Budownictwo energooszczędne

Studia pierwszego stopnia na specjalności BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE na kierunku BUDOWNICTWO zapewniają wykształcenie specjalistów, którzy w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne są przygotowani do pełnienia różnych funkcji inżynierskich w branży ogólnobudowlanej i specjalistycznej, mogą stanowić kadrę biur studialno-projektowych, służb inwestycyjnych, wytwórni materiałów i elementów budowlanych, pełnić funkcję pomocniczą lub być współautorami działań twórczych w zakresie projektowania bardziej skomplikowanych obiektów, posiadających wystarczającą wiedzę ogólną i inżynierską do projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, przestrzegając i uwzględniając zasady fizyki budowli i stosowanych technologii, samodzielnego kierowania firmą budowlaną.

Absolwent specjalności wyróżniał się będzie szeroką wiedzą i umiejętnością w kształtowaniu i użytkowaniu przyjaznych środowisku rozwiązań technicznych z zakresu budownictwa i kierowania procesami ich wdrażania. Będzie przygotowany do podejmowania inżynierskich, interdyscyplinarnych zadań zorientowanych na zagadnienia środowiskowe i ekologiczne z obszaru budownictwa energooszczędnego, termorenowacjii budynków, energii odnawialnych, technologii energooszczędnych, recyrkulacji obiektów budowlanych, materiałów przyjaznych środowisku itp.

Plany i programy ramowe studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dla kształcenia pierwszego stopnia odpowiadają w pełni minimalnym wymaganiom programowym. Uwzględnienie powyższych standardów nauczania zapewni kompatybilność kształcenia na specjalności BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE z kierunkami i specjalnościami realizowanymi przez inne ośrodki akademickie na poziomie zawodowym i umożliwi zainteresowanym absolwentom kontynuację studiów na poziomie studiów drugiego stopnia.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW

Studia stacjonarne obejmują 7 semestrów zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, ćwiczenia projektowe i seminaria) oraz 12 tygodni praktyki zawodowej, po zakończeniu pierwszego, drugiego i trzeciego roku. Formą zaliczenia poszczególnych przedmiotów jest egzamin lub zaliczenie z oceną.

Program studiów niestacjonarnych obejmuje ten sam zakres treści programowych, realizowanych w 60% liczby godzin w porównaniu ze studiami stacjonarnymi. Zajęcia odbywają się w formie trzydniowych zjazdów (od piątku do niedzieli).

Istnieje możliwość zorganizowania studiów stacjonarnych dla pracujących:

  • studia są bezpłatne
  • program obejmuje ten sam zakres treści kształcenia jak na studiach stacjonarnych
  • zajęcia mogą odbywać się w trzy dni robocze od godziny 16.00 i soboty od 8.00 (przeważnie co drugą sobotę) w terminach zjazdów studiów niestacjonarnych.