informatyk - analityk procesów biznesowych

Absolwent tej specjalności posiada wykształcenie obejmujące wiedzę z dziedziny ekonomii i informatyki oraz profesjonalne przygotowanie do pracy z nowoczesnymi środkami, metodami i narzędziami informatyki we wszystkich sferach biznesu. Poza tym:

  • posiada rzetelną wiedzę ekonomiczną, potrafi analizować problemy ekonomiczne i poszukiwać dróg ich rozwiązania zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej, posiada pogłębioną wiedzę w zakresie ilościowych metod badań oraz optymalizacji procesów gospodarczych;
  • posiada umiejętność łączenia zagadnień biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwach z technologiami informatycznymi;
  • identyfikuje, opis i budowę procesów biznesowych dla potrzeb projektu oraz definiuje wymagania dla potrzeb rozwiązań informatycznych;
  • ma obszerną wiedzę w zakresie rozumienia istoty projektów innowacyjnych i cyklu tworzenia rozwiązań IT, programowania komputerów, oprogramowania systemowego, narzędziowego i użytkowego, sieci komputerowych, systemów baz danych oraz łatwość adaptacji wiedzy do potrzeb różnych jednostek gospodarczych;
  • potrafi posługiwać się językiem biznesu i IT, wykorzystywać współczesne języki programowania strukturalnego i obiektowego w celu tworzenia nowego oprogramowania (w tym także aplikacji internetowych i baz danych);
  • posiada umiejętności w zakresie projektowania, konfiguracji oraz zarządzania lokalnymi i rozległymi sieciami komputerowymi oraz systemami baz danych;
  • posiada wiedzę dotyczącą zakresu obowiązków analityka biznesowego;
  • potrafi projektować strony i aplikacje internetowe, stosować nowoczesne technologie informatyczne w obszarze e-biznesu, prowadzić badania operacyjne, wypracowywać prognozy, tworzyć symulacje komputerowe, współuczestniczyć w procesach komputerowego wspomagania zarządzania;
  • posiada znajomość co najmniej jednego języka obcego, swobodnie posługuje się terminologią w zakresie ekonomii i informatyki.

Po ukończeniu studiów absolwent posiada doświadczenie praktyczne umożliwiające dokładne zrozumienie sytuacji biznesowej klienta oraz jego potrzeb w zakresie rozwiązań informatycznych, zdobyte podczas praktyk zawodowych u partnerów biznesowych.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW

Studia odbywają się w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, realizowane są w ciągu 6 semestrów. Obejmują zajęcia dydaktyczne o profilu praktycznym (wykłady, ćwiczenia, laboratoria i seminaria) przez 3 dni w tygodniu, a przez 2 dni w tygodniu studenci przebywają na praktyce w zakładzie pracy.

Studia niestacjonarne, obejmujące te same treści programowe, co stacjonarne, realizowane są w formie trzydniowych zjazdów (piątek po południu, sobota i niedziela), z reguły co 2 tygodnie.