Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe odbywają się w trakcie całego okresu studiów, przy czym ich zaliczenie student powinien uzyskać przed zakończeniem właściwego semestru, w którym zaplanowane były zajęcia. 

Kształcenie praktyczne odbywa się w placówkach oświatowo-wychowawczych (szkoły, uczelnie wyższe) oraz przedsiębiorstwach podmiotu medycznego w sposób umożliwiający bezpośrednie wykonywanie czynności praktycznych dla studenta. Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego dobierane są w oparciu o ustalone kryteria obejmujące m.in. doświadczenie w prowadzaniu praktyk, wykształcenie personelu, wyposażenie oraz dostępność odpowiedniej infrastruktury.

Ilość godzin praktyk zawodowych z poszczególnych przedmiotów, cele i efekty uczenia oraz sposoby ich weryfikacji są zgodne z celami i efektami uczenia się ujętymi w sylabusach przedmiotowych dla kierunku Pielęgniarstwa studia drugiego stopnia.
Zaliczenia praktyk i wystawienie oceny dokonuje kierunkowy opiekun praktyk z ramienia Uczelni na podstawie kryteriów oceny osiągnięcia przedmiotowych efektów uczenia się oraz składowych oceny końcowej przedmiotu założonych w sylabusie.