interwencja kryzysowa z elementami terapii

Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu interwencji kryzysowej wraz z elementami terapii. Przeznaczony jest dla osób, które swoją działalność zawodową pragną związać z szeroko rozumianym pomaganiem i wspieraniem jednostek i grup w sytuacjach traumatycznych. Studenci na tej specjalności poznają współczesne metody działania w sytuacjach traumatycznych w celu ich likwidowania. Nabywają umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy w charakterze interwenta kryzysowego lub terapeuty.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW

Studia stacjonarne trwają 4 semestry. Obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia praktyczne, laboratoria i seminaria) oraz 480 godzin dydaktycznych praktyki zawodowej.
Na program studiów składają się przedmioty ogólne, z nauk podstawowych dla kierunku praca socjalna, kierunkowe, oraz przedmioty specjalnościowe.
W kształceniu dominują zajęcia o charakterze praktycznym. Formą zaliczenia poszczególnych przedmiotów jest egzamin lub zaliczenie z oceną.

Studia niestacjonarne trwają 4 semestry i obejmują nie mniej niż 60% godzin zajęć dydaktycznych, planowanych dla studentów studiów stacjonarnych. Plan studiów niestacjonarnych obejmuje ten sam zakres treści programowych, jak plan studiów stacjonarnych. Studia niestacjonarne realizowane są w formie dwudniowych zjazdów (sobota, niedziela) z reguły dwa razy w miesiącu.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci studiów II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) odbywają praktykę zawodową w wymiarze 480 godzin dydaktycznych z podziałem na praktykę kierunkową, specjalnościową i dyplomową. Rozliczane są na II, III i IV semestrze.