Kierunek Filologia

Kierunek filologia kształci specjalistów w zakresie praktycznej znajomości jednego lub dwóch języków obcych, na specjalności nauczycielskiej filologia angielska– przygotowującej do wykonywania zawodu nauczyciela oraz specjalności lingwistyka stosowana – kształcącej przyszłych tłumaczy i specjalistów od komunikacji.

Studia obejmują przedmioty z zakresu literatury, językoznawstwa, historii i kultury krajów danego obszaru językowego. Absolwent zdobywa wiedzę w zakresie nauk filologicznych, kultury i historii obszaru językowego oraz podstawy metodologii badań, obowiązujących dla wybranej specjalności. Uzyskuje umiejętności zgodne z obowiązującymi standardami kształcenia, tj. z języka angielskiego co najmniej na poziomie C1 dla specjalności filologia angielska i lingwistyka stosowana oraz z języka niemieckiego na poziome co najmniej B2 dla specjalności lingwistyka stosowana. Nabywa wiedzę i umiejętności ogólnohumanistyczne oraz kompetencje, odnoszące się do refleksji filologicznej i komunikacji społecznej, niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.

Kształcenie na kierunku filologia obejmuje trzy specjalności: