Aktualności CSM

 • Od marca 2018 r. kadra Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ im. St. Staszica w Pile, która będzie prowadziła zajęcia w CSM odbywa liczne szkolenia z zakresu symulacji niskiej, pośredniej i wysokiej wierności, w tym organizacji egzaminów OSCE.
 • W czerwcu 2018 r. Senat zatwierdził Program Rozwojowy kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile. Dokument opracowany został przez PWSZ w Pile w partnerstwie ze Szpitalem Specjalistycznym w Pile, który jest również partnerem całego projektu. Zawiera on uszczegółowienie koncepcji i planu kompleksowych działań związanych przede wszystkim z wdrożeniem symulacji medycznej do programu kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. Program obejmuje m.in. ogólny plan zajęć w CSM, efekty kształcenia przypisane do sal i wiele innych ważnych elementów dot. funkcjonowania CSM.  Nadzór nad realizacją programu sprawuje kierownik CSM.
 • Od czerwca 2018 r. w budynku „A” PWSZ im. St. Staszica w Pile  trwają prace modernizacyjne. Obecnie zmierzają one ku końcowi.

 • We wrześniu 2018 r. opracowano 45 scenariuszy symulacji niskiej wierności, będących podstawą do prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej - niskiej wierności. Scenariusze zostały opracowane przez kadrę Zakładu Pielęgniarstwa, która ukończyła część cyklu szkoleń z zakresu symulacji medycznej.
 • W październiku 2018 r. na kierunku Pielęgniarstwo rozpoczęły się zajęcia prowadzone metodami symulacji  niskiej wierności. Zajęcia prowadzone tymczasowo w obecnych pracowniach pielęgniarskich w budynku „B”. Zajęcia prowadzone są przez przeszkolony kadrę dydaktyczną – instruktorów symulacji medycznej we współpracy z technikami symulacji medycznej.
 • Opracowanie 15 scenariuszy niskiej wiernosci oraz 9 scenariuszy pośredniej wierności - luty 2019r. Scenaariusze zostały opracowane przez kadrę Zakładu Pielęgniarstwa, któta ukończyła część cyklu szkoeleń z zaktesu symulacji medycznej.
 • Kontrola projektu w miejscu realizacji przeprowadzona przez Ministerstwo Zdrowia - w dnich 6-7 luty 2019 r. 
 • Rozpoczęcie zajęć z wykorzystaniem metod symulacji medycznych w Centrum Symulacji Medycznych PWSZ im. St. Staszica w Pile przy ul. Podchorążych 10/ budynek „A” - dnia 18 lutego 2019r.
 • Oficjalne otwarcie Centrum Symulacji Medycznych PWSZ im. St. Staszica w Pile –  dnia 1 marca 2019r.
 • Dzień Drzwi Otwartych PWSZ im. St. Staszica w Pile „Jak działa elektroniczny pacjent i jak wykonuje się skomplikowane zabiegi w nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznych - dnia 16 marca 2019r.
 • XIII Festiwal Nauki w Pile „Centrum Symulacji Medycznych – pokazy”  dnia  04 kwietnia 2019 r.
 • I edycja zajęć interdyscyplinarnych z zakresu pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego w Centrum Symulacji Medycznych kierunku Pielęgniarstwo (CSM) w PUSS w Pile – dnia 30  maja 2019 r.
 • Zajęcia dodatkowe, w ramach projektu, pn. "Doskonalenie umiejętności pielęgniarskich w warunkach symulacyjnych, jako element przygotowania do egzaminu dyplomowego" dla studentów kietr. Pielęgniarstwo -  12-14.06.2020r. 
 • Oracowanie 11 scenariuszy pośredniej wierności i zaopiniowanie ich przez pracowników partnera projektu - październik 2019 r. 
 • II edycja zajęć interdyscyplinarnych z zakresu pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego w Centrum Symulacji Medycznych kierunku Pielęgniarstwo (CSM) w PUSS w Pile – dnia 19 listopada 2019 r.
 • Tygodnik nowy 17/24 grudnia 2019 r. "Współpraca Uczelni i Szpitala z elektronicznym pacjentem w tle". Promocja projektu i partnerstwa. 
 • Zmiana nazwy porojektu w związku ze zmianą nazwy uczelnie: Centrum Symulacji Medycznych kierunku Pielęgniarstwo w PUSS w Pile - grudzień 2019 r.
 • Opracowanie w ramach projektu 4  scenariuszy wysokiej wierności oraz zaopiniowanie ich przez partnera projektu - luty 2020 r.  
 • Korekta na tablicy informacyjnej projektu - marzec 2020 r. 
 • Opracowanie podręcznika symulacji medycznej pn. Symulacja medyczna w pielęgniarstwie. Wprowadzenie do zagadnienia. Podręcznik dla studentów i nauczycieli kierunku Pielęgniarstwo oraz instruktorów symulacji medycznej" autorstwa Małgorzata Lesińska-Swaicka, Edyta Libuda, Ewa Pisarek, Anna Żdanowicz - maj 2020 r. 
 • Opracowanie i realizacja programu naprawczego w związku z epidemią koronawirusa (COVID-19) - od marca 2020 r. 

  - Zarządzeniem nr 47 /20 Rektora  z dniem 27 maja 2020 r. wprowadzono możliwość odbycia na terenie uczelni zajęć, których nie można przeprowadzić zdalnie. 

  - W związku z ograniczeniem prowadzenia zajęć na terenie uczelni z powodu COVID-19 został opracowany przez Kierownika Katedry Pielęgniarstwa - regulamin  odbywania zajęć praktycznych na kierunku Pielęgniarstwo w zakresie higieny i bezpieczeństwa związanego z zagrożeniem COVID-19. Zajęcia praktyczne, które nie mogły zostać przeprowadzone zdalnie, zostały przeprowadzone w CSM z zachwaniem reżimu sanitarnego.

  - W maju - czerwcu 2020 r. w Centrum Symulacji Medycznych odbyły się zajęcia dla kierunku pielęgniarstwo, z przedmiotów, które wymagały bezpośredniego kontaktu do ich skutecznego przeprowadzenia.

 • W lipcu br. w Centrum Symulacji Medycznych odbyły się egzaminy praktyczne dla kierunku pielęgniarstwo, które stanowią jeden z elementów egzaminu dyplomowego licencjata.
 • W roku akademickim 2019/2020 poraz pierwszy egzamin praktyczny odbył się nie, jak to bywało w poprzednich latach, w oddziałach szpitalnych, ale w salach Centrum Symulacji Medycznych.
 • Od października br. w Centrum Symulacji Medycznych realizowane są zajęcia zgodnie z programem - metodą symulacji medycznej niskiej, pośredniej i wysokiej wierności.
 • Na obecną chwilę (tj. 6.10.2020 r.) nie ma zagrożenia opóźnień w osiągnięciu wskaźników projektu.

Projekt Centrum Symulacji Medycznych na kierunku Pielęgniarstwo w PUSS w Pile
realizowany będzie na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru
zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zawartej z Ministerstwem Zdrowia – Instytucją Pośredniczącą.