przez starostę grupy lub opiekuna i przekazane do sekretariatu celem podpisu przez Dyrektora instytutu.

UWAGA: Jeden dzienniczek obejmuje wszystkie planowane praktyki.

 1. Po zrealizowanych praktykach należy:
 • zdać opiekunowi praktyki dzienniczek praktyk (wypełniony zgodnie z wymaganiami opiekuna praktyki z ramienia Uczelni) wraz z kartą weryfikacji efektów kształcenia w terminie przez niego ustalonym,
 • uzupełnić ankietę dotyczącą organizacji studenckich praktyk zawodowych, dostępną w zakładce Ankieta oraz u pracowników Biura praktyk studenckich.

Informacje dla studentów pracujących, których zakres wykonywanych obowiązków pokrywa się z programem sylabusów

 1. W przypadku studentów pracujących zgodnie ze studiowaną specjalnością istnieje możliwość zaliczenia praktyki na podstawie:
 • zaświadczenia  dla studentów pracujących zgodnie ze studiowanym kierunkiem
 • programu praktyk (sylabus) i karty weryfikacji efektów kształcenia 
 1. Aby uzyskać zaliczenie praktyki należy przedstawić opiekunowi praktyki z ramienia Uczelni uzupełnione dokumenty w terminie rozliczania praktyki.

Informacje dla studentów prowadzących działalność gospodarczą

 1. W przypadku studentów prowadzących działalność gospodarczą, zgodną z kierunkiem i/lub specjalnością studiów, istnieje możliwość zaliczenia praktyk na podstawie:
 • aktualnego (zgodnego z okresem trwania praktyki) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej pod warunkiem, że sylabus może zostać zrealizowany.

Decyzję dotyczącą zaliczenia praktyki podejmuje opiekun praktyk z ramienia Uczelni.