Praktyki w czasie pandemii

Szanowni Państwo,
Studentki i Studenci PUSS w Pile,
podstawę organizacji studenckich praktyk zawodowych stanowią:

FAQ

1. Czy praktyki mogą być realizowane tradycyjnie, w formie stacjonarnej u organizatorów praktyk?

Tak, w sytuacji, kiedy jest to uzasadnione i racjonalne, po uwzględnieniu rekomendacji i komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile i zachowaniu zasad bezpieczeństwa, dopuszcza się możliwość odbywania praktyki w formie stacjonarnej, zgodnie z Regulaminem praktyk zawodowych, bezpośrednio u organizatora praktyki. Praktyki odbywać się mogą również w formie zdalnej.
Szczegółowe przypadki stanowią praktyki realizowane w ramach:

2. Czy w ramach kierunków Pielęgniarstwo, Fizjoterapia, Ratownictwo medyczne można realizować praktykę zdalnie?

W ramach ww. kierunków można realizować praktykę tylko częściowo.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 581), praktyki zawodowe realizowane w placówkach służby zdrowia na kierunkach studiów Pielęgniarstwo, Fizjoterapia, Ratownictwo medyczne, mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w wymiarze umożliwiającym uzyskanie nie więcej niż 20% liczby punktów ECTS, określonej dla praktyk zawodowych w programie studiów dla roku studiów, na którym kształci się student. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierunkowy opiekun praktyki, po uwzględnieniu akceptacji kierownika katedry na podstawie wniosku studenta, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia nr 35/20 Rektora PUSS w Pile z dnia 12 maja 2020 r.

3. Czy w ramach kierunków Pielęgniarstwo, Fizjoterapia, Ratownictwo medyczne można ubiegać się o zaliczenie praktyk w sytuacji, gdy w okresie pandemii wykonywałem/wykonywałam zadania w szpitalu w związku z zakażeniami wirusem COVID-19?

Tak, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 581), studenci kierunków studiów Pielęgniarstwo, Fizjoterapia i Ratownictwo Medyczne, którzy w okresie zawieszenia kształcenia na studiach wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie praktyk zawodowych realizowanych w placówkach służby zdrowia, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w czasie wykonywania tych czynności.
Decyzję w tej sprawie podejmuje kierunkowy opiekun praktyki, po uwzględnieniu akceptacji kierownika katedry na podstawie przedstawienia przez studenta oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia nr 35/20 Rektora PUSS w Pile z dnia 12 maja 2020 r.

4. Czy w ramach kierunku Filologia można realizować praktykę zdalnie?

Tak, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 kwietnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2020 r. poz. 726) Studenci mogą realizować praktykę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zgodnie z zarządzeniem nr 35/20 Rektora PUSS w Pile z dnia 12 maja 2020 r. decyzję w tej sprawie podejmuje kierunkowy opiekun praktyki, mając na uwadze specyfikę praktyk.

5. Czy w ramach kierunku Filologia można ubiegać się o zaliczenie praktyk w sytuacji, gdy w okresie pandemii wykonywałem/wykonywałam czynności wspomagające nauczycieli przedszkoli, szkół lub placówek systemu oświaty w prowadzeniu lekcji lub zajęć?

Tak, studenci kierunku studiów Filologia, którzy w okresie zawieszenia kształcenia na studiach lub czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wykonywali czynności wspomagające nauczycieli przedszkoli, szkół lub placówek systemu oświaty w prowadzeniu lekcji lub zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, mogą ubiegać się o zaliczenie praktyk zawodowych, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w czasie wykonywania tych czynności.
Decyzję w tej sprawie podejmuje kierunkowy opiekun praktyki, po uwzględnieniu akceptacji kierownika katedry na podstawie wniosku studenta, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia nr 35/20 Rektora PUSS w Pile z dnia 12 maja 2020 r.

6. Czy w ramach kierunku Praca socjalna można ubiegać się o zaliczenie praktyk w sytuacji, gdy w okresie pandemii wykonywałem/wykonywałam czynności opiekuńcze osobom wymagającym opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, np. sąsiadom?

Tak, studenci kierunku studiów Praca Socjalna, którzy w okresie zawieszenia kształcenia na studiach lub czasowego ograniczenia funkcjonowania instytucji pomocy społecznej wykonywali czynności z zakresu pomocy społecznej, tj. usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, mogą ubiegać się o zaliczenie praktyk zawodowych, do których zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w czasie wykonywania tych czynności.
Decyzję w tej sprawie podejmuje kierunkowy opiekun praktyki, po uwzględnieniu akceptacji kierownika katedry na podstawie przedstawienia przez studenta oświadczenia osób trzecich, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia nr 35/20 Rektora PUSS w Pile z dnia 12 maja 2020 r.

