Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe dotyczą zagadnień: zarządzania w pielęgniarstwie, edukacji terapeutycznej w wybranych chorobach przewlekłych, opieki onkologicznej, wentylacji mechanicznej długoterminowej w opiece stacjonarnej i domowej, pracy pielęgniarki w pracowni endoskopii i podstawowej opieki zdrowotnej.

Praktyki zawodowe odbywają się w trakcie całego okresu studiów, przy czym ich zaliczenie student powinien uzyskać przed zakończeniem właściwego semestru, w którym zaplanowane były zajęcia. 

Ilość godzin praktyk zawodowych z poszczególnych przedmiotów, cele i efekty uczenia oraz sposoby ich weryfikacji są zgodne z celami i efektami uczenia się ujętymi w sylabusach przedmiotowych dla kierunku Pielęgniarstwa studia drugiego stopnia.

Zaliczenia praktyk i wystawienie oceny dokonuje kierunkowy opiekun praktyk z ramienia Uczelni na podstawie kryteriów oceny osiągnięcia przedmiotowych efektów uczenia się oraz składowych oceny końcowej przedmiotu założonych w sylabusie.