Centrum Symulacji Medycznych

Centrum Symulacji Medycznych
Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła

Kierownik CSM
mgr Anna Żdanowicz
csm@puss.pila.pl
67 352 27 93                      
Technik Symulacji Medycznych
Paweł Anioł
te. 67 352 27 84
paniol@puss.pila.pl


NOWOCZESNE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH DLA STUDENTÓW KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

W grudniu 2017 roku,  Rektor PWSZ im. St. Staszica w Pile – prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski, podpisał w Ministerstwie Zdrowia, umowę o dofinansowanie Centrum Symulacji Medycznych. Całkowity koszt powstania tego najnowocześniejszego centrum kształcenia medycznego w regionie, to 2 mln 557 tys. zł. Co ważne, powstanie Centrum Symulacji Medycznych jest finansowane w 100% ze środków zewnętrznych: 15% stanowi dotacja celowa z Ministerstwa Zdrowia, a 75% pochodzi ze środków unijnych.

Symulację medyczną uznaje się za najnowocześniejszą i jedyną metodę nauczania postępowania praktycznego w stanach zagrożenia życia i procedur inwazyjnych na etapie szkolenia przeddyplomowego. Dzięki temu wyposażeniu i specjalnie przeszkolonym wykładowcom/instruktorom, studenci kierunku pielęgniarstwo, będą doskonale przygotowani do wykonywania zawodu.

Zajęcia w CSM ułożone są w sposób stopniujący trudności i złożoność kształconych procedur. Studenci rozpoczynać będą zajęcia metodą niskiej wierności, a nastąpienie pośredniej i wysokiej wierności. Największa liczba godzin w salach niskiej wierności przypada na I rok studiów, po czym każdego roku zmniejsza się na korzyść zwiększającej się liczby godzin zajęć w sali wysokiej wierności. Sekwencja zajęć została tak opracowana aby student nabywał umiejętności praktyczne w warunkach kontrolowanych w Centrum Symulacji Medycznych a następnie doskonalił je w ramach zajęć klinicznych. Sposób prowadzenia zajęć w Centrum Symulacji Medycznej, między innymi analiza popełnianych błędów, powtarzalność procedur, zmiana ról w zespole gwarantują lepsze przygotowanie do pracy w warunkach naturalnych z rzeczywistym pacjentem. Wykorzystanie metody symulacji pozwala na przećwiczenie procedur w odniesieniu do rzadkich przypadków klinicznych, z którymi student realizujący zajęcia praktyczne na oddziale nie zawsze będzie miał możliwość się zetknąć.Stopień realizmu symulacji może być bardzo różny. W PUSS w Pile służą temu:

 • 1 sala opieki pielęgniarskiej "wysokiej wierności" z pomieszczeniem kontrolnym i pomieszczeniem do analizy zajęć
 • 4 sale symulacji "niskiej wierności"

Studenci odbywać będą ćwiczenia przypadków skomplikowanych i rzadkich oraz sprawdzą swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w warunkach klinicznych w bezpiecznym środowisku, w którym popełnienie błędu nie spowoduje krzywdy pacjenta.
Centrum umożliwi naukę umiejętności technicznych z wykorzystaniem trenażerów prostych i zaawansowanych m.in. do cewnikowania, uzyskiwania dostępów donaczyniowych i innych zabiegów medycznych.

Symulację medyczną uznaje się za najnowocześniejszą i jedyną metodę nauczania postępowania praktycznego w stanach zagrożenia życia i procedur inwazyjnych na etapie szkolenia przeddyplomowego. Dzięki temu wyposażeniu i specjalnie przeszkolonym wykładowcom/instruktorom, studenci kierunku pielęgniarstwo, będą doskonale przygotowani do wykonywania zawodu.

SALE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH

Sala 207 - Sala Opieki Pielęgniarskiej Wysokiej Wierności o powierzchni 56,6  m2.

Sala opieki pielęgniarskiej  wysokiej wierności przeznaczona dla studentów Pielęgniarstwa. Sala wyposażona w wysoko zaawansowany symulator pacjenta dorosłego, dziecka pięcioletniego i niemowlę, jako wspólna sala trzech symulatorów, przeznaczona do prowadzenia zajęć z 6-cio osobowymi grupami studentów. Sala wysokiej wierności posiada przypisane do niej pomieszczenie kontrolne wyposażone w zestaw umożliwiający osobom prowadzącym sesje symulacyjne kontrolę działania symulatora, kontrolę systemu audio-video, bezpośrednią obserwację ćwiczących, komunikację z ćwiczącymi, zapis i archiwizację plików debriefingu oraz odtwarzanie zapisu debriefingu na sali symulacyjnej i na sali debriefingu.
Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych symulatorów, odzwierciedlających rzeczywistych pacjentów, studenci mogą sukcesywnie poszerzać wiedzę – zdobywać praktyczne umiejętności i uczyć się pracy zespołowej, postępowania w rożnych, często bardzo skomplikowanych przypadkach klinicznych.

