Kierunek Budownictwo

Studia inżynierskie na kierunku budownictwo zapewnią wykształcenie specjalistów, którzy w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, uzyskają podstawę do pracy w zakresie projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, a zwłaszcza realizacji obiektów budowlanych i zarządzania nimi z zastosowaniem nowoczesnej techniki komputerowej.

W ramach kierunku budownictwo istnieje możliwość wybrania następujących specjalności:

Absolwent kierunku wyróżniał się będzie dobrą znajomością zagadnień na placu budowy i znajomością efektywnego przygotowania procesu budowlanego oraz wystarczającymi kwalifikacjami do kierowania firmą budowlaną.

Absolwent kierunku budownictwo:

 • posiada wykształcenie obejmujące wiedzę w zakresie nauk matematyczno-fizycznych, ogólnobudowlanych, wytrzymałości materiałów, mechaniki, konstrukcji betonowych, materiałów budowlanych, konstrukcji metalowych, technologii, organizacji i zarządzania w budownictwie, ekonomiki w budownictwie oraz podstawowe przygotowanie do pracy z nowoczesnymi środkami, metodami i narzędziami informatyki we wszystkich stadiach procesu budowlanego,
 • potrafi analizować problemy związane z procesem budowlanym od projektu po efekt końcowy, zarówno w pracy indywidualnej jak i zespołowej,
 • charakteryzuje się umiejętnością kierowania zespołami ludzkimi oraz korzystania i łączenia wiedzy z różnych dziedzin nauki,
 • jest przygotowany do kierowania realizacją prac w zakresie wykonawstwa, remontów i użytkowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich,
 • posiada wiedzę w zakresie optymalizacji poszczególnych składowych procesu budowlanego oraz efektywnego przygotowania procesu budowlanego,
 • jest przygotowany do pełnienia różnych funkcji inżynierskich w branży ogólnobudowlanej i specjalistycznej,
 • może stanowić kadrę biur studialno-projektowych, służb inwestycyjnych, wytwórni materiałów i elementów budowlanych, pełnić funkcję pomocniczą lub być współautorem działań twórczych w zakresie projektowania bardziej skomplikowanych obiektów,
 • posiada wystarczającą wiedzę ogólną i inżynierską do projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, przestrzegając i uwzględniając zasady fizyki budowli i stosowanych technologii,
 • posiada wiedzę pozwalającą samodzielnie kierować firmą budowlaną,
 • ma umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa w działalności gospodarczej z zakresu budownictwa,
 • jest otwarty na zmiany, wyposażony w umiejętności dostosowania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, w tym - rynku pracy,
 • jest przygotowany do racjonalnego działania na rzecz spełnienia oczekiwań społecznych w zakresie budownictwa i jego powiązań z ochroną środowiska,
 • jest świadomy odpowiedzialności etycznej i społecznej, związanej z wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa, respektowania obowiązujących przepisów budowlanych i zasad organizacji przemysłu budowlanego, procedur realizacji budynków.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW

Studia stacjonarne obejmują 7 semestrów zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, ćwiczenia projektowe i seminaria) oraz 12 tygodni praktyki zawodowej, po zakończeniu pierwszego, drugiego i trzeciego roku. Formą zaliczenia poszczególnych przedmiotów jest egzamin lub zaliczenie z oceną.

Program studiów niestacjonarnych obejmuje ten sam zakres treści programowych, realizowanych w 60% liczby godzin w porównaniu ze studiami stacjonarnymi. Zajęcia odbywają się w formie trzydniowych zjazdów (od piątku do niedzieli).

Dowiedz się więcej o: