język angielski w biznesie i zarządzaniu

Specjalność ta przygotowuje do pracy w charakterze specjalisty branży biznesowej w instytucjach i przedsiębiorstwach opierających swoje funkcjonowanie na komunikacji w języku angielskim.
Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy w firmach, instytucjach i organizacjach mających kontakty międzynarodowe.
Dzięki odbytym studiom i praktyce zawodowej absolwent:
  • swobodnie i płynnie (w mowie i piśmie) posługuje się językiem angielskim na poziomie biegłości co najmniej C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,
  • posiada rozwinięte ustne i pisemne umiejętności komunikacyjne w zakresie angielskiego języka biznesu,
  • zna podstawowe pojęcia związane z dziedziną zarządzania, ekonomii i komunikacji i posiada umiejętność wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej (również zespołowej) z zachowaniem zasad etycznych,
  • posiada umiejętności wykorzystania najnowszych narzędzi technologicznych i informacyjnych, wspomagających warsztat pracy,
  • posiada podstawową wiedzę z zakresu języka, kultury i literatury angielskojęzycznego obszaru językowego warunkującą efektywną komunikację w języku angielskim,
  • dysponuje teoretyczną podstawową wiedzą na temat przekładu w odniesieniu do języka angielskiego oraz potrafi zastosować powyższą wiedzę w praktyce tłumaczeniowej (również w odniesieniu do tłumaczenia tekstów biznesowych),
  • posługuje się drugim językiem obcym na poziomie biegłości B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
ORGANIZACJA STUDIÓW
Studenci specjalności język angielski w biznesie i zarządzaniu odbywają sześciomiesięczną praktykę w firmie lub instytucji o stałych kontaktach międzynarodowych. Praktyka, która ma na celu weryfikację wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych nabytych w trakcie studiów może być odbywana nie tylko w Polsce, ale również za granicą w ramach Programu Wymiany Międzynarodowej Erasmus+.