lingwistyka stosowana

Specjalność kształcąca przyszłych tłumaczy i specjalistów od komunikacji. Absolwent nabywa sprawności językowe i tłumaczeniowe w zakresie dwóch języków obcych (specjalność główna język angielski, specjalność dodatkowa język niemiecki).

Dzięki odbytym studiom i praktyce zawodowej absolwent:
  • posiada umiejętność wypowiadania się w sposób poprawny i zrozumiały, z zachowaniem zasad kultury języka, w studiowanych językach obcych jak również w języku polskim;
  • nabywa umiejętności wykorzystania najnowszych narzędzi technologicznych i informacyjnych, wspomagających warsztat pracy tłumacza i asystenta językowego, np. proces edycji tekstu;
  • posiada umiejętność wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych;
  • wykorzystuje tradycyjne i nowoczesne źródła informacji, umożliwiające pracę zawodową oraz samokształcenie;
  • wie, jak efektywnie komunikować się, również w trakcie wystąpień publicznych, werbalnie i niewerbalnie;
  • posiada podstawową wiedzę z zakresu języka, kultury i literatury angielsko- i niemieckojęzycznego obszaru językowego, aby w sposób kompetentny móc się nią wykazywać, samodzielnie pogłębiać i aktualizować oraz integrować ją z innymi dziedzinami wiedzy;
  • dysponuje praktyczną i teoretyczną podstawową wiedzą na temat przekładu w ramach dwóch języków (angielskiego i niemieckiego);
  • cechuje go postawa gotowości do rozwoju osobistego i zawodowego oraz kształcenia się przez całe życie oraz postawa otwartości na kontakty z przedstawicielami innych kultur, środowisk;
  • jest świadomy swojego potencjalnego szerokiego oddziaływania na jednostkę, grupę i środowisko społeczne oraz przygotowany jest do podejmowania różnorodnych ról społeczno-zawodowych;
  • cechuje go świadoma postawa etycznego wymiaru zawodu tłumacza i asystenta językowego.

Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach administracji państwowej, placówkach kulturalnych, mediach, wydawnictwach, redakcjach czasopism, przedsiębiorstwach gospodarczych, biurach podróży, a także w instytucjach Unii Europejskiej. Nabyte w PUSS w Pile umiejętności umożliwiają mu także podjęcie pracy tłumacza w biurach tłumaczeń bądź w przedsiębiorstwach, prowadzących międzynarodową wymianę handlową lub kulturalną w charakterze asystenta językowego/tłumacza. Absolwent może być wysoce pożądanym pracownikiem instytucji i organizacji administracyjnych: państwowych, samorządowych i społecznych.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studenci lingwistyki stosowanej odbywają sześciomiesięczną praktykę w instytucji lub organizacji, która ma stałe kontakty międzynarodowe. Podstawowym celem praktyki jest weryfikacja wiedzy zdobytej w trakcie studiów w zakresie tłumaczenia i zastosowania języka obcego w komunikacji zawodowej. Praktyka ma charakter obserwacyjno-asystencki, a jej wymiernym efektem jest podniesienie umiejętności translatorskich i językowych studenta.