Kierunek Budownictwo

Absolwent budownictwa posiada szeroką wiedzę z zakresu: wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, technologii i organizacji budownictwa, wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz kierowania zespołami i firmą budowlaną. Jest dobrze przygotowany do kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych oraz do współudziału w projektowaniu obiektów budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, komunikacyjnego i użyteczności publicznej.

Absolwenci zyskują dodatkową wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie poszczególnych specjalności.

Absolwentów kierunku budownictwo zatrudniają:
  • firmy projektowe i wykonawcze,
  • nadzór budowlany,
  • wytwórnie betonu i elementów budowlanych,
  • przemysł materiałów budowlanych,
  • jednostki administracji państwowej i samorządowej związane z budownictwem i architekturą.