Odnawialne źródła energii

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - program studiów obejmuje zagadnienia związane z wytwarzaniem i przesyłaniem energii z odnawialnych źródeł oraz naukę projektowania systemów z odnawialnymi źródłami energii.

Inżynier - absolwent kierunku ELEKTROTECHNIKA, w ramach którego prowadzona jest specjalność, będzie przygotowany do pracy w zakresie:

  • projektowania i konstrukcji układów automatyki przemysłowej,
  • diagnostyki i napraw urządzeń elektronicznych w tym sprzętu komputerowego,
  • programowania nowoczesnych sterowników mikroprocesorowych i sprzętu komputerowego,
  • projektowania systemów kontrolno-pomiarowych i sieci komputerowych.
  • nowoczesne i wszechstronne podejście do kształcenia stanowi gwarancję wiedzy i umiejętności niezbędnych w zawodzie inżyniera elektryka, umożliwiających podjęcie pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i przetwórczych, firmach instalacyjnych i budowlanych, zakładach: energetycznym i telekomunikacyjnym, placówkach usługowych, w serwisie urządzeń elektronicznych oraz służbie zdrowia. Przyjęty system kształcenia daje absolwentom dobre przygotowanie do prowadzenia małych firm.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW

Stacjonarne studia na specjalności obejmują 7 semestrów zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, projekty, seminaria i laboratoria) w tym 12 tygodni praktyki zawodowej. Na program studiów składają się przedmioty kształcenia ogólnego, podstawowe, kierunkowe - I, kierunkowe - II, specjalnościowe i specjalizacyjne.

Studia niestacjonarne realizowane są w ciągu 7 semestrów (w tym: 12 tygodni praktyki zawodowej międzysemestralnej). Obejmują te same treści programowe realizowane w formie trzydniowych zjazdów, odbywających się z reguły, dwa razy w miesiącu (piątek po południu, sobota i niedziela).

Istnieje możliwość zorganizowania studiów stacjonarnych dla pracujących:

  • studia są bezpłatne
  • program obejmuje ten sam zakres treści kształcenia jak na studiach stacjonarnych
  • zajęcia mogą odbywać się w trzy dni robocze od godziny 16.00 i soboty od 8.00 (przeważnie co drugą sobotę) w terminach zjazdów studiów niestacjonarnych.