Sylwetka absolwenta

Absolwent jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku Fizjoterapia uzyskuje przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorymi, niepełnosprawnymi, dziećmi, młodzieżą a także z różnymi specjalnościami medycznymi w zakresie stosowania czynników fizycznych naturalnych oraz sztucznie wytworzonych, w profilaktyce oraz w celach leczniczych.

CO DALEJ GDY ZAKOŃCZYSZ STUDIA? 

Ukończenie fizjoterapii otwiera rozległe możliwości zatrudnienia w kraju i za granicą. Dla osób kreatywnych umożliwia kontynuowanie działalności naukowej i dydaktycznej. 
Absolwenci fizjoterapii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica pracują m.in.:

 • na oddziałach szpitalnych,
 • w placówkach służy zdrowia zajmujących się osobami niepełnosprawnymi,
 • w ośrodkach sportowych,
 • w poradniach rehabilitacyjnych,
 • w prywatnych gabinetach zabiegowych,
 • prowadzą kursy doskonalące,
 • zajmują się działalnością naukową i dydaktyczną w ramach uczelni wyższych.

Absolwenci będą przygotowani do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób lub urazów, wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych oraz dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów usprawniania w ramach funkcjonowania zespołów fizjoterapeutycznych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii. Będą mogli samodzielnie pracować z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych w profilaktyce i w celach leczniczych oraz uprawnienia do podjęcia specjalizacji z zakresu fizjoterapii. Posiądziecie wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności procesu usprawniania, kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych. Będziecie mogli pracować w placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych, administracji państwowej i samorządowej oraz szkolnictwie.

Absolwent zdobędzie następujące kwalifikacje:

w obszarze wiedzy:

 • zna i rozumie podstawowe elementy biologii klinicznej, anatomii, psychologii i posiada wiedzę
  z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej,
 • zna i rozumie problemy niepełnosprawności w ujęciu demograficznym i epidemiologicznym oraz potrafi je scharakteryzować,
 • zna i rozumie zasady kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami fizjoterapeutycznymi,
 • zna fakty historyczne fizjoterapii i rehabilitacji,
 • zna zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • zna zastosowanie sprzętu stosowanego w fizjoterapii oraz rozumie zasady jego funkcjonowania, zna zasady BHP,
 • zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego, prawa fizjoterapeutycznego i medycyny,
 • zna zasady i etapy tworzenia procesu badawczego,
 • zna i rozumie zasady etyki, zasady prawa autorskiego,

w obszarze umiejętności:

 • potrafi wykonywać techniki metod specjalnych, zabiegi z zakresu kinezyterapii, terapii manualnej, fizykoterapii, masażu leczniczego, wykorzystując również do tego sprzęt specjalistyczny,
 • potrafi interpretować zmiany patologiczne schorzeń, wyjaśniać kształtowanie kontroli postawy ciała, wzorców ruchowych,
 • potrafi prawidłowo dobierać i przeprowadzać testy funkcjonalne, analizę biomechaniczną
  i kinezjologiczną,
 • potrafi ocenić stany zagrożenia życia,
 • potrafi sprawnie posługiwać się narzędziami ICT i narzędziami informatycznymi, wyciągać wnioski
  z badań naukowych i obserwacji, analizować wyniki badań diagnostycznych, wykorzystywać wyniki badań naukowych w praktyce,
 • potrafi współpracować z zespołem interdyscyplinarnym,
 • potrafi komunikować się z pacjentem i jego rodziną przy użyciu różnych technik, dostrzec uwarunkowania kulturalne,
 • potrafi przygotować program fizjoterapeutyczny i program adaptowanej aktywności ruchowej,
 • potrafi się posługiwać językiem fachowym: obcym na poziomie B2+, migowym i łacińskim,

w obszarze kompetencji społecznych:

 • jest gotowy do ciągłego rozwoju zawodowego i dbania o prestiż zawodowy,
 • jest gotowy do kreatywnego i nowoczesnego rozwiązywania problemów terapeutycznych oraz brania za nie odpowiedzialności,
 • jest gotowy do współpracy z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia, organizowania prac w zespole terapeutycznym,
 • jest gotowy do przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz właściwych relacji z pacjentem i jego rodziną,
 • jest gotowy do prezentowania postawy promującej zdrowie i aktywność fizyczną.