Organizacja i przebieg studiów

  • Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo trwają nie krócej niż 4 semestry.
  • Liczba godzin zajęć i praktyk 1300.
  • Liczba punktów ECTS wynosi 120.
  • Studia mają profil praktyczny.
  • Kierunek pielęgniarstwo jest przyporządkowany do dyscypliny naukowej – nauki medyczne albo dyscypliny naukowej – nauki o zdrowiu, jako dyscypliny wiodącej.
Liczba godzin i punktów ECTS

*moduł uzupełniający dla studentów będących absolwentami studiów pierwszego stopnia, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 2016/2017 i którzy nie ukończyli kursu specjalistycznego, o którym mowa w art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2018r. poz. 123) w zakresie samodzielnego ordynowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych oraz wystawiania na nie recept albo zleceń.
Egzamin dyplomowy
Egzamin dyplomowy składa się z trzech części: egzaminu teoretycznego, praktycznego i obrony pracy magisterskiej.
Część teoretyczna obejmuje 100 pytań wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią z zagadnień z nauk społecznych i humanistycznych, zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej oraz badań naukowych i rozwoju pielęgniarstwa.
Część praktyczna egzaminu prowadzona jest w Centrum Symulacji Medycznych, gdzie student losuje zadnie i wykazuje się umiejętnością wykonania go zgodnie z procedurą medyczną.
Po pozytywnym zaliczeniu części teoretycznej i praktycznej student przystępuje do obrony pracy magisterskiej.  
Obrona pracy polega na prezentacji głównych tez badawczych, wyników uzyskanych w procesie badawczym oraz na odpowiedzi na pytania komisji egzaminacyjnej z obszaru tematyki pracy.
Każdy etap egzaminu dyplomowego oceniany jest w skali punktowej. Uzyskane przez studenta punkty przekładane są na ocenę. Ostateczną oceną stanowi średnia arytmetyczna z oceny z egzaminu teoretycznego, egzaminu praktycznego i obrony pracy magisterskiej.
Warunkiem przystąpienia do obrony pracy magisterskiej jest uzyskanie wszystkich wymaganych w toku studiów zaliczeń i egzaminów, złożenie pracy dyplomowej, zdanie wymaganych egzaminów wchodzących w skład egzaminu dyplomowego oraz pozytywna weryfikacja pracy magisterskiej przez system antyplagiatowy.