Praktyki krok po kroku

 

ORGANIZACJA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH 
DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

 

Co warto wiedzieć o praktykach?
Pierwsza praktyka zawodowa poprzedzona jest spotkaniem informacyjnym w ramach danego kierunku. Obecni na spotkaniu przedstawiciele biura praktyk studenckich, jak również kierunkowy opiekun praktyki zapoznają studentów z organizacją praktyk zawodowych. Na spotkaniu zostaną wydane dzienniki praktyk i oświadczenia o przyjęciu na praktykę (oświadczenie nie dotyczy studentów objętych programem studiów dualnych).
 
Obowiązki studenta w ramach praktyki zawodowej
 1. Student ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniu informacyjnym dotyczącym organizacji praktyk zawodowych.
 2. Przed rozpoczęciem praktyki student zapoznaje się z Regulaminem praktyk zawodowych, pobiera ze strony internetowej uczelni program praktyki oraz kartę weryfikacji efektów uczenia się.
 3. Z kierunkowym opiekunem praktyki student uzgadnia miejsce odbywania praktyki i możliwość zrealizowania programu praktyk zawodowych.
 4. Student przystępuje do ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w uzasadnionych przypadkach także do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
 5. Student wypełnia pierwszą stronę dziennika praktyk (nazwa Uczelni, kierunek, specjalność, imię i nazwisko, numer albumu) i przekazuje go do sekretariatu celem podpisania przez kierownika katedry.
 6. Student kieruje do organizatora praktyki oświadczenie o przyjęciu na praktykę. Uzupełnione przez organizatora praktyki oświadczenie stanowi wyrażenie zgody na realizację praktyki zawodowej w danym przedsiębiorstwie/instytucji. Planując praktykę w danej firmie/instytucji należy zwrócić uwagę na możliwość zrealizowania programu praktyki.
 7. Uzupełnione, przez organizatora praktyki, oświadczenie student przynosi do biura praktyk studenckich co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem praktyki. Na tej podstawie otrzymuje dwa egzemplarze skierowania na praktykę.
 8. Jeden egzemplarz skierowania, z uzupełnionym podpisem organizatora praktyki, student przekazuje do biura praktyk studenckich najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki.
 9. Student realizuje praktykę zgodnie z programem, uzupełniając dziennik praktyk.
 10. Po zrealizowaniu praktyki, student przekazuje dziennik praktyk wraz z kartą weryfikacji efektów uczenia się kierunkowemu opiekunowi praktyki w terminie przez niego ustalonym.

Skierowanie do medycyny pracy – dokument wydawany jest w Biurze praktyk studenckich na życzenie organizatora praktyki.

Inne formy zaliczenia praktyki:
 1. W przypadku studentów pracujących, których rodzaj świadczonej pracy u ich pracodawcy, jest zgodny z założonymi w sylabusie praktyki zawodowej efektami uczenia się, odpowiednimi dla danego kierunku studiów, zaliczenie praktyki następuje na podstawie zaświadczenia o zrealizowaniu praktyki w ramach pracy zawodowej oraz karty weryfikacji efektów uczenia się. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu.
 2. W przypadku studentów prowadzących działalność gospodarczą, zgodną z kierunkiem studiów, istnieje możliwość zaliczenia praktyk na podstawie aktualnego (zgodnego z okresem trwania praktyk) wpisu do właściwego rejestru przedsiębiorców, karty weryfikacji efektów uczenia się oraz oświadczenia o zrealizowaniu praktyki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik 8 do Regulaminu.
 3. W przypadku studentów pracujących w ramach wolontariatu, których rodzaj świadczonej pracy jest zgodny z założonymi w sylabusie praktyki zawodowej efektami uczenia się, odpowiednimi dla danego kierunku studiów, zaliczenie praktyki następuje na podstawie zaświadczenia o zrealizowaniu praktyki w ramach wolontariatu oraz karty weryfikacji efektów uczenia się.Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu.