Organizacja i przebieg studiów

PLAN STUDIÓW (POBIERZ)

Studia zawodowe na kierunku Kosmetologia trwają sześć semestrów. Obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, seminaria) oraz 12 tygodni (480h) praktyk zawodowych. Szeroka oferta przedmiotów kierunkowych, takich jak kosmetologia pielęgnacyjna, kosmetologia upiększająca, dermatologia, chemia kosmetyczna, receptura kosmetyczna, estetyka, podstawy fizjoterapii i masażu zapewnia dobre przygotowanie do zawodu.

Formą zaliczenia poszczególnych przedmiotów jest egzamin lub zaliczenie z oceną. Szczegółowe zasady zaliczania określa Regulamin Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej - licencjackiej i zdaniem egzaminu dyplomowego.

Egzamin dyplomowy na kierunku Kosmetologia składa się z trzech części:

  • teoretycznej
  • praktycznej
  • obrony pracy licencjackiej

Egzamin teoretyczny odbywa się w formie testu. Test w formie pisemnej zawiera 100 pytań i obejmuje wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych.

Egzamin praktyczny obejmuje umiejętność zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej. Egzamin praktyczny jest prowadzony na terenie Uczelni w specjalistycznych pracowniach.

Obrona pracy licencjackiej określona jest egzaminem ustnym, którego zakres jest objęty tematyką wiedzy kierunkowej i specjalności studiów oraz z treści napisanej pracy.

Regulamin przygotowywania prac dyplomowych i egzaminu dyplomowego (pobierz)

Zasady funkcjonowania systemu antyplagiatowego Plagiat.pl (pobierz)