Wyposażenie sali opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności:

 • wysokiej klasy symulator pacjenta dorosłego,
 • wysokiej klasy symulator pacjenta dziecka,
 • wysokiej klasy symulator niemowlęcia,
 • wózek reanimacyjny z wyposażeniem,
 • łóżka na stanowisko intensywnej terapii,
 • inkubator otwarty,
 • defibrylator manualny z funkcją AED,
 • panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami,
 • pompa infuzyjna strzykawkowa,
 • pompa infuzyjna objętościowa,
 • respirator,
 • ssak próżniowy,
 • zestaw drobnego sprzętu medycznego,
 • zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego. Telewizor o dużej przekątnej, system nagłośnienia, tor wizyjny z systemem kamer i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, wyświetlanie materiałów instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami a nauczycielem.


Sala 205 - Sala symulacji z zakresu ALS (ang. Advanced Life Support), powierzchnia 49,7m².

Sala symulacji z zakresu ALS przeznaczona dla studentów Pielęgniarstwa. Sala wyposażona w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć z zakresu zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy.
W sali symulacji z zakresu ALS student ma możliwość nabycia praktycznych umiejętności, takich jak: użycie automatyczny defibrylator zewnętrzny oraz inne czynności ratunkowe, zawansowane zabiegi resuscytacyjne zgodnie z aktualnym algorytmem ALS, wprowadzania rurki ustno-gardłowej i zabezpieczania drożności dróg oddechowych, monitorowania podstawowych parametrów życiowych, pomiaru saturacji itp.
Sala z przeznaczeniem na 8-osobowe grupy studentów.

Wyposażenie sali symulacji z zakresu ALS:

 • zaawansowany fantom ALS osoby dorosłej,
 • zaawansowany fantom PALS dziecka,
 • zaawansowany fantom PALS niemowlę,
 • plecak ratowniczy,
 • defibrylator manualny z funkcją AED,
 • zestaw drobnego sprzętu medycznego. W sali znajduje się zaplecze multimedialne, system audio-video, telewizor.


Sala 210 - Sala symulacji z zakresu BLS (ang. Basic Life Support) o powierzchni 35,4 m².

Sala symulacji z zakresu BLS przeznaczona dla studentów Pielęgniarstwa. Wyposażona w sprzęt umożliwiająca prowadzenie zajęć z zakresu podstawowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy.
W sali symulacji z zakresu BLS student ma możliwość nabycia praktycznych umiejętności, takich jak: ocena stanu ogólnego pacjenta, postępowania w przypadku prostych urazów – zakłada opatrunki, unieruchomia kończyn, kręgosłupa, zaopatrywania ran nie wymagających szycia z zachowaniem zasad aseptyki i antyseptyki, zaopatrzenia krwawienia zewnętrznego, doraźnie unieruchamiania złamani kości, zwichnięcia i skręcenia oraz przygotowania pacjenta do transportu, defibrylację automatyczną (AED) i bezprzyrządowego udrożnienienia dróg oddechowych.
Sala z przeznaczeniem na 8-osobowe grupy studentów.

Wyposażenie sali symulacji z zakresu BLS:

 • fantom BLS osoby dorosłej,
 • fantom BLS dziecka,
 • fantom BLS niemowlęcia,
 • defibrylator automatyczny- treningowy AED,
 • zestaw drobnego sprzętu medycznego,
 • w sali znajduje się zaplecze multimedialne, system audio-video, telewizor.


Sala 211 - Sala umiejętności technicznych o powierzchni 34,9  m².

