Inżynieria produkcji

INŻYNIERIA PRODUKCJI - program studiów umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie efektywnej realizacji procesów produkcji w przemyśle maszynowym. Dotyczy to zasad projektowania wyrobów, eksploatacji urządzeń produkcyjnych oraz organizacji i zarządzania procesami wytwarzania.

Dzięki nabytym kwalifikacjom absolwent ma możliwość podjęcia pracy w firmach produkcyjnych przemysłu maszynowego.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW

Stacjonarne studia na specjalności obejmują 7 semestrów zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, projekty, seminaria i laboratoria) oraz 12 tygodni praktyki zawodowej. Na program studiów składają się przedmioty z edukacji podstawowej, gdzie student uzyskuje wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych i podstawowych. W ramach edukacji inżynierskiej student uzyskuje wiedzę z zakresu przedmiotów kierunkowych, dotyczących zagadnień wykorzystania metod komputerowych w projektowaniu maszyn.

Studia niestacjonarne obejmują treści programowe przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych studiów stacjonarnych. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się z reguły dwa razy w miesiącu (piątek po południu, sobota i niedziela).

Formą rozliczenia poszczególnych przedmiotów jest egzamin lub zaliczenie. Po drugim roku studiów studenci odbywają 4-tygodniową praktykę zawodową, a po trzecim roku studiów 8-tygodniową praktykę zawodową, związaną z wdrażaniem się do pracy zawodowej.

Istnieje możliwość zorganizowania studiów stacjonarnych dla pracujących:

  • studia są bezpłatne
  • program obejmuje ten sam zakres treści kształcenia jak na studiach stacjonarnych
  • zajęcia mogą odbywać się w trzy dni robocze od godziny 16.00 i soboty od 8.00 (przeważnie co drugą sobotę) w terminach zjazdów studiów niestacjonarnych.