Kierunek Praca Socjalna

Kierunek jest odpowiedzią na społeczne problemy współczesnego świata takie jak: wykluczenie społeczne z powodu ubóstwa, uchodźstwa, chorób, penalizacji. Podstawą programu studiów jest wiedza z zakresu socjologii, psychologii, pedagogiki, nauk społeczno-prawnych, polityki społecznej. W toku studiów studenci zdobędą niezbędną wiedzę związaną z diagnozowaniem sytuacji i zjawisk powodujących stan zagrożenia, ryzyka lub trudnego położenia grup i osób potrzebującej wsparcia i pomocy. Ponadto zostaną wyposażeni w niezbędną wiedzę do praktycznego stosowania dotychczasowych metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz oceny podejmowanych działań służących rozwiązywaniu identyfikowanych zagrożeń społecznych.

Absolwent pracy socjalnej będzie przygotowany do rozwiązywania problemów dotykających współczesną rodzinę, osoby niepełnosprawne, chore, w podeszłym wieku i osoby z grup ryzyka. Studenci poznają również zagadnienia form i metod oddziaływania na postawy i zachowania ludzi, sposoby motywowania oraz aktywizowania osób do samodzielnego podejmowania działań naprawczych.

Absolwent kierunku praca socjalna jest przygotowany do pracy w:
  • podstawowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej: gminnych, miejskich i miejsko-gminnych ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, regionalnych ośrodkach polityki społecznej,
  • gminnych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej: domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia, placówkach opieki całodobowej nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi i osobami w podeszłym wieku, placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, centrach i klubach integracji społecznej, schroniskach dla bezdomnych,
  • powiatowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej: domach dziecka, placówkach pogotowia opiekuńczego, domach pomocy społecznej, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach wsparcia, ośrodkach specjalistycznego poradnictwa socjalnego, rodzinnego, etc., ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych całodobowych,
  • wydziałach polityki społecznej urzędów wojewódzkich,
  • innych publicznych jednostkach organizacyjnych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, takich jak: warsztaty terapii zajęciowej, centra opieki nad dzieckiem, jednostki organizacyjne ds. zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, placówki resocjalizacyjno-socjoterapeutyczne, zakłady karne, sądownictwo i kuratela sądowa i społeczna, ośrodki dla uchodźców, jednostki opieki zdrowotnej,
  • organizacjach niepublicznych, społecznych i pozarządowych /fundacje, stowarzyszenia, noclegownie, hospicja, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, placówki dla bezdomnych, uzależnionych/, instytucjach kościelnych, w związkach wyznaniowych, u osób fizycznych /prywatne placówki socjalne: rodzinne domy dziecka, rodzinne domy pomocy, placówki całodobowej opieki dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i w podeszłym wieku, etc., i prawnych, realizujących zadania w zakresie szeroko rozumianej polityki społecznej i pomocy społecznej.
Absolwent posiada kompetencje i sprawności niezbędne do realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym:
  • dokonywania diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych,
  • stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu różnorakich problemów, a także propagowania modelowych (skutecznych i efektywnych – tzw. dobrych praktyk) rozwiązań w tym zakresie,
  • przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji między jednostkami a społeczeństwem, kierowania służbami społecznymi i projektowania społecznego oraz inspirowania zmian społecznych, inicjowania nowych form pomocy oraz powoływania instytucji świadczących pomoc.