Sala umiejętności technicznych  przeznaczona dla studentów Pielęgniarstwa. Wyposażona w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć z wykorzystaniem trenażerów prostych i zaawansowanych.
W sali umiejętności technicznych student ma możliwość nabycia praktycznych umiejętności, takich jak:  wykonywania iniekcji, zakładania dostępu doszpikowego, cewnikowania pęcherza moczowego, zakładania dostępu donaczyniowego, wyczuwania zmian chorobowych w gruczole piersiowym, wykonywania konikopunkcji, badań fizykalnych, pielęgnowania ran pooperacyjnych oraz stomii, przygotowania siebie i sprzętu do instrumentowania i zmiany opatrunku na ranie, pielęgnacja noworodka i niemowlęcia itp.
Sala z przeznaczeniem na 8-osobowe grupy studentów.

Wyposażenie sali umiejętności technicznych:

 • trenażer nauka zabezpieczania dróg oddechowych dorosły,
 • trenażer nauka zabezpieczania dróg oddechowych dziecko,
 • trenażer nauka zabezpieczania dróg oddechowych niemowlę,
 • trenażer - dostępy do naczyniowe obwodowe,
 • trenażer - dostęp do szpikowy,
 • trenażer - iniekcje domięśniowe,
 • trenażer - iniekcje śródskórne,
 • trenażer - cewnikowanie pęcherza/wymienny,
 • trenażer - badanie gruczołu piersiowego,
 • trenażer - konikotomia,
 • fantom noworodka pielęgnacyjny,
 • fantom noworodka do nauki dostępu naczyniowego,
 • fantom wcześniaka,
 • model pielęgnacji stomii,
 • model pielęgnacji ran,
 • model pielęgnacji ran odleżynowych,
 • model do zakładania zgłębnika,
 • zestaw drobnego sprzętu medycznego,
 • w sali znajduje się zaplecze multimedialne, system audio-video, telewizor.


Sala 212 - Sala umiejętności pielęgniarskich o powierzchni 49,4 m².

Sala umiejętności pielęgniarskich przeznaczona dla studentów Pielęgniarstwa. Urządzenie i wyposażenie sali zapewnia warunki do realizacji ćwiczeń z zakresu podstaw pielęgniarstwa i badań fizykalnych.
Student ma możliwość nabycia praktycznych umiejętności takich jak m.in.: zaawansowanych technik pielęgnacji pacjenta, służących poprawie jakości jego życia i pobytu w szpitalu oraz obsługi sprzętu ułatwiającego działania przy pacjencie wymagającym opieki pielęgniarskiej.
Sala z przeznaczeniem na 8-osobowe grupy studentów.

Wyposażenie sali umiejętności pielęgniarskich:

 • zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego,
 • zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego,
 • panel nadłóżkowy z wybranymi mediami,
 • stanowisko do iniekcji,
 • lampa zabiegowa,
 • aparat EKG,
 • zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej,
 • zestaw sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjentów w tym m. innymi mobilny system pielęgnacji pacjenta, wózek prysznicowy, podnośnik,
 • szafka przyłóżkowa,
 • wózek reanimacyjny z wyposażeniem,
 • wózek transportowy,
 • wózek inwalidzki,
 • zestaw do nauki przemieszczania pacjentów,
 • zestaw sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjentów,
 • ssak elektryczny,
 • w sali są trzy stanowiska dla pacjenta dorosłego (łóżko szpitalne  specjalistyczne z przechyłami bocznymi i stolik przyłóżkowy), łóżko ortopedyczne i
 • łóżko domowe pacjenta,
 • zestaw drobnego sprzętu medycznego. W sali znajduje się zaplecze multimedialne, telewizor, system audio-video.


Sala 208 - Sala egzaminacyjna OSCE/ Sala ćwiczeń do debriefing o powierzchni o 35,2 m².

Sala przeznaczona m.in. do nauki umiejętności badań fizykalnych, wywiadu z pacjentem, komunikacji oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego OSCE (Objective Structured Clinical Examination) metodą symulacji medycznych. W CSM oprócz zajęć dydaktycznych będą organizowane standaryzowane egzaminy praktyczne OSCE.

Wyposażenie sali egzaminacyjnej OSCE/ Sala ćwiczeń do debriefing:

 • system audio-video,
 • kozetka lekarska,
 • stanowisko komputerowe, telewizor,
 • lampa zabiegowa punktowa,
 • zestaw drobnego sprzętu medycznego,
 • zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego
KONTAKT:
Centrum Symulacji Medycznych
PUSS w Pile
ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła
csm@puss.pila.pl


Projekt Centrum Symulacji Medycznych na kierunku Pielęgniarstwo w PUSS w Pile
realizowany będzie na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru
zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zawartej z Ministerstwem Zdrowia – Instytucją Pośredniczącą.