Inżynieria produkcji

Studenci specjalności mają możliwość zdobycia wiedzy w zakresie efektywnej realizacji procesów produkcji w przemyśle maszynowym. Dotyczy to zasad projektowania wyrobów, eksploatacji urządzeń produkcyjnych oraz organizacji i zarządzania procesami wytwarzania. Dzięki nabytym kwalifikacjom absolwent ma możliwość podjęcia pracy w firmach produkcyjnych przemysłu maszynowego.
ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
Studia stacjonarne obejmują 7 semestrów zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, ćwiczenia projektowe i seminaria) w tym 6 miesięcy praktyki zawodowej.
Miejscem odbywania praktyki i szkolenia zawodowego są zakłady przemysłowe, instytucje i firmy, których działalność umożliwia zrealizowanie ustalonego programu.
Na program studiów składają się przedmioty kształcenia ogólnego, podstawowe, kierunkowe i specjalizacyjne. Studia kończą się napisaniem i złożeniem pracy dyplomowej oraz zdaniem egzaminu dyplomowego.

Istnieje możliwość zorganizowania studiów stacjonarnych dla pracujących:

  • studia są bezpłatne
  • program obejmuje ten sam zakres treści kształcenia jak na studiach stacjonarnych
  • zajęcia mogą odbywać się w trzy dni robocze od godziny 16.00 i soboty od 8.00 (przeważnie co drugą sobotę) w terminach zjazdów studiów niestacjonarnych.