Zespół Katedry Ekonomii

Zespół Katedr Ekonomii tworzy grono doświadczonych przedstawicieli nauki i praktyki gospodarczej.
Wszystkie zatrudnione osoby mają dorobek naukowy w dziedzinie nauk ekonomicznych, w tym: artykuły naukowe, monografie, łącznie ponad 600 publikacji oraz praca przy grantach naukowych. W szczególności praca badawcza obejmuje zagadnienia: mikroekonomii, makroekonomii, ekonomiki edukacji, ekonomii rolnej, marketingu, międzynarodowych stosunków gospodarczych, prawa gospodarczego, podatkowego i cywilnego, ekonometrii, ekonomii, finansów publicznych, rynków finansowych, samorządu terytorialnego, teorii ekonomii, zrównoważonego rozwoju oraz rachunkowości. Kadra dydaktyczna realizuje granty badawcze i naukowe zarówno indywidualnie jak i poprzez udział w zespołach badawczych w różnych rolach. Zatrudnieni nauczyciele akademiccy mają w dorobku liczne nagrody m.in.: MNiSW za osiągnięcia naukowe, nagrody zespołowe MENiS/MEN, Medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody indywidualne i zespołowe czy też nagrody dla Najlepszych Młodych Naukowców i odznaczenia państwowe (np. odznaka honorowa „Zasłużony dla rolnictwa”,  nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) .

Nauczyciele akademiccy publikują także w czasopismach z listy filadelfijskiej, są członkami towarzystw naukowych, stanowią także grupy eksperckie, zasiadają w Komisjach Parlamentarnych.
Oprócz dorobku naukowego i związanego z badaniami, nauczyciele akademiccy posiadają duże doświadczenie zawodowe a wielu z nich pełni funkcje eksperckie. Tworzą lub aktualizują programy kształcenia specjalności studiów I i II stopnia na kierunku ekonomia. Liczne działania popularyzatorskie jak np. Festiwal Nauki, Akademia Licealisty, prowadzenie gościnnych wykładów w szkołach w regionie, Projekt „Spotkania z Ekonomią”, wsparcie inicjatyw studentów kierunku: 2016 – Akademia Rozwoju (we współpracy z Samorządem Studenckim oraz Biurem Karier), współpraca z Akademią Młodych Odkrywców przy PUSS w Pile, utworzenie w poprzednich latach Ligi Informatyczno-Ekonomicznej. Prowadzą zajęcia w języku angielskim dla studentów programu Erasmus+.

W roku 2019 rozpoczęto współpracę z Centrum Informacji Księgowej (C.I.K.) w ramach możliwości bezpłatnego podejścia studentów do egzaminu kończącego się Certyfikatem C.I.K. Pracownik Katedry Ekonomii dr Joanna Strońska-Ziemann zdała egzamin oraz otrzymała Certyfikat Księgowego C.I.K., który został wyeksponowany w gabinecie Pracownika (PUSS w Pile, budynek B, sala 201).
Dodatkowo 10 pracowników Katedry Ekonomii bierze udział w  projekcie językowym Inkubatora kompetencji - Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, mającym na celu podniesienie kwalifikacji językowych oraz przygotowanie do prowadzenia zajęć w języku angielskim.

Zespół Katedry Ekonomii:

dr Katarzyna Orfin-Tomaszewska – Kierownik Katedry
1. dr hab. Jan Polcyn, prof. PUSS
2. dr Paweł Dahlke
3. + prof. zw dr hab. Kazimierz Pająk
4. prof. zw dr hab.  Bazyli Czyżewski
5. dr hab. Sebastian Stępień, prof. PUSS
6. dr Milda Burzała
7. dr Tadesse Haile
8. dr Joanna Strońska Ziemann
9. dr Greta Poszwa
10. dr Viktoriia Vovk
11. dr Marek Gałązka
12. dr Jacek Żbikowski
13. dr hab. Paweł Błaszczyk
14. mgr Aleksandra Mazur Pietrzak
15. mgr inż. Piotr Sosnowski
16. mgr Jacek Kaszyński
17. mgr Anna Banasik
18. mgr inż. Cezary Burda
19. mgr Maciej Gawrysiak

Kontakt: ekonomia@puss.pila.pl