Kierunek Praca Socjalna

Absolwent studiów na kierunku PRACA SOCJALNA otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Dysponować będzie ogólną wiedzą filozoficzną i socjologiczną pozwalającą poznać istotę ludzką i procesy społeczne, wiedzą przyrodniczą i psychologiczną dającą podstawy zrozumienia systemu człowiek-środowisko oraz umożliwiającą zrozumienie procesów zachodzących w organizmie człowieka, wiedzą ekonomiczną i prawną umożliwiającą zrozumienie mechanizmów rzutujących na system podziału i działalność służb społecznych oraz ich formalno-prawnego instrumentarium.

SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU:

Absolwent będzie posiadał kompetencje i sprawności niezbędne do realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym:

  • dokonywania diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych,
  • stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu różnorakich problemów,
  • przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji między jednostkami a społeczeństwem,
  • pobudzania zaradności indywidualnej u osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
  • kierowania służbami społecznymi i projektowania społecznego oraz inspirowania zmian społecznych, inicjowania nowych form pomocy oraz powoływania instytucji świadczących pomoc.

Absolwent będzie dysponować umiejętnością rozwiązywania problemów w obszarach rzeczywistości społecznej, w których potrzebna jest profesjonalna pomoc - gdy występuje niewydolność w funkcjonowaniu osobniczym i społecznym między innymi z powodu: ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (zwłaszcza w rodzinach niepełnosprawnych i wielodzietnych), alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, migracji oraz uchodźstwa.

Wiedza i umiejętności absolwenta kierunku Praca Socjalna zdobyte w trakcie procesu naukowo-dydaktycznego, posłużą mu także do konstruowania własnego rozwoju zawodowego, działalności w indywidualnych i grupowych pracach badawczych podczas aktywnej działalności wolontarystycznej oraz na praktykach.

Absolwent kierunku Praca Socjalna będzie posiadał praktyczne umiejętności w zakresie: komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego i profesjonalnego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

Absolwent kierunku Praca Socjalna będzie przygotowany do pracy w: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także do pracy: z rodzinami zastępczymi, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, w zakładach karnych, w ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem wyżej wymienionym problemom.