coaching i mentoring

Program tej specjalności umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności w zakresie prowadzenia działalności coachingowej i mentoringowej. Studenci poznają filozofię i specyfikę pracy coacha i mentora. Nabywają kompetencji niezbędnych do prowadzenia coachingu i mentoringu w instytucjach zajmujących się rozwiązywaniem problemów jednostki, rodziny i grupy.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
Studia trwają 6 semestrów. Obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia projektowe, laboratoria i seminaria) oraz 960 godzin dydaktycznych praktyki zawodowej.
Na program studiów składają moduły przedmiotów: ogólnych, z nauk podstawowych dla kierunku praca socjalna, kierunkowych oraz przedmiotów specjalnościowych.
W kształceniu dominują zajęcia o charakterze praktycznym. Formą zaliczenia poszczególnych przedmiotów jest egzamin lub zaliczenie z oceną.
PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci studiów stacjonarnych odbywają praktykę zawodową w wymiarze 960 godzin dydaktycznych. Praktyka kierunkowa 1 trwa 160 godzin, realizowana jest na pierwszym roku studiów, rozliczana jest w I semestrze. Praktyka kierunkowa 2 trwa 160 godzin, realizowana jest na pierwszym roku studiów, rozliczana jest w II semestrze. Praktyka specjalnościowa 1 trwa 160 godzin, realizowana jest na drugim roku studiów, rozliczana jest w III semestrze. Praktyka specjalnościowa 2 trwa 160 godzin, realizowana jest na drugim roku studiów, rozliczana jest w IV semestrze. Praktyka dyplomowa 1 trwa 160 godzin, realizowana jest na trzecim roku studiów, rozliczana jest w V semestrze. Praktyka dyplomowa 2 trwa 4 tygodnie, realizowana jest na trzecim roku studiów, rozliczana jest w VI semestrze.