Konferencja ROZWÓJ REGIONALNY

 

INSTYTUT STOSOWANYCH STUDIÓW SPOŁECZNYCH PWSZ w Pile zaprasza.
Konferencja odbędzie się 11-12 kwietnia 2019 roku


CEL KONFERENCJI
Głównym celem konferencji jest wymiana myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych i zawodowych, wskazujących na determinanty rozwoju zrównoważonego z perspektywy regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Podczas konferencji analizie poddany zostanie proces rozwoju zrównoważonego w aspekcie ekonomicznym, środowiskowym i społecznym, przyjmując różne perspektywy badawcze - lokalną, regionalną, krajową i międzynarodową, ze szczególnym uwzględnieniem szans i zagrożeń zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich oraz wyzwań gospodarki opartej na wiedzy.


JĘZYK KONFERENCJI
Oficjalnym językiem konferencji będzie język polski i angielski.

Zapraszamy na stronę KONFERENCJI - TUTAJ