Organizacja i przebieg studiów

Studia zawodowe stacjonarne na kierunku kosmetologia trwają sześć semestrów. Obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia i seminaria) oraz 960 godzin praktyk zawodowych. Formą zaliczenia poszczególnych przedmiotów jest egzamin lub zaliczenie z oceną. Szczegółowe zasady zaliczania określa Regulamin Studiów Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile. Studia kończą się egzaminem dyplomowym obejmującym część teoretyczną, część praktyczną oraz obronę wcześniej przygotowanej pracy dyplomowej.

Egzamin teoretyczny odbywa się w formie testu.
Test w formie pisemnej zawiera 100 pytań i obejmuje wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych.

Egzamin praktyczny obejmuje umiejętność zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej.
Egzamin praktyczny jest prowadzony na terenie Uczelni w specjalistycznych pracowniach.

Obrona pracy licencjackiej określona jest egzaminem ustnym, którego zakres jest objęty tematyką wiedzy kierunkowej i specjalności studiów oraz z treści napisanej pracy.

Regulamin przygotowywania prac dyplomowych i egzaminu dyplomowego (pobierz)

Zasady funkcjonowania systemu antyplagiatowego Plagiat.pl (pobierz)