interwencja kryzysowa z elementami terapii

Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu interwencji kryzysowej wraz z elementami terapii. Przeznaczony jest dla osób, które swoją działalność zawodową pragną związać z szeroko rozumianym pomaganiem i wspieraniem jednostek i grup w sytuacjach traumatycznych. Studenci na tej specjalności poznają współczesne metody działania w sytuacjach traumatycznych w celu ich likwidowania. Nabywają umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy w charakterze interwenta kryzysowego lub terapeuty.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW

Studia trwają 6 semestrów. Obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia projektowe, laboratoria i seminaria) oraz 960 godzin dydaktycznych praktyki zawodowej.
Na program studiów składają moduły przedmiotów: ogólnych, z nauk podstawowych dla kierunku praca socjalna, kierunkowych oraz przedmiotów specjalnościowych.
W kształceniu dominują zajęcia o charakterze praktycznym. Formą zaliczenia poszczególnych przedmiotów jest egzamin lub zaliczenie z oceną.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci studiów stacjonarnych odbywają praktykę zawodową w wymiarze 960 godzin dydaktycznych. Praktyka kierunkowa 1 trwa 160 godzin, realizowana jest na pierwszym roku studiów, rozliczana jest w I semestrze. Praktyka kierunkowa 2 trwa 160 godzin, realizowana jest na pierwszym roku studiów, rozliczana jest w II semestrze. Praktyka specjalnościowa 1 trwa 160 godzin, realizowana jest na drugim roku studiów, rozliczana jest w III semestrze. Praktyka specjalnościowa 2 trwa 160 godzin, realizowana jest na drugim roku studiów, rozliczana jest w IV semestrze. Praktyka dyplomowa 1 trwa 160 godzin, realizowana jest na trzecim roku studiów, rozliczana jest w V semestrze. Praktyka dyplomowa 2 trwa 4 tygodnie, realizowana jest na trzecim roku studiów, rozliczana jest w VI semestrze.