Opis projektu CSM

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo  poprzez włączenie metody symulacji medycznej do programu studiów. Osiągnięcie tego celu przekładać się będzie na lepsze przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy zawodowej. Wdrożenie do procesu kształcenia metody symulacji ma  swój wielowymiarowy aspekt, przekładający się na opanowanie i doskonalenie umiejętności praktycznych, polepszenie komunikacji klinicznej, zwiększenie pewności w podejmowanych interwencjach, zniwelowanie strachu przed pacjentem z jednoczesnym zwiększeniem poczuciem bezpieczeństwa pacjenta.

W realizację projektu zaangażowany jest Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile, z którym Uczelnia zawarła umowę partnerską. Celem partnerstwa jest stworzenie modelu współpracy gwarantującego dobre przygotowanie absolwenta do wykonywania zawodu, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami interesariusza zewnętrznego, będącego jednocześnie największym,  potencjalnym pracodawcą w regionie.

Efekty projektu  w ramach kompleksowych działań:
  • Działanie nr 1 - to cykl szkoleń dla przyszłej kadry Centrum Symulacji Medycznych, w tym dla 9 instruktorów symulacji i  2 techników symulacji w celu nabycia umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku Pielęgniarstwo metodą symulacji medycznej niskiej, pośredniej i wysokiej wierności, a także umiejętności pisania scenariuszy symulacyjnych i prowadzenia analizy zajęć czyli debriefingu.
  • Działanie nr 2 - to opracowanie przez nauczycieli po części szkoleń z symulacji kilkudziesięciu scenariuszy symulacyjnych, niskiej, pośredniej i wysokiej wierności, które stanowić będą podstawę zajęć prowadzonych metodą symulacji. Do scenariusza przypisane będą efekty uczenia się.
  • Działanie nr 3 - to  stworzenie na II piętrze budynku A i nowoczesne wyposażenie pomieszczeń Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku Pielęgniarstwo. W skład Centrum wejdzie 1 sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności z pomieszczeniem kontrolnym i pomieszczeniem do  analizy zajęć (sala ćwiczeń do debriefingu)  oraz 4 sale symulacji  niskiej wierności: sala z zakresu ALS, sala z zakresu BLS, sala umiejętności pielęgniarskich i sala umiejętności technicznych.

W sali BLS student na fantomach, które wyglądają i ważą jak człowiek w danym wieku będzie miał możliwość przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy takich jak m.in.  ocena stanu ogólnego poszkodowanego, postępowanie przy utracie przytomności czy zakrztuszenia.


W sali umiejętności technicznych student bedzie  miał możliwość przećwiczyć na trenażerach prostych/modelach, podstawowe czynności zabiegowe  takich jak m.in. cewnikowanie pęcherza moczowego, podaż leków dożylnych, podskórnych itp.

W sali ALS student na elektronicznych fantomach bedzie miał możliwość przećwiczyć zaawansowane procedury czynności ratunkowych możliwych do realizacji w warunkach szpitalnych takich jak m.in.  intubacja, uciskanie klatki piersiowej itp.

W sali umiejętności pielęgniarskich student bedzie miał możliwość nabyć praktycznych umiejętości takich jak m.in. zaawansowane techniki pielęgnacji pacjenta, służące poprawie jakości jego życia i pobytu w szpitalu.

Najważniejsza sala, czyli sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności

Sala ta będzie wyglądała jak typowa sala chorych w szpitalu z łóżkami dla pacjenta dorosłego, dziecka oraz niemowlęcia, a także ze stanowiskiem dla pielęgniarki. Przy łóżkach znajdować się będą panele medyczne z doprowadzonym powietrzem i próżnią. Na łóżkach będą leżeć pacjenci- czyli sterowane symulatory pacjentów wraz z monitorami pacjenta. Sterowanie bezprzewodowym symulatorem realizować będzie instruktor symulacji w pomieszczeniu sterowni,  zwanym często pomieszczeniem kontrolnym. Oprogramowanie symulatora zapewnia ustawienie i sterowanie parametrami jak np. tętno, oddech, ciśnienie, a także możliwa jest obustronna komunikacja z pacjentem dzięki bibliotece nagranych wcześniej odpowiedzi lub w formie odpowiedzi instruktora poprzez mikrofon w sterowni.

Nad łóżkami zamontowane będą kamery i mikrofony, ponieważ technik symulacji w pomieszczeniu sterowni, w którym znajdować się będzie oprogramowanie do sterowania całym systemem multimedialnym, nagrywać będzie sesję symulacyjną. W efekcie powstanie nagranie na którym widoczne będą zarówno parametry z symulatora, z monitora pacjenta jak i zachowania studentów.
Z takim nagraniem studenci wraz z instruktorem symulacji udają się bezpośrednio, jeszcze „w emocjach” do pomieszczenia debriefingu, w którym na monitorze o dużej przekątnej analizują swoje  zachowania i pracę. Do sali wysokiej wierności studenci wchodzą w małych grupach. Pozostali czekający studenci mogą śledzić poczynania kolegów albo w sali debriefingu albo dzięki nowoczesnej aplikacji przez Internet, z laptopów w innych pomieszczeniach obiektu.

W pomieszczeniu kontrolnym instruktor symulacji może obserwować studentów nie tylko w monitorach ale również przez zamontowane lustro weneckie. Sterownia znajdować się będzie pomiędzy salą wysokiej wierności, a salą ALS, do której instruktor znajdujący się w sterowni będzie miał również zapewnioną widoczność przez lustro.
W pozostałych pomieszczeniach dydaktycznych, czyli salach niższej wierności również zamontowane będą kamery. Takie działanie umożliwi przeprowadzenie nowoczesnego egzaminu OSCE, już w 2020 r. dla studentów rocznika 2017 r. którzy przejdą w Centrum cały cykl kształcenia.

Zajęcia w budynku CSM rozpoczną się w I kw. 2019 r.

Projekt Centrum Symulacji Medycznych na kierunku Pielęgniarstwo w PUSS w Pile
realizowany będzie na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru
zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zawartej z Ministerstwem Zdrowia – Instytucją Pośredniczącą.