Organizacja i przebieg studiów

PLAN STUDIÓW (pobierz)
 
Kierunek studiów jest przyporządkowany do obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Program studiów przewiduje 10 semestrów i 300 punktów ECTS, koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających jednolitym studiom magisterskim. Program studiów obejmuje 5215 godzin dydaktycznych, w tym 560 godzin praktyk semestralnych i 960 godzin praktyk fizjoterapeutycznych. Program studiów uwzględnia wymagania sprecyzowane w projekcie standardów dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia (Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zaleceń do opracowania planu nauczania na jednolitych 5-letnich studiach w zakresie fizjoterapii od roku akademickiego 2017/2018 z dnia 15.12.2016). Program studiów umożliwia studentom wybór modułów i przedmiotów zajęć, którym przypisano 90 punktów ECTS z ogólnej puli 300 punktów ECTS, co stanowi 30 % ogólnej sumy punktów ECTS – wobec wymaganych w rozporządzeniu 30 % punktów ECTS, przypisanych przedmiotom do wyboru przez studenta. W programie studiów przewidziano przedmioty z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych w wymiarze 11 punktów ECTS, wobec wymaganych w rozporządzeniu 5 punktów ECTS. Dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej plan studiów przewiduje zajęcia z wychowania fizycznego w liczbie 30 godzin, którym nie przypisano punktów ECTS. Studenci tej formy studiów uzyskują 208 punktów ECTS w ramach zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów, co stanowi 69,3 % ogółu punktów ECTS.Program studiów przewiduje praktyki semestralne, w wymiarze 20 punktów ECTS (z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii oraz fizjoterapii klinicznej), a także sześciomiesięczną praktykę fizjoterapeutyczną, której przypisano 38 punktów ECTS (praktyka ta spełnia kryterium wybieralności, ponieważ student dokonuje wyboru nie tylko miejsca odbycia praktyk, ale także jednego z trzech zakresów tematycznych: 1) fizjoterapii klinicznej w dysfunkcjach układu ruchu, 2) fizjoterapii w chorobach wewnętrznych lub 3) fizjoterapii w wieku rozwojowym).
               

Egzamin magisterski będzie odbywał się przed komisją powoływaną przez dyrektora instytutu. Egzamin będzie przeprowadzany w formie ustnej.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu magisterskiego będzie:
  • uzyskanie w terminie wymaganej liczby punktów ECTS z wszystkich semestrów objętych planem studiów, łącznie z obowiązującymi praktykami i złożenie indeksu do zaliczenia ostatniego semestru (z rozliczoną kartą obiegową),
  • złożenie w terminie wydrukowanej pracy magisterskiej w formie papierowej, zatwierdzonej przez promotora podpisem na stronie tytułowej, wraz z jej kopią na nośniku cyfrowym z oświadczeniem o samodzielnym napisaniu pracy,
  • podpisanie przez studenta - potwierdzenia zapoznania się z zasadami egzaminu magisterskiego na kierunku Fizjoterapia,
  • pozytywna weryfikacja pracy magisterskiej przez system antyplagiatowy Plagiat.pl i wypełnienie przez promotora protokołu kontroli oryginalności pracy dyplomowej,
  • pozytywne recenzje recenzenta i promotora.
Egzamin magisterski będzie przeprowadzany w dwóch etapach:
  • Etap I: student będzie losował trzy pytania z zakresu przedmiotów klinicznych podstaw fizjoterapii, fizjoterapii klinicznej w dysfunkcjach narządu ruchu, fizjoterapii klinicznej w chorobach narządów wewnętrznych, diagnostyki funkcjonalnej, terapii manualnej i medycyny fizykalnej. Student będzie odpowiadał na wylosowane pytania przed komisją. Każde pytanie jest poddane ocenie, student uzyskuje średnią ocen z trzech pytań. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z dwóch lub trzech pytań student otrzymuje ocenę niedostateczną, co dyskwalifikuje go z obrony pracy magisterskiej. Studenci, którzy z przyczyn losowych nie przystąpili do egzaminu, przerwali egzamin lub nie zdali egzaminu w pierwszym terminie, mogą przystąpić do niego w trybie zgodnym z odrębnymi przepisami określonymi w regulaminie studiów.

  • Etap II: student przystępuje do obrony pracy magisterskiej. Zadane będą dwa pytania nawiązujące do tematyki pracy magisterskiej. Jako pierwszy pytanie zadawać będzie recenzent, następnie promotor. Każde pytanie będzie poddane ocenie, student uzyskuje średnią ocen z dwóch pytań. Ponadto recenzent i promotor przed wyznaczonym terminem egzaminu magisterskiego dokonują recenzji pracy magisterskiej na ocenę.
Ocena obrony pracy magisterskiej jest średnią ocen uzyskanych z dwóch pytań i ocen recenzji. Końcowa ocena egzaminu magisterskiego będzie średnią ocen uzyskanych z I i II etapu.

Praca magisterska
Student dokonuje wyboru tematu pracy magisterskiej z puli tematów zaproponowanych przez promotorów, które zostały zatwierdzone przez Radę Instytutu. Wybór tematu pracy nastąpi w IX semestrze studiów.
Promotorem może być wykładowca posiadający co najmniej stopień doktora. W przypadku prac badawczych z udziałem pacjentów konieczne jest uzyskanie zgody Komisji Bioetycznej.
Temat pracy magisterskiej powinien być powiązany z tematyką i kierunkiem, mieć charakter aplikacyjny i zgodny z zainteresowaniami naukowymi promotora. W pracy magisterskiej student powinien wykazać się umiejętnością stosowania metod właściwych dla jego zakresu i stopnia kształcenia, znajomością literatury przedmiotu w zakresie opracowywanego tematu, logicznej argumentacji, prawidłowego wyciągania wniosków oraz ścisłego formułowania sądów.
Oceny pracy magisterskiej dokonuje jeden recenzent wyznaczony przez dyrektora instytutu.
Po zakończeniu egzaminu magisterskiego przewodniczący w obecności członków komisji ogłasza jego wynik i informuje magistranta o uzyskanej ocenie końcowej obliczonej według zasad określonych w regulaminie studiów.