inwestycje i nieruchomości

Specjalność jest odpowiedzią na rosnące znaczenie we współczesnej gospodarce sektora inwestycyjnego, w tym sektora nieruchomości, których wartość dominuje w składnikach majątku narodowego.
Rynek nieruchomości w Polsce rozwija się bardzo dynamiczne. Świadczą o tym coraz liczniej działające biura nieruchomości, banki specjalizujące się w kredytach hipotecznych oraz specjalistyczne usługi finansowe w każdym miejscu Polski.

Inwestycje i nieruchomości, to specjalność, która umożliwia studentowi zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych oraz analiz rozwoju rynku nieruchomości w Polsce i na świecie.
Oferta dydaktyczna adresowana jest do osób, które zamierzają pracować w sferze gospodarki nieruchomościami oraz zajmować stanowiska menedżerskie i analityczne w zakresie organizowania i prowadzenia działalności inwestycyjnej, w tym bankowej analizy zdolności kredytowej oraz kredytów hipotecznych.

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów, którzy mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych, instytucjach rynku kapitałowego, firmach konsultingowych, instytucjach rynku nieruchomości i innych zajmujących się, między innymi przygotowaniem studium wykonalności projektów inwestycyjnych, projektami deweloperskimi, alokacjami kapitału w papiery wartościowe, rynkiem nieruchomości, obrotem i zarządzaniem nieruchomościami, jak również wyceną nieruchomości.

W trakcie studiów studenci będą mieli możliwość uzyskania certyfikatów wystawionych przez Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW

Studia odbywają się w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, realizowane są w ciągu 6 semestrów. Obejmują zajęcia dydaktyczne o profilu praktycznym (wykłady, ćwiczenia, laboratoria i seminaria) przez 3 dni w tygodniu, a przez 2 dni w tygodniu studenci przebywają na praktyce w zakładzie pracy.

Studia niestacjonarne, obejmujące te same treści programowe, co stacjonarne, realizowane są w formie trzydniowych zjazdów (piątek po południu, sobota i niedziela), z reguły co 2 tygodnie.