7. Czy praktyka realizowana zdalnie podlega monitoringowi?

Praktyka studencka realizowana, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym podlega monitoringowi przez kierunkowego opiekuna praktyki.

8. Jakie dokumenty i gdzie należy złożyć, przed rozpoczęciem praktyki w trybie zdalnym?

Studenci zobligowani są do przesłania oświadczenia od organizatora praktyki o wyrażeniu zgody na odbycie praktyki w trybie zdalnym do kierunkowego opiekuna praktyki na adres poczty elektronicznej.
Oświadczenie organizatora praktyki musi być uzupełnione w sposób czytelny i zawierać wszystkie wymagane dane, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktu do zakładowego opiekuna praktyki.
Kierunkowy opiekun praktyki po akceptacji wyboru przez studenta organizatora praktyki (firmy/organizacji) prześle oświadczenie na adres praktyki@puss.pila.pl. Na podstawie oświadczenia pracownicy Działu praktyk studenckich i karier prześlą na adres e-mail studenta skierowanie na praktykę.

9. Jakie dokumenty, potwierdzające osiągnięcie efektów uczenia się, należy złożyć, aby rozliczyć praktykę?

Rodzaj dokumentów, potwierdzających realizację praktyki przez studenta uzależniony jest od jego sytuacji na rynku pracy, tj. czy student podjął aktywność zawodową.
Po zrealizowanych praktykach należy złożyć w biurze obsługi kierunków społecznych/medycznych lub technicznych (w zależności od studiowanego kierunku), w terminie ustalonym przez kierunkowego opiekuna praktyki:

  • dziennik praktyk oraz kartę weryfikacji efektów uczenia się – w przypadku studentów, którzy realizowali praktykę na podstawie skierowania na praktykę;
  • zaświadczenie z miejsca zatrudnienia oraz kartę weryfikacji efektów uczenia się. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu praktyk zawodowych – w przypadku studenta pracującego, którego rodzaj świadczonej pracy u jego pracodawcy jest zgodny z założonymi w sylabusie praktyki zawodowej efektami uczenia się, odpowiednimi dla danego kierunku;
  • aktualny (zgodny z okresem trwania praktyk) wpis do właściwego rejestru przedsiębiorców, kartę weryfikacji efektów uczenia się oraz oświadczenie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu praktyk zawodowych – w przypadku studenta prowadzącego działalność gospodarczą, zgodną z kierunkiem lub kierunkiem i specjalnością studiów;
  • zaświadczenie o odbyciu wolontariatu oraz kartę weryfikacji efektów uczenia się. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu praktyk zawodowych – w przypadku studenta pracującego w ramach wolontariatu, którego rodzaj świadczonej pracy jest zgodny z założonymi w sylabusie praktyki zawodowej efektami uczenia się, odpowiednimi dla danego kierunku.

Dodatkowo, jeśli student realizował praktykę w trybie zdalnym powinien dołączyć do dokumentów, potwierdzających realizację praktyki, wniosek o zaliczeniu praktyki zawodowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia nr 35/20 Rektora PUSS w Pile z dnia 12 maja 2020 r.
Wszystkie dokumenty niezbędne do realizacji i rozliczenia z praktyki, w tym także elektroniczna wersja dziennika praktyk dostępne są stronie internetowej praktyki.puss.pila.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

10. Co w przypadku studentów, którzy mimo starań nie mieli możliwości zrealizowania praktyki w części lub całości ani w sposób zdalny ani tradycyjny, tym samym nie osiągnęli efektów uczenia się przypisanych do danego etapu praktyki?

Praktyki zawodowe zaplanowane w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, które nie zostały zrealizowane w formie zdalnej lub tradycyjnej w części lub całości będą realizowane w formie tradycyjnej po okresie zawieszenia kształcenia na studiach.
W przypadku studentów, którzy zrealizowali część praktyk zawodowych zaplanowanych w semestrze letnim 2019/2020 istnieje możliwość skrócenia czasu trwania praktyki i w sposób alternatywny osiągnięcia efektów uczenia się, np. przez przeprowadzenie zajęć w formie ćwiczeń lub laboratoriów (np. symulacji).
W takiej sytuacji podstawą uznania przez kierunkowego opiekuna praktyki, po uwzględnieniu akceptacji kierownika katedry, jest przedstawienie przez studenta wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia 35/20 Rektora PUSS w Pile z dnia 12 maja 2020 r.

11. Czy jest możliwe szkolenie online w sprawie organizacji praktyk?

Tak. Kierunkowy opiekun praktyki kontaktuje się ze studentami oraz pracownikami Działu praktyk studenckich i karier, celem ustalenia dogodnego dla wszystkich stron terminu. Spotkanie informacyjne odbywa się za pośrednictwem platformy MS TEAMS i trwa ok. 1,5 h. Podczas spotkania omawiane są m.in. następujące kwestie: treść sylabusa praktyki i karty weryfikacji efektów uczenia się, obieg dokumentów, ich charakterystyka, obowiązujące terminy, sposoby wyboru przez studentów organizatora praktyki.

