Technologia i organizacja budownictwa

Program studiów obejmuje przedmioty zapewniające wykształcenie specjalistów do pełnienia funkcji inżynierskich w branży ogólnobudowlanej i specjalistycznej, służbach inwestycyjnych, wytwórniach materiałów i elementów budowlanych oraz pomocniczych. Absolwent specjalności będzie przygotowany do podejmowania inżynierskich, interdyscyplinarnych zadań zorientowanych na zagadnienia środowiskowe i ekologiczne, w zakresie planowania i zarządzania realizacją przedsięwzięć budowlanych. Absolwent będzie przygotowany do wdrażania nowoczesnych technologii i innowacji organizacyjnych, będzie potrafił prowadzić negocjacje, zawierać kontrakty, zarządzać inwestycjami i kosztami.
ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW

Studia stacjonarne trwają 7 semestrów, w tym 6 semestrów zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, ćwiczenia projektowe i seminaria, oraz praktyki zawodowe odbywane w okresie letnim). Siódmy semestr studiów przeznaczony jest wyłącznie na praktyki zawodowe. Łączny wymiar praktyk w całym okresie studiów wynosi 24 tygodnie. Miejscem odbywania praktyki są zakłady przemysłowe, instytucje i firmy, których działalność umożliwia zrealizowanie ustalonego programu praktyki.

Istnieje możliwość zaliczenia praktyki odbytej w trakcie studiów, jako części praktyki zawodowej wymaganej przy uzyskiwaniu uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. Do praktyki zawodowej zalicza się praktykę odbytą po ukończeniu trzeciego roku studiów, potwierdzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i wpisaną na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa.

Istnieje możliwość zorganizowania studiów stacjonarnych dla pracujących:

  • studia są bezpłatne
  • program obejmuje ten sam zakres treści kształcenia jak na studiach stacjonarnych
  • zajęcia mogą odbywać się w trzy dni robocze od godziny 16.00 i soboty od 8.00 (przeważnie co drugą sobotę) w terminach zjazdów studiów niestacjonarnych.