coaching i przywództwo

Program tej specjalności umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności w zakresie prowadzenia działalności coachingowej. Studenci poznają filozofię i specyfikę pracy coacha i lidera-przywódcy. Zdobywają wiedzę niezbędną do sterowania procesami zachodzącymi w strukturach społecznych. Poznają podstawowe elementy warsztatu coacha. Nabywają kompetencji niezbędnych do prowadzenia coachingu w instytucjach zajmujących się rozwiązywaniem problemów jednostki, rodziny i grupy.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW

Studia stacjonarne trwają 4 semestry. Obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia praktyczne, laboratoria i seminaria) oraz 480 godzin dydaktycznych praktyki zawodowej.
Na program studiów składają się przedmioty ogólne, z nauk podstawowych dla kierunku praca socjalna, kierunkowe, oraz przedmioty specjalnościowe.
W kształceniu dominują zajęcia o charakterze praktycznym. Formą zaliczenia poszczególnych przedmiotów jest egzamin lub zaliczenie z oceną.

Studia niestacjonarne trwają 4 semestry i obejmują nie mniej niż 60% godzin zajęć dydaktycznych, planowanych dla studentów studiów stacjonarnych. Plan studiów niestacjonarnych obejmuje ten sam zakres treści programowych, jak plan studiów stacjonarnych. Studia niestacjonarne realizowane są w formie dwudniowych zjazdów (sobota, niedziela) z reguły dwa razy w miesiącu.

PRAKTYKI ZAWODOWE
Studenci studiów II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) odbywają praktykę zawodową w wymiarze 480 godzin dydaktycznych z podziałem na praktykę kierunkową, specjalnościową i dyplomową. Rozliczane są na II, III i IV semestrze.