Kierunek Filologia

Absolwent kierunku filologia uzyskuje umiejętności z języka angielskiego na poziomie co najmniej C1 (dla specjalności język angielski w biznesie i zarządzaniu, lingwistyka stosowana i filologia angielska), a z języka niemieckiego na poziomie B2; w przypadku specjalności język angielski w biznesie i zarządzaniu język niemiecki (jak również drugi język obcy do wyboru), co najmniej na poziomie B2.

Program kształcenia opiera się na rozbudowanym, sześciomiesięcznym systemie praktyk oraz kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności studentów w trakcie zajęć o charakterze warsztatowym.

Kształcenie na kierunku filologia obejmuje trzy specjalności:

Rekrutacja na I rok studiów prowadzona jest na kierunek. Specjalności wybierane są po I semestrze studiów.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia na kierunku filologia trwają 6 semestrów. W toku studiów znajdują się zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne, seminaria, zajęcia terenowe) oraz praktyka zawodowa (która może być odbywana również za granicą). Na program studiów składają się przedmioty ogólne, podstawowe, kierunkowe oraz specjalnościowe/przygotowanie pedagogiczne.