12. W jaki sposób można otrzymać skierowanie na praktyki lub badania w tej sytuacji?

Pomimo ograniczenia funkcjonowania Uczelni pracownicy administracyjni pełnią dyżury w Uczelni i służą pomocą w załatwianiu wszelkich spraw związanych z procesem kształcenia i tokiem studiów. Zalecane jest, aby studenci we wszelkich sprawach kontaktowali się z Uczelnią telefonicznie (67 352 26 36, 67 352 26 66) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (praktyki@puss.pila.pl, bk@puss.pila.pl).

13. W jaki sposób można otrzymać dziennik praktyk?

Dziennik praktyk dostępny jest w wersji elektronicznej:

Każdy student przed rozpoczęciem praktyki powinien pobrać dokument i wypełnić we właściwych miejscach. Dziennik praktyk poddany będzie weryfikacji przez kierunkowego opiekuna praktyki.

14. Czy w obecnej sytuacji epidemicznej istnieje możliwość wydłużenia dziennego czasu realizacji praktyki?

Obecną sytuację pandemiczną należy traktować jako stan wyjątkowy, przejściowy, w ramach którego możliwe jest zwiększenie dziennego wymiaru praktyk i skrócenie ich wymiaru miesięcznego/tygodniowego. Istnieje zatem możliwość realizacji praktyki w nieco bardziej elastyczny sposób, w sytuacji gdy jest to uzasadnione i racjonalne, po uwzględnieniu rekomendacji i komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, a także przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
UWAGA! Realizacja praktyki nie może kolidować z godzinami zajęć dydaktycznych (wykładów, ćwiczeń, zajęć praktycznych, itp.), objętymi planem studiów.

15. Czy przed wznowieniem praktyki należy wypełnić jakieś dokumenty?

Jeśli skierowanie zostało wystawione przed rozpoczęciem pandemii i praktyka zostanie zrealizowana do dnia określonego w skierowaniu na praktykę, nie ma potrzeby ponownego wystawienia skierowania.
Jeśli jednak termin zakończenia realizacji praktyki przypadnie na późniejszy, niż ten ujęty w skierowaniu na praktykę, zachodzi konieczność wystawienia nowego skierowania na praktykę. W takim przypadku student zobligowany jest do przesłania do biura praktyk studenckich oświadczenia organizatora praktyki o wyrażeniu zgody na odbycie przez studenta/studentkę praktyki, na podstawie którego pracownicy biura wystawią nowe skierowanie na praktykę.
Dokumenty dotyczące realizacji praktyki możecie Państwo przesyłać na adres: praktyki@puss.pila.pl.

16. Gdzie można uzyskać dodatkowe wyjaśnienia w sprawie praktyk zawodowych?

Uczelnia na bieżąco monitoruje i dostosowuje organizację funkcjonowania i kształcenia do obecnie panującej sytuacji. Informacji w zakresie organizacji i obiegu dokumentów dotyczących praktyk zawodowych udzielają pracownicy Działu praktyk studenckich i karier.

17. Gdzie można dostarczyć dokumenty po zakończeniu praktyki?

Studentki i Studenci, którzy skończyli realizację praktyk zawodowych proszeni są o dostarczenie dokumentów do kierunkowych opiekunów praktyki.

Istnieją dwie możliwości:

  • tradycyjnie, w formie korespondencji, dostarczonej przez Pocztę Polską lub kuriera

          lub

  • osobiście. Przed wejściem do recepcji Uczelni (szklany budynek po prawej stronie, po przekroczeniu bramy wjazdowej), zamontowana została skrzynka, w której możecie Państwo zostawić: dzienniki praktyk, karty weryfikacji efektów uczenia się, zaświadczenia i inne dokumenty związane z praktykami. UWAGA! Dokumenty muszą znajdować się w zamkniętej kopercie, na której napisane będzie imię i nazwisko kierunkowego opiekuna praktyki.

    Nie musicie Państwo pojawiać się osobiście w biurach Uczelni, wystarczy tylko wrzucić dokumenty do skrzynki. To duże ułatwienie – nie tylko dla Państwa, ale także dla wykładowców i pracowników Uczelni.
Dane kontaktowe

Dział praktyk studenckich i karier
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 13.00
tel.: (67) 352 26 36 (biuro praktyk studenckich)
tel.: (76) 352 26 66 (biuro karier)
e-mail: praktyki@puss.pila.pl lub bk@puss.pila.pl

Ponadto pytania lub wątpliwości w aspekcie merytorycznego zakresu realizacji praktyk, student może kierować do kierunkowego opiekuna praktyki.

Wkrótce więcej informacji.