wsparcie społeczne i rehabilitacja w pracy socjalnej

Absolwenci tej specjalności doskonale wpiszą się w założenia takich dokumentów jak Uchwała Rady Ministrów Nr 238 z dnia 24 grudnia 2013 r.w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020 oraz Uchwała Rady Ministrów Nr 237 z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020, które wskazują konieczność podejmowania wyzwań dotyczących kształcenia nowych kadr pracowników socjalnych.
Kierunki interwencji nowych kadr to m.in.: rozwój efektywnej edukacji prozdrowotnej we wszystkich okresach życia człowieka – promowanie zdrowego stylu życia w każdym wieku, popularyzacja i rozwój oferty edukacyjnej w zakresie prawidłowego żywienia dostosowanego do zmieniającego się organizmu osoby starszej, popularyzacja i rozwój oferty edukacyjnej w zakresie profilaktyki typowych chorób wieku starszego, uwzględnienie w edukacji prozdrowotnej zagadnień zdrowia psychicznego, rozumienia procesów zachodzących w psychice osoby starzejącej się
Międzyobszarowe efekty kształcenia wyposażą, każdego absolwenta - pracownika socjalnego, w praktyczne umiejętności do realizacji powyższych działań profilaktycznych i interwencyjnych.

Wykaz przedmiotów dla kierunku PRACA SOCJALNA

PRZEDMIOTY OGÓLNE:
 • badania społeczne w praktyce
 • współczesne nurty i kierunki w psychologii
 • socjologia rozwoju i zmian społecznych
 • pedagogika w pracy socjalnej
 • podstawowe problemy i kierunki filozoficzne
 • język obcy z elementami języka specjalistycznego/egzamin B2+
 • wychowanie fizyczne z elementami promocji zdrowia
 • seminarium dyplomowe I, II, III
 • seminarium dyplomowe IV wraz z przygotowaniem do egzaminu dyplomowego
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE:
 • ekonomia społeczna
 • doradztwo i zatrudnienie socjalne
 • trening umiejętności społecznych
 • metody statystycznej analizy danych
 • metodyczne podstawy pracy socjalnej
 • działalność pożytku publicznego i wolontariat
 • aksjologia pracy socjalnej
 • elementy prawa karnego, cywilnego i administracyjnego
 • aspekty prawne i organizacyjne pomocy społecznej
 • wybrane elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • komunikacja społeczna w pracy socjalnej
 • współczesne kierunki rozwoju w polityce społecznej
 • organizacja, monitorowanie i ewaluacja projektów społecznych
PRZEDMIOTY SEPC. WSPARCIE SPOŁECZNE I REHABILITACJA W PRACY SOCJALNEJ
 • wsparcie interwencyjne w kryzysach rodziny/ interwencja w kryzysach rozwojowych
 • dysfunkcje społeczne/diagnoza w psychopatologii
 • profilaktyka uzależnień/profilaktyka w readaptacji i resocjalizacji
 • muzykoterapia/dramaterapia
 • elementy kinezyterapii/elementy fizykoterapii
 • rehabilitacja aktywna/gimnastyka korekcyjna
 • podstawy opieki i pielęgnacji/pomoc i opieka w cyklu życia
 • elementy psychoterapii/terapia w środowisku
 • pomoc indywidualna/psychologiczne zasady poradnictwa
 • pierwsza pomoc medyczna/podstawy ratownictwa medycznego
 • instytucjonalne formy orzecznictwa w RP/opieka zdrowotna i orzecznictwo w Polsce
 • elementy diagnozy psychologicznej i medycznej