Organizacja i przebieg studiów

  • Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo trwają nie krócej niż 6 semestrów.
  • Liczba godzin zajęć i praktyk 4795.
  • Liczba punktów ECTS wynosi 183.
  • Studia mają profil praktyczny.
  • Kierunek pielęgniarstwo jest przyporządkowany do dyscypliny naukowej – nauki medyczne albo dyscypliny naukowej – nauki o zdrowiu, jako dyscypliny wiodącej.
  • Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat pielęgniarstwa
Liczba godzin i punktów ECTS


Egzamin dyplomowy
Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo kończą się egzaminem dyplomowym, składającym się z części teoretycznej, praktycznej i obrony pracy licencjackiej.
Egzamin dyplomowy, po złożeniu pracy dyplomowej, obejmuje sprawdzenie zasobu wiedzy (test składający się ze 100 pytań z zakresu podstaw pielęgniarstwa, etyki zawodu pielęgniarki i pielęgniarstw klinicznych) oraz umiejętności praktycznych zdobytych w całym okresie studiów. Po pomyślnym zdaniu testu i egzaminu praktycznego następuje obrona pracy licencjackiej.
Prace dyplomowe powstające w Katedrze Pielęgniarstwa są pracami posiadającymi znamiona prac naukowych w ramach nauk biomedycznych i społecznych. Wobec tych prac zastosowanie mają międzynarodowe wytyczne oraz zwyczaje i standardy przyjęte w tych dziedzinach nauki. Praca licencjacka powinna być przygotowana w oparciu o indywidualne studium przypadku.
W pracy dyplomowej student powinien wykazać się ogólną znajomością dyscypliny naukowej związanej z tematem pracy, umieć połączyć elementy wiedzy teoretycznej z zagadnieniami praktycznymi, wykazać się znajomością literatury i źródeł w zakresie opracowywanego tematu.