Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn

Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN należy do najstarszych technicznych kierunków studiów i daje absolwentom bardzo wszechstronne wykształcenie. W toku studiów student zdobywa wiedzę z zakresu nauk podstawowych i technicznych oraz ekonomicznych i zarządzania. Wiedza ta pozwala absolwentom na samodzielne rozwiązywanie problemów technicznych, we szerokim ujęciu ekonomicznym, społecznym i ekologicznym, a także na kierowanie zespołami ludzkimi.

W ramach tego kierunku studenci mają możliwość wyboru następujących specjalności:

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Celem kształcenia na kierunku jest przygotowanie absolwentów do samodzielnego formułowania, analizowania oraz rozwiązywania problemów inżynierskich z zakresu projektowania, wytwarzania oraz eksploatacji pojazdów, maszyn i urządzeń poprzez połączenie gruntownej wiedzy z zakresu mechaniki, projektowania, konstruowania, technologii wytwarzania oraz eksploatacji pojazdów i maszyn z szerokim przygotowaniem w zakresie zarządzania eksploatacją pojazdów i maszyn roboczych, zarządzania eksploatacją maszyn w inżynierii produkcji, stosowania nowoczesnych metod komputerowych w inżynierii mechanicznej.

Program studiów zapewnia przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów łączących znajomość technologii, organizacji produkcji i eksploatacji, nowoczesne metody i techniki wytwarzania z wykorzystaniem wspomagania komputerowego, dedykowanego do efektywnego sterowania procesami projektowania, wytwarzania i eksploatacji. Absolwenci kierunku, posiadając podstawy do prowadzenia projektów konstrukcyjnych, planowania i projektowania systemów zarządzania eksploatacją pojazdów, maszyn roboczych oraz maszyn w inżynierii produkcji i stosowania nowoczesnych metod organizacji pracy mogą być zatrudniani w wielu sektorach przemysłowych, a w szczególności w przemyśle maszynowym i w przemysłach pokrewnych, w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, w firmach projektowych, w przedsiębiorstwach transportowych, w jednostkach zajmujących się diagnostyką pojazdów mechanicznych. Absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia studiów II stopnia.

Absolwent kierunku:

  • Posiada wykształcenie obejmujące wiedzę w zakresie: nauk matematyczno - fizycznych, ogólnotechnicznych, mechaniki, wytrzymałości materiałów, konstrukcji maszyn, materiałów, technologii, organizacji i zarządzania eksploatacją pojazdów i maszyn, ekonomiki eksploatacji obiektów technicznych oraz podstawowe przygotowanie do pracy z nowoczesnymi środkami, metodami i narzędziami informatyki we wszystkich sferach procesu projektowania i eksploatacji maszyn.
  • Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego zarządzania eksploatacją pojazdów i maszyn roboczych w systemach produkcyjnych, a w szczególności: pojazdów i maszyn roboczych, metod komputerowych w inżynierii mechanicznej, inżynierią produkcji.
  • Charakteryzuje się umiejętnością kierowania zespołami ludzkimi oraz korzystania i łączenia wiedzy z różnych dziedzin nauki.
  • Posiada wiedzę w zakresie optymalizacji poszczególnych składowych procesu zarządzania oraz efektywnego przygotowania realizacji zadań produkcyjnych i technicznych.
  • Jest przygotowany do pracy w jednostkach eksploatujących pojazdy i maszyny robocze, w zakładach obsługowo - naprawczych pojazdów, w jednostkach organizacyjnych służb utrzymania ruchu obiektów technicznych oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych.
  • Jest przygotowany do pełnienia wszystkich funkcji inżynierskich w branży motoryzacyjnej oraz eksploatacyjnej pojazdów i maszyn, tak ogólnych jak i specjalistycznych.
  • Posiada wystarczającą wiedzę ogólną i inżynierską do projektowania procesów produkcyjnych i eksploatacyjnych pojazdów i maszyn oraz posiada wiedzę pozwalającą samodzielnie kierować firmą produkcyjną lub obsługowo - naprawczą pojazdów i maszyn.
  • Posiada znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.
  • Jest świadomy odpowiedzialności etycznej i społecznej związanej z wykonywaniem szeroko rozumianego zawodu inżyniera.

Dowiedz się więcej o: