wsparcie społeczne i rehabilitacja w pracy socjalnej

Absolwenci tej specjalności doskonale wpisują się w Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 oraz wytyczne Rządowego Programu na Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Program studiów na tej specjalności jest realizowany w oparciu o międzyobszarowe efekty kształcenia, które mają wyposażyć każdego absolwenta w praktyczne umiejętności niezbędne przy realizacji działań profilaktycznych i interwencyjnych.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
Studia stacjonarne trwają 4 semestry. Obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia praktyczne, laboratoria i seminaria) oraz 480 godzin dydaktycznych praktyki zawodowej.
Na program studiów składają się przedmioty ogólne, z nauk podstawowych dla kierunku praca socjalna, kierunkowe, oraz przedmioty specjalnościowe.
W kształceniu dominują zajęcia o charakterze praktycznym. Formą zaliczenia poszczególnych przedmiotów jest egzamin lub zaliczenie z oceną.
Studia niestacjonarne trwają 4 semestry i obejmują nie mniej niż 60% godzin zajęć dydaktycznych, planowanych dla studentów studiów stacjonarnych. Plan studiów niestacjonarnych obejmuje ten sam zakres treści programowych, jak plan studiów stacjonarnych. Studia niestacjonarne realizowane są w formie dwudniowych zjazdów (sobota, niedziela) z reguły dwa razy w miesiącu.

PRAKTYKI ZAWODOWE
Studenci studiów II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) odbywają praktykę zawodową w wymiarze 480 godzin dydaktycznych z podziałem na praktykę kierunkową, specjalnościową i dyplomową. Rozliczane są na II, III i IV semestrze.