informatyk - analityk procesów biznesowych

Absolwent tej specjalności posiada wykształcenie obejmujące wiedzę z dziedziny ekonomii i informatyki oraz profesjonalne przygotowanie do pracy z nowoczesnymi środkami, metodami i narzędziami informatyki we wszystkich sferach biznesu. Poza tym:

  • posiada rzetelną wiedzę ekonomiczną, potrafi analizować problemy ekonomiczne i poszukiwać dróg ich rozwiązania zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej, posiada pogłębioną wiedzę w zakresie ilościowych metod badań oraz optymalizacji procesów gospodarczych;
  • posiada umiejętność łączenia zagadnień biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwach z technologiami informatycznymi;
  • identyfikuje, opis i budowę procesów biznesowych dla potrzeb projektu oraz definiuje wymagania dla potrzeb rozwiązań informatycznych;
  • ma obszerną wiedzę w zakresie rozumienia istoty projektów innowacyjnych i cyklu tworzenia rozwiązań IT, programowania komputerów, oprogramowania systemowego, narzędziowego i użytkowego, sieci komputerowych, systemów baz danych oraz łatwość adaptacji wiedzy do potrzeb różnych jednostek gospodarczych;
  • potrafi posługiwać się językiem biznesu i IT, wykorzystywać współczesne języki programowania strukturalnego i obiektowego w celu tworzenia nowego oprogramowania (w tym także aplikacji internetowych i baz danych);
  • posiada umiejętności w zakresie projektowania, konfiguracji oraz zarządzania lokalnymi i rozległymi sieciami komputerowymi oraz systemami baz danych;
  • posiada wiedzę dotyczącą zakresu obowiązków analityka biznesowego;
  • potrafi projektować strony i aplikacje internetowe, stosować nowoczesne technologie informatyczne w obszarze e-biznesu, prowadzić badania operacyjne, wypracowywać prognozy, tworzyć symulacje komputerowe, współuczestniczyć w procesach komputerowego wspomagania zarządzania;
  • posiada znajomość co najmniej jednego języka obcego, swobodnie posługuje się terminologią w zakresie ekonomii i informatyki.

Po ukończeniu studiów absolwent posiada doświadczenie praktyczne umożliwiające dokładne zrozumienie sytuacji biznesowej klienta oraz jego potrzeb w zakresie rozwiązań informatycznych, zdobyte podczas praktyk zawodowych u partnerów biznesowych.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW

Studia odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia realizowane są w ciągu 6 semestrów. Obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, konwersatoria, ćwiczenia i seminaria) oraz 6 tygodni praktyki zawodowej i 2 tygodnie praktyki dyplomowej. Na program studiów składają się przedmioty ogólne oraz specjalistyczne. Formą rozliczenia poszczególnych przedmiotów jest egzamin lub zaliczenie.
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, do którego dopuszczenie uwarunkowane jest uzyskaniem pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów, praktyki zawodowej oraz pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.
Studia niestacjonarne, obejmujące te same treści programowe, realizowane są w formie trzydniowych zjazdów, z reguły dwa razy w miesiącu (piątek po południu, sobota i niedziela).