zarządzanie projektami socjalnymi

Program studiów na tej specjalności umożliwia nabycie kompetencji społecznych, miękkich i twardych, które umożliwią realizację zadań w obszarze profilaktyki i interwencji, głównie w oparciu o fundusze strukturalne i środki pochodzące z unijnych programów wsparcia w ramach jednolitej Europy Socjalnej. Zdobyte kompetencje absolwenta tej specjalności przyczynią się także do lepszego rozwiązywania problemów nierównomiernego i niezrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego środowisk, w których występują obszary zdegradowane gospodarczo i socjalnie.
ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
Studia stacjonarne trwają 4 semestry. Obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia praktyczne, laboratoria i seminaria) oraz 480 godzin dydaktycznych praktyki zawodowej.
Na program studiów składają się przedmioty ogólne, z nauk podstawowych dla kierunku praca socjalna, kierunkowe, oraz przedmioty specjalnościowe.
W kształceniu dominują zajęcia o charakterze praktycznym. Formą zaliczenia poszczególnych przedmiotów jest egzamin lub zaliczenie z oceną.
Studia niestacjonarne trwają 4 semestry i obejmują nie mniej niż 60% godzin zajęć dydaktycznych, planowanych dla studentów studiów stacjonarnych. Plan studiów niestacjonarnych obejmuje ten sam zakres treści programowych, jak plan studiów stacjonarnych. Studia niestacjonarne realizowane są w formie dwudniowych zjazdów (sobota, niedziela) z reguły dwa razy w miesiącu.
PRAKTYKI ZAWODOWE
Studenci studiów II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) odbywają praktykę zawodową w wymiarze 480 godzin dydaktycznych z podziałem na praktykę kierunkową, specjalnościową i dyplomową. Rozliczane są na II, III i IV semestrze.