Sylwetka absolwenta

Dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który:
Po ukończeniu studiów:
w zakresie wiedzy zna i rozumie:
1) rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych;
2) etiologię, patomechanizm, objawy kliniczne, przebieg i sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w wybranych jednostkach chorobowych;
3) uwarunkowania i mechanizmy funkcjonowania człowieka zdrowego i chorego;
4) system opieki zdrowotnej w Rzeczypospolitej Polskiej i wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej;
5) zasady promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
6) modele opieki pielęgniarskiej nad osobą zdrową, chorą, z niepełnosprawnością i umierającą;
7) etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu pielęgniarki.
w zakresie umiejętności potrafi:
1) udzielać świadczeń w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
2) udzielać pierwszej pomocy i podejmować działania ratownicze w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
3) rozpoznawać problemy zdrowotne i określać priorytety w opiece pielęgniarskiej;
4) samodzielnie organizować, planować i sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę pielęgniarską nad osobą chorą, z niepełnosprawnością i umierającą, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej;
5) samodzielnie udzielać świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (w zakresie określonym w przepisach);
6) decydować o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;
7) współpracować z rodziną lub opiekunem pacjenta w realizacji ustalonych celów opieki pielęgniarskiej oraz prowadzonych działań edukacyjnych;
8) przeprowadzać badanie podmiotowe i przedmiotowe w celu postawienia diagnozy pielęgniarskiej; Dziennik Ustaw – 87 – Poz. 1573 – 86
9) wystawiać recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich;
10) dokonywać analizy jakości opieki pielęgniarskiej;
11) organizować pracę własną i podległego personelu oraz współpracować w zespołach opieki zdrowotnej.
w zakresie kompetencji społecznych jest gotów do:
1) kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób powierzonych opiece, okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną;
2) przestrzegania praw pacjenta;
3) samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem;
4) ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe;
5) zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;
6) przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta;
7) dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych.

  • Absolwent będzie znał język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i potrafił posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.
  • Absolwent będzie przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno–opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno–hospicyjnej oraz domach opieki społecznej.
  • Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia