turystyka i hotelarstwo

Specjalność kształci w zakresie wyspecjalizowanych umiejętności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstw hotelarskich oraz innych obiektów świadczących usługi noclegowe: pensjonatów, domów wczasowych, gospodarstw agroturystycznych, ośrodków wypoczynkowych, zakładów uzdrowiskowych, apartamentów mieszkalnych i kwater prywatnych. Należy przy tym podkreślić, że PWSZ w Pile jest członkiem-założycielem Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci".

Z uwagi na komplementarność podaży turystycznej w ramach specjalności przekazywana jest także wiedza z zakresu funkcjonowania obiektów gastronomicznych oraz innych podmiotów funkcjonujących na rynku turystycznym.

Ekonomiczny charakter studiów sprawia, że absolwent specjalności, znający specjalistyczny język obcy i wyposażany w bogatą wiedzę z zakresu funkcjonowania międzynarodowego rynku hotelarskiego, posiada predyspozycje do pracy zarówno w międzynarodowych sieciach hotelowych, zarządzania niezależnymi obiektami noclegowymi, jak i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent studiów potrafi także analizować gospodarcze i społeczne procesy wpływające na działalność turystyczną i rekreacyjną w skali globalnej, regionalnej i lokalnej, jak również ekonomiczne i prawno-organizacyjne zasady działania obiektów wypoczynkowych.

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów do pracy na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne.

Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II-go stopnia.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW

Studia na specjalności TURYSTYKA I HOTELARSTWO odbywać się będą w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym - w ciągu 6 semestrów. Obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, konwersatoria, ćwiczenia i seminaria) oraz 6 tygodni praktyki zawodowej i 2 tygodnie praktyki dyplomowej, a także po drugim semestrze - 2 tygodnie ćwiczeń terenowych. Po trzecim semestrze przewidziany jest obóz zimowy, a w semestrze piątym i szóstym, student realizuje język specjalistyczny.

Na program studiów składają się przedmioty ogólne oraz specjalistyczne. Formą rozliczenia poszczególnych przedmiotów jest egzamin lub zaliczenie.

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, do którego dopuszczenie uwarunkowane jest uzyskaniem pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów, praktyki zawodowej oraz pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.Studia niestacjonarne, obejmujące te same treści programowe, realizowane są w formie trzydniowych zjazdów, z reguły dwa razy w miesiącu (piątek po południu, sobota i niedziela).

Targi turystyczne