zarządzanie projektami socjalnymi

Kompetencje społeczne, kompetencje miękkie i twarde zdobyte w trakcie studiów II stopnia na profilu praktycznym umożliwią realizację zadań w postulowanym obszarze profilaktyki i interwencji, głównie w oparciu o fundusze strukturalne i środki pochodzące z unijnych programów wsparcia w ramach jednolitej Europy Socjalnej.
Kompetencje absolwenta tej specjalności przyczynią się także do szans na rozwiązanie problemów nierównomiernego i niezrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gmin, w których występują obszary zdegradowane gospodarczo i podwyższony stopień wykluczenia społecznego, a także będą wsparciem dla działań podejmowanych w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Wykaz przedmiotów dla kierunku PRACA SOCJALNA

PRZEDMIOTY OGÓLNE:
 • badania społeczne w praktyce
 • współczesne nurty i kierunki w psychologii
 • socjologia rozwoju i zmian społecznych
 • pedagogika w pracy socjalnej
 • podstawowe problemy i kierunki filozoficzne
 • język obcy z elementami języka specjalistycznego/egzamin B2+
 • wychowanie fizyczne z elementami promocji zdrowia
 • seminarium dyplomowe I, II, III
 • seminarium dyplomowe IV wraz z przygotowaniem do egzaminu dyplomowego

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE:
 • ekonomia społeczna
 • doradztwo i zatrudnienie socjalne
 • trening umiejętności społecznych
 • metody statystycznej analizy danych
 • metodyczne podstawy pracy socjalnej
 • działalność pożytku publicznego i wolontariat
 • aksjologia pracy socjalnej
 • elementy prawa karnego, cywilnego i administracyjnego
 • aspekty prawne i organizacyjne pomocy społecznej
 • wybrane elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • komunikacja społeczna w pracy socjalnej
 • współczesne kierunki rozwoju w polityce społecznej
 • organizacja, monitorowanie i ewaluacja projektów społecznych

PRZEDMIOTY SPEC. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SOCJALNYMI
 • zarządzanie zmianą w pracy socjalnej/psychospołeczne aspekty zarządzania w pracy socjalnej
 • formy prowadzenia działalności gospodarczej/ubezpieczenia i zaopatrzenie społeczne w rozliczeniach podatkowych
 • praca socjalna w Unii Europejskiej/europejskie strategie rozwiązywania problemów społecznych
 • elementy teorii organizacji i zarządzania/organizacja usług społecznych w środowisku lokalnym
 • przedsiębiorstwo społeczne i jego modele/ podmioty ekonomii społecznej
 • źródła i instrumenty finansowania projektów socjalnych/fundusze strukturalne i system finansowania przedsięwzięć społecznych
 • planowanie i organizacja projektu społecznego/ fazy i etapy projektu socjalnego
 • kompetencje zawodowe pracownika socjalnego/ lider w pracy socjalnej
 • organizowanie społeczności lokalnej/aktywizacja osób bezrobotnych
 • formy i metody pracy socjalnej/klient pomocy społecznej
 • projektowanie w działaniu społecznym w pracy socjalnej/projektowanie w kształceniu do pracy socjalnej
 • ekonomia i zarządzanie jednostkami organizacyjnymi w pracy socjalnej