Praktyki zawodowe

Kształtowanie umiejętności praktycznych w warunkach naturalnych jest poprzedzone kształtowaniem tych umiejętności w warunkach symulowanych – w pracowniach umiejętności pielęgniarskich niskiej i wysokiej wierności. Zajęcia praktyczne z danego przedmiotu są realizowane przed praktykami zawodowymi.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe na kierunku Pielęgniarstwo są dwiema różnymi, uzupełniającymi się formami kształcenia:

  • zajęcia praktyczne realizowane są przez studentów pod kierunkiem nauczyciela akademickiego i trwają 1100 godzin w przebiegu cyklu studiów,
  • praktyki zawodowe realizowane są przez studentów pod kierunkiem opiekuna praktyk zawodowych, pracownika danego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego i trwają 1200 godzin w przebiegu cyklu studiów.

Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym odbywają się w trakcie całego okresu studiów, przy czym ich zaliczenie student powinien uzyskać przed zakończeniem właściwego semestru, w którym zaplanowane były zajęcia.

Kształcenie praktyczne odbywa się w przedsiębiorstwach podmiotu medycznego, dobieranych w oparciu o ustalone kryteria obejmujące m.in. doświadczenie w przeprowadzaniu praktyk, wykształcenie personelu, wyposażenie oraz dostępność odpowiedniej infrastruktury.

Zajęcia zawiązane z praktycznym przygotowaniem zawodowym odbywają się w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego, instytucjach oświatowo-wychowawczych w sposób umożliwiający bezpośrednie wykonywanie czynności praktycznych dla studenta.

Ilość godzin zajęć praktycznych i praktyk zawodowych z poszczególnych przedmiotów kierunkowych, cele i efekty kształcenia oraz sposoby ich weryfikacji są zgodne z celami i efektami kształcenia ujętymi w sylabusach przedmiotowych dla kierunku Pielęgniarstwa.

Zajęcia praktyczne zalicza nauczyciel akademicki, prowadzący określone zajęcia praktyczne, w oparciu o kryteria podane w sylabusie zajęć praktycznych i podlegają zaliczeniu z oceną na podstawie składowych oceny końcowej przedmiotu założonych w sylabusie.

Zaliczenia praktyk i wystawienie oceny dokonuje opiekun praktyk z ramienia Uczelni na podstawie kryteriów oceny osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia oraz składowych oceny końcowej przedmiotu założonych w sylabusie.