rachunkowość i skarbowość

Studenci specjalności uzyskują w trakcie studiów profesjonalne przygotowanie do administrowania w strukturach samorządowych i kreowania rozwoju lokalnego i regionalnego. Rachunkowość i skarbowość jest specjalnością dającą szerokie możliwości poznania obsługi podatkowej i księgowej przedsiębiorstw, jak również opodatkowania osób fizycznych i prawnych. Studia zaznajamiają także z problematyką analizy ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw, jednostek administracji państwowej i samorządowej we współczesnej gospodarce rynkowej, funkcjonującej w obrębie struktur krajowych i europejskich. Kluczem specjalności jest zawarcie w planie studiów zajęć o charakterze praktycznym, co pozwala zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne na współczesnym rynku pracy.

Absolwenci specjalności posiadają bardzo dobre przygotowanie do uzyskania kwalifikacji audytora wewnętrznego, ponadto posiadają wiedzę z zakresu finansów publicznych oraz prawa bilansowego, podatkowego i budżetowego, a także znają podstawy rachunkowości jednostek gospodarczych i budżetowych, jak również zasady ich finansowania. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie tematyki roli pozyskiwania funduszy UE. Znajomość podatków, prawa oraz podstaw rachunkowości pozwala im na wykorzystywanie metod i technik z zakresu analiz ekonomiczno-finansowych w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i organizacyjnymi.

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej i budżetowej jednostek krajowych, jak i zagranicznych, analizy ekonomicznej i finansowej oraz doradztwa podatkowego i finansowego osób fizycznych i prawnych. Nauka po studiach na poziomie licencjackim może być z powodzeniem kontynuowana na studiach magisterskich.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW

Studia odbywają się w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, realizowane są w ciągu 6 semestrów. Obejmują zajęcia dydaktyczne o profilu praktycznym (wykłady, ćwiczenia, laboratoria i seminaria) przez 3 dni w tygodniu, a przez 2 dni w tygodniu studenci przebywają na praktyce w zakładzie pracy.

Studia niestacjonarne, obejmujące te same treści programowe, co stacjonarne, realizowane są w formie trzydniowych zjazdów (piątek po południu, sobota i niedziela), z reguły co 2 tygodnie.