Aktualności CSM

  • Od marca 2018 r. kadra Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ im. St. Staszica w Pile, która będzie prowadziła zajęcia w CSM odbywa liczne szkolenia z zakresu symulacji niskiej, pośredniej i wysokiej wierności, w tym organizacji egzaminów OSCE.
  • W czerwcu 2018 r. Senat zatwierdził Program Rozwojowy kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile. Dokument opracowany został przez PWSZ w Pile w partnerstwie ze Szpitalem Specjalistycznym w Pile, który jest również partnerem całego projektu. Zawiera on uszczegółowienie koncepcji i planu kompleksowych działań związanych przede wszystkim z wdrożeniem symulacji medycznej do programu kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. Program obejmuje m.in. ogólny plan zajęć w CSM, efekty kształcenia przypisane do sal i wiele innych ważnych elementów dot. funkcjonowania CSM.  Nadzór nad realizacją programu sprawuje kierownik CSM.
  • Od czerwca 2018 r. w budynku „A” PWSZ im. St. Staszica w Pile  trwają prace modernizacyjne. Obecnie zmierzają one ku końcowi.
  • We wrześniu 2018 r. opracowanych zostało 45 scenariuszy symulacji niskiej wierności, będących podstawą do prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej -niskiej wierności. Scenariusze napisała kadra Instytutu Ochrony Zdrowia, która ukończyła część cyklu szkoleń z zakresu symulacji medycznej.
  • W październiku 2018 r. na kierunku Pielęgniarstwo rozpoczęły się zajęcia prowadzone metodami symulacji  niskiej wierności. Zajęcia prowadzone są tymczasowo w obecnych pracowniach pielęgniarskich w budynku „B”. Prowadzone są przez przeszkolony personel – instruktorów symulacji medycznej we współpracy z technikami symulacji medycznej.
  • Rozpoczęcie zajęci z wykorzystaniem metod symulacji medycznych w Centrum Symulacji Medycznych PWSZ im. St. Staszica w Pile przy ul. Podchorążych 10/ budynek „A” - w dnia 18 lutego 2019r.
  • Oficjalne otwarcie Centrum Symulacji Medycznych PWSZ im. St. Staszica w Pile –  dnia 01 marca 2019r.
  • Dzień Drzwi Otwartych PWSZ im. St. Staszica w Pile „Jak działa elektroniczny pacjent i jak wykonuje się skomplikowane zabiegi w nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznych - dnia16 marca 2019r.
  • XIII Festiwal Nauki w Pile „Centrum Symulacji Medycznych – pokazy”  dnia  04 kwietnia 2019 r.
  • I edycji zajęć interdyscyplinarnych z zakresu pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego w Centrum Symulacji Medycznych kierunku Pielęgniarstwo (CSM) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile – dnia 30  maja 2019r.

Projekt Centrum Symulacji Medycznych na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile
realizowany będzie na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru
zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zawartej z Ministerstwem Zdrowia – Instytucją Pośredniczącą.