zarządzanie małymi średnimi przedsiębiorstwami

Absolwent specjalności posiada znajomość podstaw zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem, w tym planowania jego działalności w warunkach ryzyka strategicznego i operacyjnego, podejmowania decyzji, co do kierunków i rozmiarów działalności (wykorzystując zasady ekonomiki skali, metody analizy ekonomicznej). Wykazuje się znajomością powiązań z otoczeniem (kooperanci, władze lokalne, banki itd.), zna zasady marketingu, w tym promocji, potrafi zdobywać wiedzę na temat funkcjonowania firmy w warunkach gospodarki konkurencyjnej oraz zna miejsce działalności innowacyjnej w działalności gospodarczej. Posiada znajomość zasad polityki rachunkowości, którymi winny posługiwać się małe i średnie przedsiębiorstwa, wykorzystując przy tym znajomość prawa gospodarczego, podatkowego i finansowego.

Podstawowy profil kształcenia ma charakter ogólny, lecz przedmioty specjalizacyjne zawierają treści związane również z charakterem gospodarki regionu, ze szczególnym uwzględnieniem usług. Absolwent posiada znajomość co najmniej jednego języka obcego, swobodnie posługuje się terminologią w zakresie ekonomii, finansów, prawa gospodarczego i informatyki. Istotne jest, iż w planie studiów dominują zajęcia o charakterze praktycznym, co pozwala zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne na współczesnym rynku pracy.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW

Studia odbywają się w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, realizowane są w ciągu 6 semestrów. Obejmują zajęcia dydaktyczne o profilu praktycznym (wykłady, ćwiczenia, laboratoria i seminaria) przez 3 dni w tygodniu, a przez 2 dni w tygodniu studenci przebywają na praktyce w zakładzie pracy.

Studia niestacjonarne, obejmujące te same treści programowe, co stacjonarne, realizowane są w formie trzydniowych zjazdów (piątek po południu, sobota i niedziela), z reguły co 2 tygodnie.