lingwistyka stosowana

Absolwent lingwistyki stosowanej legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością dwóch języków obcych: specjalność główna język angielski na poziomie biegłości co najmniej C1, specjalność dodatkowa język niemiecki na poziomie biegłości co najmniej B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent tej specjalności nie tylko będzie znał dwa języki na poziomie komunikatywnym, czyli takim, aby móc swobodnie się w nim porozumiewać, ale będzie też posługiwał się językiem specjalistycznym, niezbędnym do wykonywania na przykład zawodu tłumacza. W trakcie studiów studenci zdobędą również podstawowe umiejętności wykorzystania najnowszych narzędzi technologicznych i informacyjnych, wspomagających warsztat pracy. Uzyskane kwalifikacje umożliwią absolwentom zatrudnienie w biurach tłumaczeń oraz w różnego rodzaju instytucjach wymagających zawodowej znajomości języka obcego. Ponadto absolwent lingwistyki stosowanej posiadać będzie wiedzę z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz nabędzie umiejętności negocjacji i skutecznej promocji. Tym samym absolwent tej specjalności będzie mógł wykorzystać znajomość języka i wiedzę o nim w różnych obszarach życia.

Oprócz klasycznego kształcenia z zakresu wybranego języka, historii i kultury, gwarantowanego przez wysoko wykwalifikowaną kadrę akademicką, specyfiką studiów będzie bogaty program praktyk zawodowych, w tym praktyk odbywanych za granicą. W ramach praktyk studenci jeszcze w trakcie trwania nauki będą mogli zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe w rzeczywistych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstwa, urzędu, czy też firmy, co niewątpliwie ułatwi im wejście na rynek pracy.

ORGANIZACJA l PRZEBIEG STUDIÓW

Studia na specjalności lingwistyka stosowana trwają 6 semestrów. Zajęcia dydaktyczne obejmują wykłady, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne, seminaria oraz lektoraty. Na program studiów składają się przedmioty kształcenia ogólnego, podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe. Formą rozliczenia poszczególnych przedmiotów jest egzamin, zaliczenie z oceną lub zaliczenie. Studia kończą się zdaniem egzaminu dyplomowego, do którego dopuszczenie uwarunkowane jest uzyskaniem pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów, praktyki zawodowej i pracy dyplomowej.

Studenci lingwistyki stosowanej odbywają praktykę w wymiarze 12 tygodni, w instytucji lub organizacji, która ma stałe kontakty międzynarodowe, wymagające komunikacji w co najmniej jednym języku studiowanej specjalności (angielskim i/lub niemieckim). Podstawowym celem praktyki jest weryfikacja wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie studiów w zakresie tłumaczenia i zastosowania języka obcego w komunikacji zawodowej. Praktyka ma charakter obserwacyjno-asystencki, a jej wymiernym efektem jest podniesienie umiejętności translatorskich i językowych studenta.