filologia angielska

Absolwent specjalności filologia angielska legitymuje się, zbliżoną do rodzimej, znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości co najmniej C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym, niezbędnym do wykonywania zawodu. Posiada interdyscyplinarne kompetencje, pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku, a ich znajomość może być przydatna w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Nabyta wiedza i umiejętności dają absolwentom szerokie perspektywy zawodowe i umożliwiają pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce oraz sektorze usług, wymagających dobrej znajomości języka i kultury. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia, przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, z dnia z dnia 17 stycznia 2012 r. absolwent filologii angielskiej może także znaleźć zatrudnienie jako nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej. Uprawnienia do nauczania języka na wyższych szczeblach nauczania wymagają odbycia magisterskich studiów uzupełniających.

Absolwent w czasie studiów nabywa umiejętności w zakresie:

 • specjalności studiów, aby w sposób kompetentny przekazywać nabytą wiedzę oraz móc ją samodzielnie pogłębiać i aktualizować, a także integrować z innymi dziedzinami wiedzy;
 • psychologii i pedagogiki, aby pełnić funkcje wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne, umieć wspierać wszechstronny rozwój dziecka, indywidualizować proces nauczania, zaspokajając szczególne potrzeby edukacyjne swoich uczniów, organizować życie społeczne na poziomie szkoły i środowiska lokalnego, współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną;
 • dydaktyki ogólnej i przedmiotowej (metodyki), umożliwiające skuteczne prowadzenie zajęć edukacyjnych, rozbudzanie zainteresowań poznawczych w przedmiocie oraz wspieranie rozwoju intelektualnego ucznia poprzez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania, środków i pomocy dydaktycznych, a także umiejętność badania i oceny osiągnięć uczniów oraz własnej praktyki;
 • wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu języków obcych;
 • wypowiadania się w sposób poprawny i zrozumiały, z zachowaniem zasad kultury języka;
 • efektywnego i zgodnego z zasadami higieny posługiwania się narządami głosu;
 • wyrażania gotowości do rozwoju osobistego i zawodowego oraz kształcenia się przez całe życie,
 • komunikacji na szczeblach regionalnych, ponadregionalnych i kulturowych;
 • specjalistycznej wiedzy w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego;
 • umiejętności organizatorskich, kierowniczych, pedagogicznych, prowadzenia negocjacji oraz promocji;
 • szerokiego oddziaływania na jednostkę, grupę i środowisko społeczne oraz podejmowania różnorodnych ról społeczno-zawodowych z zachowaniem zasad etyki.

ORGANIZACJA l PRZEBIEG STUDIÓW

Studia na specjalności filologia angielska trwają 6 semestrów. Zajęcia dydaktyczne obejmują wykłady, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne, seminaria oraz lektoraty. Na program studiów składają się przedmioty kształcenia ogólnego, podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe. Formą rozliczenia poszczególnych przedmiotów jest egzamin, zaliczenie z oceną lub zaliczenie. Studia kończą się zdaniem egzaminu dyplomowego, do którego dopuszczenie uwarunkowane jest uzyskaniem pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów, praktyki zawodowej i pracy dyplomowej.

Studenci filologii angielskiej odbywają praktykę nauczycielską określoną w standardach kształcenia nauczycieli. Praktyka jest realizowana równolegle z odpowiednimi modułami teoretycznymi. Podstawowym celem praktyki jest przygotowanie absolwenta do pracy w szkole jako refleksyjnego nauczyciela umiejącego wykorzystać wiedze teoretyczną w sposób praktyczny, widzącego potrzebę ciągłego rozwoju, umiejącego wyrobić wśród uczniów postawę przejmowania odpowiedzialności za własny proces uczenia zgodnie z zasadami jego autonominizacji.