Kierunek Praca Socjalna - studia II stopnia

Studia magisterskie na kierunku praca socjalna II stopnia magisterskie, trwają 4 semestry.
Kierunek jest odpowiedzią na społeczne problemy współczesnego świata takie jak: wykluczenie społeczne z powodu ubóstwa, uchodźstwa, chorób, penalizacji. Podstawą programu studiów jest wiedza z zakresu socjologii, psychologii, pedagogiki, nauk społeczno-prawnych, polityki społecznej. W toku studiów studenci zdobędą niezbędną wiedzę związaną z diagnozowaniem sytuacji i zjawisk powodujących stan zagrożenia, ryzyka lub trudnego położenia grup i osób potrzebującej wsparcia i pomocy. Ponadto zostaną wyposażeni w niezbędną wiedzę do praktycznego stosowania dotychczasowych metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz oceny podejmowanych działań służących rozwiązywaniu identyfikowanych zagrożeń społecznych.

Każdy absolwent, a szczególnie absolwent studiów II stopnia o specjalności zarządzanie projektami socjalnymi, potrafi samodzielnie kreować swoje miejsce pracy w postaci stowarzyszenia, fundacji (NGO) itp. organizacji mających w swoim obszarze zainteresowań działalność związaną z realizacją celów polityki społecznej.

Absolwent posiada kompetencje i sprawności niezbędne do realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym:
  • dokonywania diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych,
  • stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu różnorakich problemów, a także propagowania modelowych (skutecznych i efektywnych – tzw. dobrych praktyk) rozwiązań w tym zakresie,
  • przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji między jednostkami a społeczeństwem, kierowania służbami społecznymi i projektowania społecznego oraz inspirowania zmian społecznych, inicjowania nowych form pomocy oraz powoływania instytucji świadczących pomoc.
ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia niestacjonarne II stopnia trwają 4 semestry i obejmują nie mniej niż 60% godzin zajęć dydaktycznych, planowanych dla studentów studiów stacjonarnych. Plan studiów niestacjonarnych obejmuje ten sam zakres treści programowych, jak plan studiów stacjonarnych. Studia niestacjonarne realizowane są w formie dwudniowych zjazdów (sobota, niedziela), z reguły dwa razy w miesiącu. W wybrane piątki po południu prowadzone są dodatkowe konsultacje dla osób przygotowujących prace magisterskie.