Dydaktyka

Dokumenty do pobrania:

 

Projekt Centrum Symulacji Medycznych na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru
zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zawartej z Ministerstwem Zdrowia – Instytucją Pośredniczącą.